2010-08-05

Mångfaldsbarometern om muslimska friskolor och slöjor"En känslig och diskuterad fråga i Sverige har varit de religiösa friskolorna. En relativt stor andel, 56,3%, instämde i påståendet att ”Religiösa friskolor motverkar integration”. Denna fråga ställdes först året 2006 och 2007 är andelen som instämmer något lägre, 54,5%, men fortfarande är en majoritet av det svenska befolkningen negativt inställd till dessa skolor. Denna negativa attityd förstärks år 2008, 58,4% men reduceras året därpå till 54,8% och blir 55% året 2010.

Resultat för 2010 visar på att mer än hälften av svenska folket delar uppfattningen att religiösa friskolor försvårar integreringen av invandrare i det svenska samhället. Denna attityd är stabil och det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan åren."


Källa, Mångfaldsbarometern torsdag 5 augusti 2010 från Uppsala universitet:


Mångfaldsbarometern 2010

Sammanfattning

2010-08-05 06:31

Sammanfattning av Mångfaldsbarometern, en undersökning om svenskarnas attityd till etnisk mångfald, publiceras varje år av sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
"En nyhet i årets undersökning är att informanterna ombads att ta ställning till bruket av olika typer av slöjor i skolan eller i arbete. De muslimska, symboliska slöjor som visuellt redovisades i enkätformuläret var burka, niqab, chador, hijab och shayla (se bild).

En stor majoritet av den svenska befolkningen anser att det är oacceptabelt att bära de ansiktstäckande slöjorna burka (88,8%) och niqab (86,2%) i skolsammanhang eller på arbetsplatsen. När det gäller slöjorna hyab och shayla är inställningen den delvis motsatta. En majoritet, om än inte lika stor, anser det vara acceptabelt (62,6% respektive 59,4%) att dessa bärs. Tveksamheten till slöjan chador är stor. Många är för, emot eller har svår att ta ställning.

Vid konstruktionen av ett index som mäter de svarandes inställning till samtliga slöjor framkommer att 20,3 procent uppvisar ett extremt stort motstånd mot alla typer av muslimska slöjor. En siffra som kan tolkas som en indikator på graden av islamofobi i Sverige, enligt forskarna."

"Man kan förstå motståndet mot vissa mycket omdiskuterade slöjor som burka eller niqab utan att betrakta samhället som rasistiskt."


Källa, pressmeddelande från Uppsala universitet torsdag 5 augusti 2010:


Uppsala universitet

Mångfaldsbarometern 2010

2010-08-05 06:30

Mångfaldsbarometern, en undersökning om svenskarnas attityd till etnisk mångfald, publiceras varje år av sociologiska institutionen, Uppsala universitet.Källa, pressmeddelande från Uppsala universitet torsdag 5 augusti 2010:


Läs mer:Inga kommentarer: