2013-05-11

Skånepartiets anmälan mot kammaråklagaren

 

THE SCANIA PARTY DIE SCHONENPARTEI

SKÅNEPARTIET LE PARTI DE SCANIE DE SCANIÉPARTIJ

pOK

Fax 08 - 723 03 57 Svedala 2013-04-17

Anmälan för åtgärder


i i A ! i W * i *»i " .


. öS^t - .'3 . 4!Ak^-iiHärmed anmäler jag kammaråklagare Henrik Samuelsson v i d I n t e r n a t i o n e l l a åklagarkammaren

i Stockholm t i l l JK för åtgärder.

1. Samuelsson har i en t v i s t om upphovsrätt beordrat p o l i s u t r e d n i n g för påstått

b r o t t innan tillräckligt underlag förelegat v i l k e t e n s i d i g t gynnar käranden

i t v i s t e n . Käranden har uppenbarligen för p o l i s e n undanhållit väsentligt

u n d e r l a g.

2. Samuelsson har b e o r d r a t beslag av hela boken "OM ISLAM" och i n t e barg de

omtvistade sidorna och vägrar häva beslaget t r o t s m i t t erbjudande a t t k l i p pa

b o r t för ändamålet nödvändiga blad, nedre delen av s i d 22 samt s i d 23-28.

Yrkande

Jag y r k a r , a t t 3K

1. Prövar b e s l u t e t om f o r t s a t t p o l i s u t r e d n i n g , i förhållande t i l l RF 1:9.2i,B e s l u t a r om hävande av beslaget av boken i de d e l a r , som i n t e har medt v i s t e n a t t göra, såsom alltför långtgående med hänsyn t i l l värdet av en

så f r i y t t r a n d e f r i h e t som möjligt.

Som ovan4 ^ ^ t < y L t r "C a r l P. Herslow

431114-4135

B i l . : S k D - a r t i k e l 2013-04-17 om b l a Henrik Samuelsson 1

K a l l e l s e t i l l polisförhör 2013-04-03 mm 2

Kommentarer t i l l polisförhöret 2013-04-15 mm 3-4

Föreslagna b o r t k l i p p n i n g a r ur boken "OM ISLAM" mm 5-7

Skriftväxling mellan parterna 8-9

.För kännedom Advokat Theodor Nordenadier fax 040 - 97 12 44

GrunderTelephone 040-12 02 12 (nat), +46-40 12 02 12 (int.)

Telefax 040-12 32 27 (nat.), +46-40 12 32 27 (int.)

E-mail info@skanepartiet.org

Hemsida www.skanepartiet.orgS Lindholmsv 270-70

233 91 S v e d a l a , SufedePostgiro

439 83 80-8

Inga kommentarer: