2010-04-30

Försvarshögskolans styrelse kritisk till Rosengårdsrapporten


Bloggen Muslimska Friskolan fick onsdag 28 april 2010 ett samtal med filosofie doktor Kerstin Keen. Hon sitter i styrelsen för Försvarshögskolan:Keen berättar för bloggen att flera ledamöter i styrelsen riktat kritik mot Rosengårdsrapporten. Själv har hon som akademiker haft invändningar både mot Rosengårdsrapportens metod samt destrueringen av källmaterialet. Tyvärr kan styrelsen inte lägga sig i forskarnas arbete.

Keen menar att Rosengårdsrapporten är en av de tre skandaler som gjort att styrelsen ville ha bort Försvarshögskolans rektor Mats Ericson. Hon förstår inte varför det kommit bort i pressmeddelandet om rektorns entledigande. Keen säger att kritiken mot Rosengårdsrapporten framförts flera gånger i styrelen. Ända sedan januari 2009 då den kontroversiella metoden blev känd.

Som akademiker förstår hon inte hur Rosengårdsrapporten tilläts genomföras så ovetenskapligt att andra forkare inte fick ta del av källmaterialet. Keen har många års erfarenhet av högskoleutvärdering, speciellt runt Göteborg. Keen har anlitats för att utvärdera Försvarshögskolan innan hon valdes in i styrelsen.

Keen underkänner ryktena om att styrelsen velat göra sig av med den nu sparkade rektorn Mats Ericson, för att han ville ha bort flera styrelseledamöter . Keen säger att rektorn i flera år agerat så att Försvarshögskolans trovärdighet i media skadats. Regelbundet har kritik mot hans agerande framförts.

Keen och de andra i styrelsen har ingen insyn i hur Rosengårdsrapporten förstördes. De får inte lägga sig i. Hon ser allvarligt på att JO har tre pågpende utredningar om Försvarshögskolans Rosengårdsrapport. Men hon tror inte att Försvarshögskolan kommer att läggas ner, eftersom utredningar pågår om hur skolan ska förändras.

Att rektorn skulle sparkas enades styrelsen om. Först var det några lärarrepresententer som inte ville att Mats Ericson skulle sparkas. I styrelsen fanns också studerandeombud, men de hade ingen åsikt i frågan, eftersom de var nytillträdda.

Keen kritiserar upplägget i Rosengårdsrapporten och anser privat att Försvarshögskolan förlorat i akademisk renommé.
Hon anser att rektorn inte begått några formella fel, men operativt misslyckats att skapa akademiskt förtroende.


Läs mer:
Muslimska skolbarn sämst i Sverige


Det allvarliga resultatet visar Skolverkets undersökning. Bland de länder som elever har sitt ursprung från, ligger de muslimska som Somalia och Turkiet samt Balkan sämst. Bara var fjärde elev som är född i det muslimska landet Somalia klarar högstadiebetyg som ger gymnasiebehörighet:


"Barn som har invandrat till Sverige lämnar årskurs nio med betydligt sämre betyg än barn som är födda i Sverige."

"– Det som påverkar resultat i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund, men också eventuell invandrarbakgrund. Ofta hänger dessa dessutom ihop. Växer man upp i ett bostadsområde där i princip ingen pratar svenska, där man klara sig ett helt liv utan att byta modersmål, blir det svårt att klara skolan."


"Den första tabellen visar elevernas födelseland och hur många som har behörighet till svensk gymnasieskola (i procent):

USA - 90,1
Norge - 86,3
Storbritannien - 85,0
Turkiet - 46,9
Serbien och Montenegro - 46,7
Somalia - 24,6
Utländsk bakgrund, totalt - 75,5
Svensk bakgrund - 91,2"


Källa, sidan 6 i nummer 4 år 2010 av Skolvärlden:


Udda besök i Islamic Center"Men fröken bäst lovade att ha överseende med det! Hopps det fortsätter så

Sedan var det ett besök på Moskén i Malmö, mycket udda, dock lärorikt haha!

Sen efter det åkte jag och Jullan till nova, och till våran stora förvåning var Anna också på väg dit."


Källa, gymnasieeleven Emmas blogg från Lund torsdag 29 april 2010:


Fler psykologer som talar arabiska till sexbrottslingar


"De senaste veckorna har hanteringen av sexualbrottslingar diskuterats."

"Jag frågar Martin Grann, psykolog och Kriminalvårdens forskningschef, vad obligatorisk vård skulle innebära i praktiken."

" – Något som vi kan och måste bli bättre på handlar om språk och kultur. Vi har i många fall redan psykologer som talar andra språk, till exempel arabiska, men inte i tillräcklig utsträckning. Vi jobbar särskilt på att hitta psykologer med annan kulturell bakgrund. Det är viktigt, inte bara med språkkunskaper men även att förstå hur man tänker i andra kulturer. Särskilt eftersom en väldigt hög andel av sexualbrottslingarna inte har svenska som modersmål."


Källa, ledarsidan i Borås Tidning torsdag 29 april 2010:


Danskar stämmer profeten Muhammeds arvtagare"KÖPENHAMN. En nybildad dansk grupp - Eticha - väcker talan mot profeten Muhammeds arvtagare. I en stämningansökan, riktad till samma advokatbyrå som stämt de danska tidningar som publicerat de omtvistade bilderna på Muhammed, gör man skadeståndsanspråk å allas vägnar som skändats i koranen."


Läs invändningarna som gäller sju passager i Koranen i Nyheter24 den 23:e april 2010:


Nyheter från danska Ethica:


Europeisk skola hotar islam


" – Många muslimska föräldrar i Europa tror att skolan bryter ner den muslimska livsstilen. De har rätt. Att lära barn tänka utmanar islam.

Människor som inte ställer frågor är lätta offer för sekter och extremism som den politiserade form av islam som nu vinner mark."

"Ayaan Hirsi Ali hamnade i Europa när hon flydde från det tvångsgifte som hennes far hade ordnat. Därmed skandaliserade hon sin släkt, blev utstött och betraktad som död."

"Profeten Muhammed måste granskas på samma sätt som Karl Marx."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan A16 fredag 30 april 2010:


2010-04-29

SKP vill flytta Madeleine till Rosengård"Vet inte kungen att det är bostadsbrist i Stockholm? Finns det inte plats i något av de hundra rummen på slottet? Eller varför kan inte lilla sessan flytta till Rosengård som en del av integrationspolitiken. Då skulle lilla sessan göra lite rätt för sina bidrag enligt den moderata arbetslinjen och då kanske intresset ökade för att ge Rosengård ett ansiktslyft."


Källa, Sveriges kommunistiska partis blogg torsdag 29 april 2010

Regeringen sparkar Försvarshögskolans rektorPressmeddelande 29 april 2010

Utbildningsdepartementet

Förändringar i ledning

Rektor för har begärt att få bli entledigad från sin post.

Regeringen har idag godkänt hans begäran.

Styrelsen för ska omgående inleda processen med att rekrytera en ny rektor.

Mot denna bakgrund har regeringen idag dessutom beslutat att förlänga mandatet för s styrelse. Förordnandet går ut den 30 april, men förlängs nu till den 30 juni 2010.

Kontakt:

Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Tobias Krantz
work 08-405 38 77
cell 070-772 74 47
e-post till Eva-Marie Byberg


Källa, pressmeddelande från regeringskansliet torsdag 29 april 2010:

http://www.regeringen.se/sb/d/12472/a/144909

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foeraendringar-i-foersvarshoegskolans-ledning-402102"Rektor har därför inlämnat sin anhållan om att få bli entledigad som rektor för , vilket regeringen också omedelbart har beviljat. Rektor avslutar sin tjänst den 30 april 2010."

Källa, nyhetsbrev från torsdag 29 april 2010:
http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Regeringen-forlanger-styrelsens-forordnande/"s rektor lämnar sin post, erfar Ekot. Bakgrunden är att skolans styrelse tidigare har begärt att regeringen ska avsätta Ericson eftersom den inte har något förtroende för hans sätt att leda skolan."

Källa, Sveriges Radio Ekot torsdag 29 april 2010:
http://sverigesradio.se/ekot/artikel.asp?artikel=3661463Bild på rektor som inte klarade av JO-utredningen om :
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/83/1040907_366_206.jpg


TT 29/4 2010:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=210735
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.360133-forsvarshogskolans-rektor-avgar
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarshogskolans-rektor-avgar_4636871.svd

Al-Huda bryter mot författningskravSkolinspektionen finner att den muslimska friskolan Al-Huda (årskurserna f - 9) inte följer flera krav på författningar. Bland annat bryter man mot skollagen och kränker eleverna:Skolinspektionen

2010-04-20

Dnr 44-2009:4266


Beslut
efter tillsyn av den fristående grundskolan Central Skola Al-Huda i Stockholms kommun


Utbildnings Organisationen Al-Huda AB
Box 114
145 01 NORSBORG


Skolinspektionen har genomfört tillsyn av den fristående grundskolan och förskole-klassen Central Skola Al-Huda i Stockholms kommun. Besök gjordes i skolan den 17-18 februari 2010.


Tillsynen av Central Skola Al-Huda visar att skolan har en rad allvarliga brister. Skolan lever i nuläget inte upp till det grundläggande krav som skollagen ställer på en fristående grundskola; att ge kunskaper och färdigheter som väsentligen svarar mot de som grundskolan ska förmedla. Därutöver finns det på Central Skola Al-Huda stora brister i skolans ledning och kvalitetsarbete, bland annat på grund av att rektorn inte i tillräck-lig utsträckning tar sitt ansvar för att verksamheten inriktas mot, och följs upp, i rela-tion till de nationella målen.


De brister som påtalas i den bilagda rapporten rör såväl skolans kunskapsuppdrag som värdegrundsuppdrag, vilket gör att situationen på Central Skola Al-Huda är särskilt allvarlig. Bland annat erbjuder inte skolan undervisning i samtliga ämnen vilket gör att eleverna inte ges möjligheter att uppnå målen i alla för grundskolan obligatoriska äm-nen. Detta har medfört att elever som avslutat sina grundskolestudier vid skolan inte har kunnat få ett fullständigt slutbetyg i årskurs 9. Skolinspektionen finner detta helt oacceptabelt och konstaterar att Central Skola Al-Huda härigenom grovt brustit i sitt uppdrag.


Skolans samlade betygsresultat är anmärkningsvärt lågt vilket innebär att skolan ge-nom åren borde ha byggt upp ett fungerande arbete kring elever i behov av särskilt stöd, vilket dock inte är fallet. Istället konstaterar Skolinspektionen att det finns elever på skolan med omfattande stödbehov som varken fått åtgärdsprogram eller erbjudits adekvata stödinsatser. Skolan har heller inte hittills upprättat individuella utvecklingsplaner i enlighet med författningarnas krav.


Även skolans betygssättning uppvisar stora brister. Skolan har i strid med författ-ningarna satt betyg även i andra ämnen än de obligatoriska och omfattande fel i betygshanteringen har kunnat konstateras. Skolan har heller inte upprättat en betygska-talog som lever upp till författningarnas krav eller utfärdat skriftliga bedömningar på föreskrivet sätt för elever som inte uppnått målen.


När det gäller undervisningen har skolan inte kunnat säkerställa att denna i alla ämnen tar sin utgångspunkt i de mål som anges i de nationella kursplanerna då skolans lokala konkretiseringar uppvisar omfattande brister. För undervisningen i islam och arabiska finns överhuvudtaget inga kursplaner att tillgå på svenska. Skolan kan därmed inte garantera att eleverna ges kunskaper som är likvärdiga med de som grundskolan ska förmedla.


Skolans lärare kan heller inte fullt ut anses vara garanter för att den undervisning som erbjuds är av god kvalitet och ligger i linje med de nationella kraven, då skolan har en mycket låg andel lärare med en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. De flesta av skolans lärare åtnjuter dock ett stort förtroende från elever och föräldrar och fungerar enligt samstämmiga uppgifter generellt sett väl i sin yrkesutövning. Att det finns kompetens och engagemang i skolans lärarkår kunde även Skolinspektionen konstatera under tillsynsbesöket.


Skolinspektionen har avslutningsvis funnit allvarliga brister i skolans värdegrundsarbete. Det har framkommit att elever på skolan känner sig utsatta för kränkande behandling, såväl från andra elever som från vuxna på skolan. Skolledningen saknade vid tillsynsbesöket kännedom om att elever upplever att vuxna på skolan utsätter dem för kränkande behandling. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att skolledningen inte på något sätt tillfrågat eleverna om detta mot bakgrund av att liknande uppgifter framkommit tidigare, bland annat vid den senaste tillsynen. Skolan har heller inte en plan mot kränkande behandling som lever upp till författningarnas krav.


Skolinspektionen har i tillsynen av Central Skola Al-Huda identifierat följande brister som måste åtgärdas:


- Skolans kunskapsresultat och det faktum att skolan inte erbjuder undervisning i alla ämnen visar att eleverna inte ges möjligheter att nå målen för utbildningen i årskurs 9 (9 kap. 2 § skollagen).

- Ledningen av skolan bedrivs inte i enlighet med författningarna då det inte är tyd-ligt att utbildningen leds av skolans rektor (1 a kap. 4 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet).

- Skolans rektor tar inte i tillräcklig utsträckning ansvar för den verksamhet som be-drivs vid skolan (1 a kap. 4 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet).

- Skolan har inte ett fungerande värdegrundsarbete och det har i tillsynen framkom-mit uppgifter om att elever känner sig utsatta för kränkande behandling, såväl från andra elever som från vuxna på skolan (9 kap. 2 § skollagen samt 14 a kap. 6-7 §§ skollagen).

- Skolan har en mycket låg andel lärare med en utbildning avsedd för den undervis-ning de i huvudsak ska bedriva (9 kap. 2 § p.6 skollagen).

- Skolan har inte säkerställt att undervisningen tar sin utgångspunkt i de nationella mål som anges i kursplanerna (9 kap. 2 § skollagen).

- Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner i enlighet med författningarnas krav (1 a kap. 8 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet jämfört med 7 kap. 2 § grundskoleförordningen).

- Skolan saknar ett fungerande kvalitetsarbete och en kvalitetsredovisning som lever upp till författningarnas krav (3 och 5 §§ förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.).

- Skolan har inte en plan mot kränkande behandling som lever upp till författning-arnas krav (14 a kap. 8 § skollagen).

- Skolan utfärdar inte betyg i enlighet med gällande bestämmelser (1 a kap. 7 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet jämfört med 7 kap. 3 och 9 §§ grundskoleförordningen samt Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan m.m. SKOLFS 2009:35).

- Skolan har inte upprättat en betygskatalog i enlighet med författningarnas krav (1 a kap. 7 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet jämfört med 7 kap. 11 § grundskoleförordningen samt Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för grundskolan SKOLFS 2009:27).

- Skolan erbjuder inte särskilt stöd till alla elever i behov av detta och utarbetar inte heller åtgärdsprogram i enlighet med författningarnas krav (9 kap. 2 § skollagen samt 1 a kap. 5 a § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet).


Skolinspektionen har i tillsynen av Central Skola Al-Huda också identifierat följande för-bättringsområden som bör åtgärdas:

- Skolan bör vidta åtgärder för att säkerställa att eleverna får ett reellt inflytande över alla delar av sin utbildning.


Föreläggande:

Skolinspektionen konstaterar efter genomförd tillsyn att utbildningen vid den fristå-ende grundskolan Central Skola Al-Huda inte uppfyller kraven för godkännande och rätt till bidrag enligt 9 kap. skollagen.


De brister som påpekats ovan under rubriken "Brister som måste åtgärdas" är så vä-sentliga att skolans fortsatta godkännande och rätt till bidrag måste ifrågasättas. Mot bakgrund av de brister som framkommit avseende elevernas möjligheter att nå kun-skapsmålen för utbildningen och att skolan ska svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för det offentliga skolväsendet - varav en del redan påtalats i tidigare tillsyner - finner Skolinspektionen även anledning att ifrågasätta huvudman-nens förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med dessa villkor.


Enligt 9 kap. 12 § skollagen ska godkännandet för en fristående grundskola återkallas om den inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen. I så fall återkallas även rätten till bidrag liksom godkän-nandet och rätten till bidrag för den fristående förskoleklassen.


Utbildnings Organisationen Al-Huda AB ska därför senast den 20 maj 2010 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påpekats ovan under avsnittet Brister som måste åtgärdas.


I ärendets slutliga handläggning har också enhetschefen Bertil Karlhager samt under-visningsrådet Claes-Göran Aggebo deltagit.


Tillsyn av den fristående grundskolan Central Skola Al-Huda i Stockholms kommun


Skolinspektionen mottog under höstterminen 2009 uppgifter från Stockholms kommun om allvarliga brister avseende betygssättningen vid Central Skola Al-Huda. Mot denna bakgrund beslutade Skolinspektionen att genomföra en tillsyn av Central Skola Al-Huda under pågående läsår och besök på skolan gjordes den 17-18 februari 2010. Detta är den andra tillsynen av skolan sedan den startade sin verksamhet läsåret 2003/04.


Huvudmannen för Central Skola Al-Huda får efter genomförd tillsyn ett beslut där iakttagelser och bedömningar av skolan redovisas. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påtalas. Tidpunkt för detta anges i beslutet.


Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från Central Skola Al-Huda, dels den information som samlats in under besöket. I Central Skola Al-Huda intervjuades rektorn, biträdande rektorn samt ett urval av lärare, elever och föräldrar. Därtill fördes samtal med skolsköterskan och företrädare för huvudmannen. Även annan information om skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt har använts.


Huvudmannen för Central Skola Al-Huda har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.


Enligt huvudmannens ansökan ska skolan ha med viss profilering mot dels IT-teknik, dels etik, normer och värderingar för att motverka våld, rasism och narkotika. Skolans övergripande målsättning är att ge eleverna förutsättningar att uppnå aktiv tvåspråkighet.


Huvudman för skolan är Utbildnings Organisationen Al-Huda AB med organisations-nummer 556703-4151.


Verksamheten vid Central Skola Al-Huda startade läsåret 2003/04 och omfattar årskurserna 1-9 samt förskoleklass. Skolan ska enligt ansökan följa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m. (Lpo 94) och de nationella kursplanerna. Skolan har en all-män inriktning.


Skolan hade vid tillsynsbesöket totalt 81 elever inklusive förskoleklassen. Majoriteten av eleverna är födda i Sverige men har föräldrar som kommer från Algeriet, Irak, Libanon och Syrien. Vid tidpunkten för tillsynsbesöket var elva av skolans elever nyanlända till Sverige och gick därför i så kallad förberedelseklass. Samtliga elever är folkbokförda i Stockholm och närliggande kommuner.


Central Skola Al-Huda flyttade läsåret 2007/08 till sina nuvarande lokaler i stadsdelen Älvsjö i Stockholm.


Tidigare tillsyner


Vid den första tillsynen, som genomfördes av Skolverket 2006, framkom ett antal all-varliga brister vid skolan. Bl.a. framkom uppgifter om att elever upplevde sig utsatta för kränkande behandling både från skolans dåvarande rektor och från annan personal, att elever avstängdes från undervisningen i strid mot skolförfattningarna, att skolan inte anordnade undervisning i samtliga för grundskolan obligatoriska ämnen, att skolledningen och kvalitetsarbetet inte fungerade tillfredsställande samt att skolan inte var öppen för alla elever.


I Skolverkets beslut den 20 oktober 2006 ålades huvudmannen att åtgärda dessa och ytterligare ett antal brister. Då det i uppföljningen av ärendet framkom att samtliga påtalade brister inte rättats till beslutade Skolverket att vidta ytterligare åtgärder.


Bl.a. genomfördes två uppföljande besök på Central Skola Al-Huda under vårterminen 2007. I en enkätundersökning som Skolverket vid ett av besöken genomförde med eleverna, samt i ett anmälningsärende som inkom i april 2007, framkom uppgifter om att skolans rektor och ytterligare två lärare fortsatt att utsätta elever för kränkande behandling. Skolverket beslutade då att polisanmäla händelserna. Skolverket utfärdade även ett föreläggande till huvudmannen den 29 juni 2007 att åtgärda kvarstående brister för att skolan inte skulle fråntas sitt godkännande och rätten till bidrag från elevernas hemkommuner.


Av huvudmannens svar som inkom den 3 september och den 22 november 2007 fram-gick att de påtalade bristerna hade åtgärdats. Bl.a. hade skolans rektor, tillika företräda-ren för huvudmannen, slutat som rektor. Istället hade en t.f. rektor anställts på halvtid i avvaktan på att en ny rektor skulle rekryteras. T.f. rektor var för övrigt samma person som skolan tidigare anlitat som konsult för att bistå skolledningen i olika frågor. De lärare som utsatt elever för kränkande behandling fanns inte lägre kvar på skolan. Skolan hade bl.a. även utarbetat planer för hur det fortsatta värdegrundsarbetet och kvali-tetsarbetet skulle bedrivas. Mot denna bakgrund beslutade Skolverket den 21 december 2007 att avsluta tillsynen.


Under höstterminen 2009 mottog Skolinspektionen uppgifter från Stockholms kommun om allvarliga brister avseende betygssättningen vid Central Skola Al-Huda. Skolinspektionen beslutade då att genomföra en fullständig tillsyn av skolan under vårterminen 2010 och besök på skolan gjordes, som angivits ovan, den 17-18 februari 2010.


Central Skola Al-Huda har alltsedan starten haft så få elever i årskurs 9 att betygsresul-taten av sekretesskäl inte redovisas i den offentliga nationella statistiken. Skolinspektionen har dock i samband med föreliggande tillsyn tagit del av samtliga betyg som skolan utfärdat för avgångselever åren 2007-2009. De slutbetyg som utfärdats uppvisar mycket stora brister (se vidare bedömningspunkten "Skolans betygssättning" i rapportens avsnitt "Enskild elevs rätt") men kan ändå till viss del användas som utgångspunkt för Skolinspektionens bedömning av skolans kunskapsresultat.


Skolinspektionen kan utifrån de granskade betygsdokumenten konstatera att skolans betygsresultat ligger mycket lågt i jämförelse med riket i övrigt. Uppskattningsvis lig-ger skolans genomsnittliga meritvärde för åren 2007-2009 på 153, med ett lägsta värde på 122 året 2009. Samma år låg motsvarande siffra för riket i övrigt på 209,6. Det finns dessutom en sådan spridning mellan ämnena för de enskilda eleverna att det förefaller osannolikt att variationerna kan förklaras av annat än att skolan brustit i sin skyldighet att erbjuda eleverna sådan undervisning att de ges förutsättningar att nå målen för utbildningen i respektive ämne (se vidare bedömningspunkten "Undervisningstid" i rappor-tens avsnitt "Enskild elevs rätt"). Exempelvis anges det på betygsblanketten för vissa elever som uppnått betyget MVG i ett flertal ämnen att de överhuvudtaget inte uppnått målen i andra ämnen - ämnen som skolan enligt vad som framkommit av föreliggande tillsyn inte alltid erbjudit undervisning i.


I skolans kvalitetsredovisning för året 2008 finns inga sammanställningar av betygsre-sultaten, men en sammanställning av genomförda nationella prov under vårterminen 2009 visar att samtliga tre elever i årskurs 9 klarade proven i svenska, två av tre klarade dem i engelska och en av tre klarade proven i matematik. Överensstämmelsen med de betyg som sedan sattes i respektive ämne är relativt god.


I de nationella proven i årskurs 5 uppnådde samtliga elever de prövade målen i svens-ka, engelska och matematik. I årskurs 3 uppnådde hälften av eleverna målen i svenska och fem av sex elever uppnådde dem i matematik. I en kommentar till resultaten i kvalitetsredovisningen från år 2008 anges att skolan behöver vidta åtgärder för att fler av de äldre eleverna ska uppnå målen i matematik, och för att fler av de yngre ska uppnå målen i svenska. I praktiken har dock skolan inte klarat att erbjuda adekvat stöd till alla elever i behov av särskilda stödinsatser, vilket framgår av bedömningspunkten "Särskilt stöd" i rapportens avsnitt "Enskild elevs rätt".


Skolinspektionen bedömer att utbildningen vid Central Skola Al-Huda inte ger kun-skaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan i det offentliga skolväsendet ska förmedla. Skolan måste därmed vidta kraftfulla åtgärder för att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildningen.


Nuvarande rektor på Central Skola Al-Huda anställdes hösten 2007 som t.f. rektor på halvtid i avvaktan på att en nyrekrytering skulle göras. Tidigare hade han anlitats som konsult för att bistå skolledningen i olika frågor. Någon nyrekrytering gjordes dock aldrig, utan konsulten har alltsedan hösten 2007 tjänstgjort som skolans rektor. Han har den pedagogiska utbildning och erfarenhet som författningarna kräver för att få anställas som rektor. Innevarande läsår är rektorn anställd motsvarande 30 procent av en heltidstjänst för att fullgöra sitt uppdrag. Han finns tillgänglig på skolan en och en halv dag per vecka. Rektor uppger själv i intervjun att han är förtrogen med skolans verk-samhet och att han upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning på skolan.


Av tillsynen har dock framkommit att det råder olika uppfattningar om vem som fak-tiskt är rektor på Central Skola Al-Huda. De intervjuade eleverna och föräldrarna upp-lever att skolans tidigare rektor - tillika den verkställande direktören i det bolag som är huvudman för skolan - fortfarande är den egentliga rektorn. Enligt eleverna finns han på skolan dagligen och agerar även som skolans rektor, exempelvis genom att besöka lektioner och framföra synpunkter på undervisningen eller på elevernas uppträdande i och utanför klassrummen.
Den intervjuade personalen uppger att den tidigare rektorn numera har en mer tillba-kadragen roll än tidigare, men att det ändå ibland kan uppstå situationer när det blir oklart vem som egentligen är skolans ledare.


Förutom den nuvarande rektorn och den tidigare rektorn finns det dessutom även en biträdande rektor på skolan, och det är hon som formellt är utsedd till skolans pedago-giska ledare. Den intervjuade personalen uppger att det är den biträdande rektorn som i praktiken leder arbetet på skolan och att det är hon - inte rektor - som är förtrogen med verksamheten.

Huvudmannen för Central Skola Al-Huda har i sin sakgranskning av föreliggande rapport anfört att det ankommer skolans tidigare rektor i egenskap av ägare till skolan att fatta vissa beslut. Huvudmannen menar att detta skulle kunna vara en förklaring till att personalen uppger att det ibland är oklart vem som leder skolan.


Mot bakgrund av att det i författningarna anges att en fristående skola ska ledas av en rektor och att det genom tillsynen framkommit att det är oklart vem som i praktiken är skolans rektor bedömer Skolinspektionen att Central Skola Al-Huda måste vidta åtgärder för att förtydliga skolans ledning. De omfattande och allvarliga brister som fram-kommit genom föreliggande tillsyn visar även på ett behov av att vidta åtgärder för att stärka skolans ledning.Källa, Skolinspektionens beslut om den muslimska friskolan Al-Huda, sidorna 1-11 av 21 den 20:e april 2010:Läs kortare sammanfattning hos Fria Tider 27 april 2010:


Hemsida för Central Skola AL-Huda:


Karta till Al-Huda muslimska friskola:


Mordbrand på Rosengårdsskolan

Foto ovan på Rosengårdskravallerna från bloggen Som jag ser det 68 torsdag 29 april 2010


"Flera polisanmälningar har gjorts i samband med upploppet, och polisen omhändertog två ungdomar, 16 och 17 år gamla. De togs för ringa narkotikabruk och förolämpning efter att ha kallat poliserna "grisar". En av dem gjorde också våldsamt motstånd. Bägge är släppta igen.

Övriga anmälningar handlar om våldsamt upplopp, skadegörelse genom brand, och mordbrand. På Drömmarnas hus anlades brand i ett sopkärl och i parken i Herrgården brann en arbetsbod ned.

Ett försök att tända på ett omklädningsrum på Rosengårds idrottsplats rubriceras som försök till mordbrand.

– Det kunde slutat illa, men det tog sig aldrig.

Även Rosengårdsskolan utsattes för mordbrand. Det brann i gardiner och en fönsterkarm i en musiksal."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 29 april 2010:"Polisen vet inte vad som var den utlösande faktorn. Hersler har hört uppgifterna om att det skulle ha varit en misshandel av en rosengårdsbo i samband med ett polisingripande tidigare i veckan som varit den tändande gnistan."

"På Rosengårdsskolan gjordes ett försök att starta en brand, likaså på idrottsplatsen. Ett 30-tal ungdomar var i farten, de flesta i åldern 15-18 år."


Källa, SVT Rapport torsdag 29 april 2010:
I
I
I
"Mordbrand: En ruta krossades till en musiksal på Rosengårdsskolan vid 18.10-tiden. Några försökte få fyr på gardinerna. Det blev brandskador på fönsterkarmar och platsgolv. Även en ruta till entrédörren krossades."
I
Källa, Sydsvenskan torsdag 29 april 2010:Så här ser Rosengård ut idag torsdag 29 april 2010:Pölsemannens vagn blev illa åtgången under nattens händelser:

Expressen TV från Rosengård:Läs mer om mordbranden på Rosengårdsskolan:

http://ystadsallehanda.se/skane/article860520/Stor-polisinsats-i-Rosengard.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rosengards-narpolischef-ett-bakslag-1.1085696
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/malmo/pressrelease/view/vaaldet-maaste-sluta-nu-402485
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/dygnsrapport-skaane-402205

2010-04-28

Kravaller vid Rosengårdsskolan

Foto taget av bloggen Som jag ser det 68


"Polisen hade strax före midnatt uppgifter om att det brann dels i ett cykelskjul vid Drömmarnas hus och dels vid idrottsplatsen vid Rosengårdsskolan."

"Senare kom också uppgifter om att ungdomar sköt raketer, sparkade på gatlampor och kastade sten och en träpall mot polisen."


Källa, Sydsvenskan onsdag 28 april 2010:"MALMÖ. Stenkastning, bränder och kravallpolis. Så ser läget vid Ramels väg ut just nu."

"Ett 30-tal polisbilar har radat upp sig i närheten, Amiralsgatan är helt avspärrad och ett 50-tal kravallpoliser förbereder sig för att ta sig fram mot bränderna."


Källa, Skånska Dagbladet onsdag 28 april 2010:
I
I
"Sent på kvällen startade flera nya bränder. Bland annat stacks en kiosk i brand i närheten av Rosengårdsskolan."
I
Källa, Aftonbladet onsdag 28 april 2010:
I
I
"Under kvällen har flera bilar stuckits i brand, en mini-livsbutik ska också ha börjat brinna och även en kiosk i närheten av Rosengårdsskolan."
I
Källa, Sveriges Radio Malmö onsdag 28 april 2010:
I
I
Bilder från Wighs news 28/4 2010:
I
I
I
I
Läs mer om kravallerna vid Rosengårdsskolan i Malmö hos TT:
I


Aggressiva muslimer störde Skånepartiets möte

Foto och copyright: somjagserdet68.wordpress.com


Idag onsdag 28 april 2010 klockan 15.00 - 15.30 höll Skånepartiet en manifestation på Stortorget i Malmö. Bloggen Muslimska Friskolan var på plats. Skånepartiets partiledare Carl P Herslow räknade upp många saker som islam förbjuder. Han undrade om socialdemokraterna exempelvis var beredda på följande:


1. Inga fackföreningar

2. Stopp för alkohol

3. Inget fläskkött

4. Aborter förbjuds


Herslow frågade därefter åhörarna om de vill att Skåne ska islamiseras. Ett rungande nej, blev svaret. Förutom från en vänsterkvinna i tjugoårsåldern som högt ropade ja. Herslow förklarade att islam är oförenligt med demokrati. Harry Franzén uppmanade åhörarna att lyssna till Skånepartiets närradio. Under mötets gång hölls affischen på profeten Muhammed som pedofil upp. Den såldes till en del spekulanter. Herslow sa att den kommer att stiga i värde från försäljningspriset 2500 kronor. Skånepartisten Bengt Rydberg höll ett anförande.


Herslow berättade hur en vänsteraktivist rivit ner en av de tjugo affischer som ställts ut i Malmö på pedofilprofeten. Vänsteraktivisten sa att de skulle riva ner allihopa. Herslow kontrade då med att hon skulle bötfällas, vilket gjorde henne häpen. Herslow fortsatte berätta att islam är en smittsam psykosocial sjukdom.


I slutet av mötet försökte aggressiva muslimer störa genom hätska utfall och överröstning. Då kom polisen till undsättning. En fet muslimsk man motades bort av en vacker blond kvinnlig polis. Hon talade honom därefter tillrätta. Den aggressive muslimen tjatade på om att hans barn var muslimer.


Polisens insatschef kommenderade sina poliser till att inta flankerna och säkerställa ordningen. Drygt tio poliser krävdes för att stävja de aggresiva muslimerna. En polisbil var parkerad vid Lejongången. En annan precis vid statyn. Polismännen kunde hålla sig i bakgrunden tills muslimerna blev aggressiva. En muslim ropade "fucking hora". Flera muslimer hade långt skägg som islamister. Några av dessa stannade kvar efter mötet. Herslow åkte iväg med bil.


Ut i folkhavet gick Harry Franzén för att debattera med de aggresiva muslimerna. Några journalister flockades runt islamisterna och ställde frågor till dem. En välkänd frilansjournalist som bitvis kritiserar baksidorna av islam närmade sig för att uppfatta samtalet. Andra pressfotografer tog bilder. Många privatpersoner tog mobilbilder.


"Polisen är på plats av två skäl: dels för att skydda Skånepartisternas rätt att demonstrera, dels för att dokumentera eventuella lagbrott som Skånepartisterna kan göra sig skyldiga till."
I
"Herslows parti kommer att visa sig på Stortorget ytterligare åtta onsdagar."
I
Källa, Sydsvenskan onsdag 28 april 2010:
I
Foton från torgmötet:
I
I
I
I
"Bilder från manifestationen
2010-04-28
Många Malmöbor närvarade idag vid Skånepartiets första torgmöte för 2010, uppskattningsvis deltog omkring 100 personer. Se bilder
I
Idag: Möt Skånepartiet
2010-04-28
Det första av en rad av Skånepartiet arrangerade torgmöten hålls idag på Stortorget i Malmö. Mötet äger rum mellan kl 15.00 och 15.30 och kommer sändas direkt via Skånepartiet Malmös Närradio, således även via vår Internetradio. Alla intresserade önskas välkomna."
I
Källa, Skånepartiets hemsida 28 april 2010:
I
I
Skånepartiets egna bilder från manifestationen på Stortorget i Malmö 28/4 2010:
I
I
Aggressiv muslimsk man med skägg hytter med näven medan svenskar står lugnt och fridfullt:
I
I
I
I

Arabisk förskola ärende för kommunfullmäktige

Foto ovan taget av bloggen Somjagserdet68


Herrgårdens förskola i Rosengård har arabisk profil:


"Chockvågen har nu fortplantat sig till Rådhuset i centrala Malmö. Vid kommunfullmäktiges möte i morgon, torsdag, tänker Moderaterna utkräva ansvar av Rosengårds socialdemokratiska ordförande Andreas Konstantinides.

–‑Det är obegripligt att man inte gjort något, säger oppositionsrådet Anja Sonesson (M)."


Källa, Sydsvenskan onsdag 28 april 2010:"Det är busarna som ska straffas, inte barnen. Men i alltför många fall flyttar man på de oskyldiga i stället för att sätta ner foten mot ligisterna. Så har det varit i många mobbingfall där det är de mobbade som tvingats fly till en annan skola. När en skola måste bomma igen som i fallet Herrgårdens förskola handlar det om en ren kapitulation inför våldet.

Det naturliga hade varit att myndigheterna hade deklarerat "nu får det vara nog" och satt in stora resurser för att stoppa trakasserierna.

Dessvärre tycks såväl polisen, sociala myndigheterna och politiker stå handfallna inför såna här problem. I min värld ska det inte vara några problem att slå till mot såna här ligistgäng. Samhället kan ju mönstra enorma resurser. Om bara viljan finns. Jag är säker på att om det här hade hänt i till exempel Slottsstaden skulle myndigheterna reagerat på ett kraftfullt sätt.

Om Ilmar Reepalu anser att det som hänt på Herrgårdens förskola är ett problem vore det på sin plats att han tog till orda."


Källa, Kvällsposten onsdag 28 april 2010:


"För trakasserierna som vi ser just nu kan vi koppla direkt till att ett antal ungdomar nu på våren börjat förstå att de inte kommer att få något betyg, att de kommer att hamna utanför. Det här är helt enkelt en reaktion på deras egna och skolans misslyckanden, menar Andreas Konstantinides."

"Han berättar om föräldrar som tappat greppet och inflytande över sina barn och att likheterna kring de här "värstingungdomarnas" familjesituation är åtskilliga.

– Det här är unga män med frånvarande föräldrar. Det kan vara en ensamstående mamma i en familj där pappan kanske blivit dödad i Iran eller Irak. Tonåringen tar över familjen och mamman mäktar inte med att göra något."


Källa, Skånska Dagbladet onsdag 28 april 2010:


"Ett hot polisanmäldes i veckan. Det riktades mot en anställd som kom i bråk om en parkeringsplats. Känns mönstret igen? Bloggen vet att förskolan tidigare för några år sedan hade problem med sina parkeringsplatser. Det gick då så långt att vid förskolans p-platser sattes upp en kodad grind för att personalen skulle få ha sina betalda platser i fred."

"Sopor hopar sig på gården och fönster krossas. Glassplitter och skräp sprids över lekplatsen. Det lär även finnas skotthål i byggnaden."


Källa, bloggen Somjagserdet68 måndag 26 april 2010:2010-04-27

Spiritus Mundi invalda i Nätverk Social Ekonomi Skåne"Spiritus Mundi ny medlem i Nätverket Social Ekonomi Skåne

Styrelsen beslutade den 22 april att godkänna Spiritus Mundis ansökan om medlemskap i Nätverk Social Ekonomi Skåne. Spiritus mundi arbetar med kultur för att skapa nya, unika mötesplatser mellan människor med olika social, kulturell och geografisk bakgrund. Spiritus Mundi använder musik, bild, text och andra kreativa uttrycksformer för att skapa dialog, delaktighet och förståelse."


Källa, Nätverk Social Ekonomi Skåne 24 april 2010:


Medlemmar i Nätverket Social Ekonomi Skåne är bland annat ABF Malmö:


I styrelsen som valde in Spiritus Mundi som medlem i Nätverk Social Ekonomi Skåne sitter bland annat vänsterpartisten Christina Merker-Siesjö som vi känner igen från det muslimska bidragsprojektet TrappanRosengård:
I


Kontaktperson hos Nätverk Social Ekonomi Skåne är Christoph Lukkerz:


Han porträtterades i Sydsvenskan 2009 som nyinflyttad till Malmö:


Pedofilprofet ställs ut på StortorgetOnsdag 28 april 2010 klockan 15 säljer Skånepartiet sina affischer på Stortorget i Malmö. De föreställer proften Muhammed som pedofil. I samband med manifestationen erbjuder partiet muslimer möjlighet att träda ur religionen islam, som partiledaren Carl P Herslow kallar vidskepelse och en psykosocial smittsam sjukdom. Räkna med demonstrationer och tumult!


Här visas Skånepartiets valfilm där profeten Muhammed framställs som pedofil:


Skånepartiets partiledare Carl P Herslow är hotad efter affischerna där profeten Muhammed är pedofil:


Islamiska Kulturföreningens Ammar Daoud och andra muslimska föreningar samt imamer, är upprörda över profeten Muhammed som pedofil. Därför har de polisanmält affischerna som bland annat ställts ut på Rosengård:


Son till Islamic Centers imam i Sydsvenskans valdebatt"Sydsvenskans valdebatt. Ungas möjligheter att få jobb, bostäder, utbildning och trygghet debatterades intensivt under nästan två timmar i Latinskolans aulan igår."


"Ahmed Chibli, 19, naturvetenskapliga programmet. – Den var bra och givande. Det hettade verkligen till när det blev frågestund på slutet. Man borde haft mer tid till frågor, det är det som ger något. Debatten har hjälpt mig, även om jag hade en bild tidigare så är den klarare nu. Vi har ganska mycket snack om politik i skolan, vi pratar ofta om integration. Det är grunden för ett bra samhälle, att alla känner sig trygga. Jag vill inte själv bli politiker, men de är roliga att lyssna på. Jag kan inte se mig själv bestämma över en massa saker."


Källa, Sydsvenskan tisdag 27 april 2010:Av sex elever som Sydsvenskan intervjuat på anrika innerstadsskolan Latinskolan i Malmö om valdebatten, har samtliga invandrarbakgrund med utländska namn. Antingen går det inga svenska elever på Malmös äldsta och vackraste skola längre. Eller så vill Sydsvenskan av sina egna skäl enbart intervjua invandrarelever för att vänja sina läsare vid ett mångkulturellt samhälle.


Enligt Eniro är familjen Chibli bosatt på Rosengård. Imamen har dock sitt telefonnummer skrivet på Islamic Centers adress i Malmö:Sydsvenskans enda bild från valdebatten, på icke namngiven gymnasieelev:
I
Bild på Islamic Centers imam Ayoub Chibli:

2010-04-26

Försvarshögskolans forskning totalsågas


Bilaga 1 till HKV 21 000:56248, 2010-04-06

Utvärdering av Temaområde FOT Människan i NBF

Hans Hasselbladh, företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Carin Eriksson Lindvall, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet


Bedömningen av texterna i forskningsprojektet är att de "huvudsakligen inte kan sägas vara forskning i någon egentlig mening" (sidan 9).

Detta är ett fundamentalt underkännande! Det är tydligen även typiskt för många andra texter från Försvarshögskolan vilket öppnar för "en rad frågor om hur den form av beställarstyrd forskning som tillämpas i relationen mellan FM och Försvarshögskolan (inte) utvecklar forskarnas kompetens vid Försvarshögskolan." (sidan 10).

Sågningen av professor Gerry Larssons kunskapssyn är monumental! (sidorna 16 och 18)

Dessutom anses hela serier med rapporter ha "en för sammanhanget mycket begränsad relevans och som i några fall är så dåliga att de inte alls borde ha publicerats." (sidan 25).

Fast mer än något annat visar utvärderingen hur tillämpad forskning på Försvarshögskolan är en tämligen luddig verksamhet från start till mål.


Herrgårdens förskola har arabisk profil

Herrgårdens förskola på Ramels väg 125 i Rosengård


"Herrgårdens förskola har en språkprofil. Med en arabisk och en svensk avdelning satsar förskolan på att ge barnen en bra språklig grund i båda språken. På småbarnsavdelningen har alla barn och personal arabiskt ursprung."
I
Källa, folder från Malmö stad om Herrgårdens förskola i Rosengård med bilder på de arabiska förskolebarnen:
I
I
I
I
Pressmeddelande från Malmö stad

Barnen på Herrgårdens förskola flyttar till nya lokaler

2010-04-26 15:20

Nu är det i princip klart med ersättningslokal för Herrgårdens förskola som fick stängas på måndagen på grund av de trakasserier som riktats mot barnen och personalen. Det blir ett tidigare äldreboende som anpassas till de krav som ställs på en förskola.

Innan beslutet om flytt kan tas måste ventilationsprotokollen kontrolleras – det kan ske tidigast imorgon förmiddag. När allt är klart, senare i veckan, kommer barnen och personalen att flytta in i lokalerna som ligger på Von Troils väg i Rosengård.

- Det känns skönt att ha den akuta situationen under kontroll, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård.

- Nu jobbar vi vidare med en långsiktigt lösning.

En samlad bild har saknats

Det senaste året har personalen på förskolan lämnat in tre incidentrapporter som handlar om skadegörelse, i samband med rapporteringen har även polisanmälningar gjorts.

Det är inte förrän nu som en samlad bild vuxit fram. Det står klart att personalen på förskolan mår psykiskt mycket dåligt.

- Förvaltningens resursteam av psykologer har sedan i höstas fungerat som samtalsstöd för personalen, berättar Eva Ahlgren.

- Dessutom har arbetsledningen på förskolan fått extra samtalsstöd, för att kunna får vardagen att fungera.

Brister i internkommunikationen

- Vi ser att vi har brister när det gäller rutiner vid incidentrapportering, därför håller förvaltningen på att utveckla arbetet, bland annat är vi pilotförvaltning inom kommunen för ett nytt datoriserat incidentrapporteringssystem, berättar Eva Ahlgren
.
- Hade vi haft all information hade vi kunnat agera tidigare, men ledningen har inte fått signaler om incidenterna, säger Eva Ahlgren.

Sedan en tid tillbaka finns det överfallslarm installerat i förskolans lokaler.

I höst startar Områdesprogram: Herrgården

En stor satsning på social hållbarhet startar i höst i Herrgården. Då kommer stadsdelsförvaltningen att tillsammans med näringsliv, föreningslivet och andra myndigheter att kraftsamla för att både konkret och strategiskt arbeta med området.

Fakta

I samråd med Lärarförbundet valde stadsdelsförvaltningen att stänga förskolan under måndagen. Under måndagen besökte barn och personal Naturskolan i Käglinge rekreationsområde.

Herrgårdens förskola har 34 platser fördelade på två avdelningar.

Humlan för barn i åldrarna 1-3 år. Här arbetar tvåspråkig personal som talar arabiska och svenska.

Nyckelpigan för barn i åldrarna 3-5 år. Personalen har svenska som modersmål.


Facebook: Rosengård Stadsdelsförvaltning

Youtube: SDFRosengard

För kommentarer: Eva Ahlgren, stadsdelschef, Rosengårds stadsdelsförvaltning, 040-34 63 70, 0708-34 38 50, eva.ahlgren@malmo.se

För ytterligare information: Dick Fredholm, informationschef i Rosengårds stadsdelsförvaltning, 040-34 63 13, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se


Källa, pressmeddelande från Malmö stad måndag 26 april 2010:


Pressmeddelande om stängningen 26 april 2010: 400340


TV4 Nyhetskanalen om trakasserierna på Herrgårdens förskola 26 april 2010 som visar muslimska förskolebarn:
I
I


"Amal Chekaidem har fem barn som alla har gått på förskolan. Hon fick reda på att förskolan skulle stänga efter att ha läst Sydsvenskan under helgen.

– Nu flyttar de barnen men vi som bor här, vad ska vi göra? Det är ett stort problem för hela samhället.

Mahmoud Selman som har haft sitt barn på förskolan i ett halvår tycker att det är skönt att barnen får en annan förskola."

Källa, Sydsvenskan måndag 26 april 2010:


Skånska Dagbladet 26/4 2010:

Gängkriminalitet stänger förskola på Rosengård"Herrgårdens förskola i Malmö tvingas stänga från och med idag. Skälet är personalen och barnen blivit hotade så många gånger att de inte längre vågar ha öppet."

"Den senaste tiden har barnen och personalen blivit utsatta för kastade flaskor, sopor och tegelstenar.

- Det är helt oacceptabelt att vår personal och barnen utsätts för hot. Det är därför vi vidtar den här åtgärden, säger Jytte Lindborg, barn- och ungdomschef i Rosengård."

"Något som bekräftas av Lärarförbundets huvudskyddsombud, som i fredags tog beslutet att stänga förskolan."

Källa, SVT Sydnytt måndag 26 april 2010:


Se TV-inslaget i SVT Play 26/4 2010:


"– Det är ett antal ungdomar som beter sig illa. De har kastat flaskor mot personalen som nu känner sig så utsatt att de inte längre vågar vara kvar. Det handlar om idioter som förstör, säger ordföranden i Rosengårds stadsdelsfullmäktige, Andreas Konstantinides (S) till DN.se."

Källa, Dagens Nyheter måndag 26 april 2010:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskola-fick-stanga-efter-hot-1.1083618


"Lärarförbundets huvudskyddsombud Henrik Wollter vill helst inte uttala sig om vilka gäng som skrämmer personalen.

Ett hot polisanmäldes i veckan. Det riktades mot en anställd som kom i bråk om en parkeringsplats. En annan anställd höll på att träffas av en flaska som slängdes ut från ett fönster."

Källa, Sydsvenskan söndag 25 april 2010:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article795275/Skyddsombud-stanger-forskola.html


"De 34 barnen i förskolans två avdelningar flyttades tillfälligt till Naturskolan i Käglinge sydöst om Malmö, men kan enligt stadsdelschefen Eva Ahlgren flytta in i egna lokaler i Rosengård på onsdag. I höst får barnen plats i Rosengårdsskolans förskola som håller på att byggas ut."

"Hon kallade på måndagen till möte med förskolans ledning, stadsdelens barn- och ungdomschef, facket, närpolisen och fastighetsförvaltaren Newsec."

Källa, Kvällsposten måndag 26 april 2010:
http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1965932/forskola-stangd-efter-hot-mot-barn


"Den hotfulla stämningen i området har enligt lärarna pågått i ett års tid och i fredags togs därför det ovanliga beslutet att stänga skolan, berättar Lärarförbundets huvudskyddsombud i Malmö, Henrik Wollter.

– Personalen kunde inte vara utomhus med barnen på gården då de inte kan garantera säkerheten för barnen där."

Källa, Sveriges Radio Ekot måndag 26 april 2010:
http://sverigesradio.se/ekot/artikel.asp?artikel=3653765


Intervju i SR Ekot 26/4 2010 med Andreas Konstantinides, socialdemokrat och ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige och Henrik Wollter Lärarförbundets huvudskyddsombud i Malmö:

http://sverigesradio.se/webbradio/include/player.asp?type=db&Id=2332166


Intervju om den unika nedläggningen med Andreas Konstantinides i SR Malmö söndag 25 april 2010:

http://sverigesradio.se/webbradio/include/player.asp?type=db&Id=2330573Läs mer om stenkastningen och skotthålen som stängde Herrgårdens förskolaRosengård i Malmö:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskola-stangd-efter-hot_4618913.svd
http://www.dagensps.se/artiklar/sn/2010/04/26/215453/index.xml
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.357739-forskola-bommade-igen-efter-hot
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=210398

Rosengård blir ny skånsk folkdräkt"Den dammiga folkdräkten ska bli hipp. Julia Krantz och 24 andra designers tävlar om att skapa folkdräkt 2.0. Både Rosengård och det böljande skånska landskapet ska synas i dräkten, hoppas Julia."

"Julia Krantz valde Skåne"

"Malmö är ju väldigt mångkulturellt. Hur ska du få in det i dräkten?

— Min önskedröm är att få åka ut till Rosengård och vara med Dallas (boxningsprofilen Diabaté Dialy Mory) en dag. Det hade varit kul att åka till förorten och träffa ungdomar.

Hur ska du få in deras trender i Sverigedräkten?

— Det kanske inte innebär att jag gör gympadojor. Men färgerna och formerna kan ha ett mer streetsmart snitt än dagens dräkt."

"— Jag vet inte om Victoria kommer att använda den, men symbolvärdet är starkt. Det är inget jag tänkt på i utformningen att den ska passa henne, säger Julia Krantz."


Källa, Helsingborgs Dagblad måndag 26 april 2010:


2010-04-24

Yallatrappan"Invigningen av Yallatrappan besöktes av många, många kvinnor, tjänstemän från stadsdelsförvaltningen, personal från Rosengårdsskolan och många flera."

”har fått nya vänner från Libanon och Irak .”

"lärt känna kvinnor från Turkiet, Palestina och från Libanon. Jag har lärt mig laga mat"


Se bilderna på de huckledolda muslimska kvinnorna som för skattepengar får laga mat tillsammans i ett nytt kalkonprojekt från ABF. Christina Merker-Siesjös gamla projekt Trappan har döpts om till Yallatrappan med exakt samma meningslösa tillvaro för muslimska kvinnor som de senaste åren, där de lyckligt slipper självförsörjande arbete. Ladda ner artikeln i pdf genom den streamade sydsvenskanlänken:


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidorna C1 och C2 lördag 24 april 2010:"Nu tar Yallatrappan över.” Det sa projektledaren Christina Merker-Siesjö när hon igår hälsade välkommen till invigningen i Rosengård.

Trappan började som ett projekt för invandrade kvinnor som varit i Sverige i många år, som har många barn och som inte är ute på arbetsmarknaden. Vissa är inte läs- eller skrivkunniga."

" – Detta är fantastiskt" "säger Andreas Konstantinides (S), ordförande i Rosengårds stadsdelsfullmäktige."

"Därtill kommer pengar från kommunen och vissa projektpengar."

"Kafé och lunchservering med Mellanösternprofil"


Källa, motsvarande internetartikel i Sydsvenskan 24 april 2010:


En läsare har hört av sig med följande tillägg:
I
"Bäste Roger!
I
Fick en association av "Yallatrappan": bland finska FN-trupper "yalla" - eller "jalla" - betyder samma som diarré... från "jalla-maha", eller yallamage. Kan man ana något sammanhang med yallatrappan..."

Billströms besök på Islamic Center"Ilmar Reepalu (S) har bidragit till antijudiska stämningar i Malmö. Det menar Jan Björklund, minister och ledare för Folkpartiet.

Nu vill han att Malmö aktivt stöder judiska församlingen när det gäller säkerhet."

"I går besökte migrationsminister Tobias Billström (M) Islamic Center för att, bland annat, diskutera hot och våld som riktas mot Malmös trossamfund. Han ansåg att staten inte kan bistå med öronmärkta pengar till förbättrad säkerhet för exempelvis judiska församlingen och Islamic center.

Något som Ilmar Reepalu har önskat. Jan Björklund håller bara delvis med sin regeringskollega."


Källa, TT lördag 24 april 2010:Men Reepalu fortsätter att skylla sin antisemitism på Skånska Dagbladet:


"I förhöret står: ”Reepalu blev rädd och kände stor oro för sin bostad då det finns en del föremål av trä i huset. Tanken uppkom kring var man kan kasta in brännbart material.”

Reepalu vet själv inte varför han fått just detta hotbrev, men nämner för polisen att debatten om antisemitism och artiklarna i Skånska Dagbladet kan trigga personer som vill hota honom."


Källa, Sydsvenskan lördag 24 april 2010:


Kvällsposten hyllar Islamic Center


"MIGRATIONSMINISTERN PÅ BESÖK. Tobias Billström besökte i går Malmö . Här samtalar han med , vd (i mitten) och Mohammad Mohammad, moderat i Husie":"I Malmö har funnits förverkligat sedan 1983 och innefattar moské, en skola och gemensamhetslokaler.
I går besökte migrationsminister Tobias Billström centret för samtal med företrädare. Han är från Malmö så det var ingalunda första gången han var på plats.´

Mitt under fredagsbönen skedde besöket, centret myllrade av medlemmar från en mängd ursprungsländer och kulturer. är nämligen öppet inte bara mot det omgivande samhället utan för muslimer av olika nationaliteter. En öppenhet som bidrar till integration.

Det är långt ifrån de skumma "källarmoskéer" med mer extrema predikanter som islams kritiker brukar mana fram bilden av.

Här finns , som har svenska språket som ett profilämne. Och där biträdande rektor berättar om hur svenska traditioner lärs ut: Bland annat går eleverna i luciatåg!"


Källa, ledare i Kvällsposten lördag 24 april 2010: