2013-08-05

Universitet fastslår mobbning på muslimsk friskola"Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI
 
Författare: Anton Stifors; [2013]"
 
"Syftet med detta arbete är att få en fördjupad förståelse av elevers syn på skola och utbildning på en privat religiös friskola med inriktning mot islam. Det empiriska materialet bygger på 8 stycken intervjuer med elever från en femteklass på en privat religiös friskola skola med inriktning mot islam. Intervjuerna har sedan analyserats, baserat på ett teoretiskt ramverk för att sedan tolka intervjuerna ur specifika perspektiv teorin om rollteori och skolkultur. I studien framgår det att eleverna upplever att det existerar mobbning i den grad att det upplevs som ett problem på skolan. Vidare framkommer det att eleverna upplever att både lärare och elever har ett otrevligt bemötande mot varandra på skolan."
 
Källa:
 
 
"Presentation:
2013-01-17, K3040, Universitetsplatsen 1, 35252, Växjö, 18:47 (Svenska)
 
Handledare:
Marekovic, Anna-Maria, Lektor (Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV)
 
Examinator:
Fasth, Eva, Associate professor (Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV)
 
Tillgänglig från:
2013-01-29"

Källa, Linnéuniversitetet 2013:
 

HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)
 
 
 

Inga kommentarer: