2013-12-18

Islamic Center kräver 800 000 för sin muslimska friskola

"Malmö stad
Grundskolenämnden

Kallelse och föredragningslista


Sammanträdestid 2013-12-18 kl 9.00Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1

Ledamöter

 
Anders Rubin (S), ordförande
Johanna Öfverbeck (MP), förste vice ordförande
Johan Ohlson (M), andre vice ordförande
Ann-Sofie Garsén (S)
Mubarik Abdirahman (S)
Susanne Jönsson (S)
Håkan Nilsson (S)
Kristina Ekelund (M)
Robert Lenir (M)
Karin Olsson (M)
Gustav Georgson (FP)
Busi Dimitriu (V)
Jörgen Grubb (SD)


"§ 94 Begäran om rättelse av erhållna ersättningar i form av grundbelopp perioden januari-oktober 2013
 


Dnr GrF-2013/3654
 

Sammanfattning
 
Ögårdsskolan yrkar i ansökan inkommen till Grundskoleförvaltningen den 6 november 2013 att Malmö kommun ska besluta om retroaktiv ersättning i form av grundbelopp enligt skollagen avseende perioden januari – oktober månader 2013. Ögårdsskolan hänvisar till Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 1656-11 och anför att de förutsättningar som förelegat beträffande skolan Vittra Västra Hamnen i Malmö gällande socioekonomiska faktorer som är grundläggande och påverkar bidragsbeloppet per elev, även föreligger för Ögårdsskolan. De yrkar dels att de utbetalda ersättningarna ska rättas att vara i enlighet med de belopp som är aktuella med hänsyn till elevernas stadsdelstillhörighet, det vill säga ytterligare 828 225 kr i ersättning för perioden januari-oktober 2013, dels att de ersättningar som utbetalas fortsättningsvis skall vara med beaktande av elevernas stadsdelstillhörighet.


Beslutsunderlag
 

Yrkande om ersättning från Ögårdsskolan, Malmö, handling 1

Tjänsteskrivelse 2013-12-18, handling 2
 


Beslutsförslag
 

Grundskolenämnden föreslås besluta
 
att avslå ansökan med hänvisning till vad som anförts i tjänsteskrivelsen"


Källa, föredragningslistan för Malmö stads grundskolenämnd onsdag 18 december 2013:

http://www.malmo.se/download/18.a81ab142d70977541f06/1386947100488/Kallelse%2Boch%2Bf%C3%B6redragningslista+2013-12-18.pdf

 


Inga kommentarer: