2009-04-28

Halal-tvs projektledare anklagar kritikerna för främlingsfientlighetIdag tisdag 28 april 2009 besökte Radio- och TV-verket för första gången bloggen Muslimska Friskolan två gånger enligt Mediacreeper:


Klockan 19.08 besöktes följande bloggpost om Halal-tv:


Därefter gick Radio- och TV-verket till Muslimska Friskolans förstasida på bloggen och läste följande bloggpost om folkpartiet och Rosengårdsrapporten:
Källa, Mediacreeper besök på bloggen Muslimska Friskolan 28/4 2009:"Radio- och TV-verket (RTVV) är en myndighet inom medieområdet. Vi arbetar under Kulturdepartementet.
Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet."


Källa, hemsidan om RTVV:Det RTVV surfade runt för att läsa om var naturligtvis reaktionerna på att Granskningsnämnden för radio och TV igår måndag 27 april 2009 friade Halal-tv: Ärendet har aldrig gåtts igenom i sin helhet av Granskningsnämnden utan blott föredragits av handläggaren Tarek Touma, som framgår av det åtta sidor långa ärendet.En kortare sammanfattning av beslutet återges nedan i ett pressmeddelande från Granskningsnämnden:


"SVT:s Halal-TV var varken partiskt eller osakligt

2009-04-27 Beslut SB 349/09


Efter 33 anmälningar mot SVT:s program Halal-TV prövade Granskningsnämnden om programmet stred mot kravet på opartiskhet eller saklighet. Nämnden friade programmet och konstaterade bland annat att det förhållandet att de tre programledarna medverkade i programmet i egenskap av troende muslimer inte medförde att programmet blev partiskt.


Halal-TV leddes av de tre unga muslimska tjejerna A, B och C. De tog upp frågan om klasskillnader och klasstillhörighet och besökte två stockholmsförorter som enligt dem var exempel på ett rikt respektive fattigt område. Det påstods i programmet att de ”rikare blivit rikare och att de fattiga blivit fattigare”.


33 anmälningar kom in till Granskningsnämnden. Anmälarna menade bland annat att SVT bröt mot kravet på opartiskhet genom att låta tre troende muslimer leda programmet. Några av anmälarna ansåg också att programmet hade en tydlig vänsterinriktning. Flera anmälare kritiserade också att påståendet om att de fattiga skulle ha blivit fattigare var osakligt.


Enligt Granskningsnämndens mening framgick det av programmets inledning och dess karaktär i övrigt att utgångspunkten var att låta A, B och C skildra sina egna personliga iakttagelser och erfarenheter av det svenska samhället. Därför kunde de inte anses vara sådana företrädare för programföretaget för vilka kraven på opartiskhet och saklighet gäller fullt ut. Enligt nämndens mening kunde det inte anses strida mot kravet på opartiskhet att behandla ämnet om klasskillnader på det sätt som skedde. Nämnden ansåg inte heller att programmets utformning i övrigt eller det förhållandet att A, B och C medverkade i egenskap av troende muslimer stred mot kravet på opartiskhet.


Inte heller stred inslaget enligt nämnden mot kravet på saklighet.


AKTUELLA BESTÄMMELSER


SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciellutgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet eller programpresentationen. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt nämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Med hänsyn till den vidsträcktayttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.


Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.


Handläggare: Tarek Touma, telefon 08-606 79 77


Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se

Redaktör: webbmaster@grn.se"Källa, Granskningsnämnden 27/4 2009:


Enda anledningen till att Halal-tv friades var för att programledningen ljög. Först presenterades Cherin Awad som programledare. När programledningen insåg att man inte kan annonsera efter tre troende muslimer och samtidigt hävda att de tre programledarna är objektiva, döptes de vips om till att kallas medarbetare. Så lätt var det. Triumferande kan därför lögnaren Gunnar Hofverberg nu som projektledare för Halal-tv kalla kritikerna för främlingsfientliga i dagens Expressen:


"Debatten kring SVT:s "Halal-tv", där tittarna fick följa tre unga muslimska kvinnors utforskande av Sverige och sin tro, gick hög och programmet anklagades för bristande opartiskhet. En rad bråk blossade upp och inte mindre än 33 anmälningar inkom till Granskningsnämnden.


"Debatten blev vulgär"

Men nu frias SVT-produktionen helt.

- Det är skönt. Jag är lättad och glad. Det här betyder dessutom att det framgått att de tre tjejerna inte var programledare, utan att vi fick följa med dem i deras vardag, säger Gunnar Hofverberg, som var projektledare.

Han fortsätter:

- Det här blev ju något utöver det vanliga. Jag tyckte att debatten om programmet ibland blev vulgär, med inslag av främlingsfientlighet."


Källa, Expressen tisdag 28 april 2009:Bloggposter om Halal-tv:


2009-04-27

Folkpartister beställde Rosengårdsrapporten av folkpartist"Regeringen har den 29 november 2007 uppdragit åt Försvarshögskolan med dess Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) att göra en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsam extremism och radikalisering."


"I uppdraget som genomförs åt Integrations- och Jämställdhetsdepartementet ingår att under 2008 göra en kunskapsöversikt med följande huvuddelar"


Källa, pressmeddelande från Försvarshögskolan 30 november 2007:


Regeringsbeslutet om Rosengårdsrapporten:
IJ 2007 - 3294 - D.


Beslutet att Försvarshögskolan skulle genomföra studien undertecknades 29/11 2007 av folkpartisten Jan Björklund.


Integrations- och jämställdhetsdepartementet leds av folkpartisten Nyamko Sabuni. Hon är ministern vid demokratienheten som mottog rapporten 28 januari 2009 och var med på pressändningen tillsammans med CATS.


Men varför skrev då Jan Björklund under beslutet om rapporten? Jan Björklund är tidigare major och har då utbildat sig till officer på Försvarshögskolan.


Det finns ytterligare en koppling. Chefen för CATS som genomförde Rosengårdsrapporten heter Lars Nicander. Lars Nicander är enligt Veckobladet folkpartist då han arbetat för folkpartiet:


"Folkpartipolitiker

Men inte nog med det. I ett senare inlägg på Newsmill (webbkollega till Veckobladet) slår
Nicander och Ranstorp tillbaka och säger att lundaforskarnas kritik är politisk och inte
vetenskaplig.


Jag tycker det är särskilt intressant att se dem ta till det. Nicander är nämligen i högsta grad
en politisk person – han var innan han gav sig på den nya lovande terroristbranschen chef för
vad som kallades ”Informationskrigskansliet”. Som sådan hade han tänkt sig en daglig
bevakning av nätet: ”man ska se om det finns medvetna felaktigheter som återkommer enligt
ett visst mönster”. Vad han syftade till var ”en sorts kvalitetssäkring av opinionsbildningstendenserna
i det nya snabba medielandskapet”. Vicepresident Cheney skulle inte kunna ha
sagt det bättre.


Och för vilket politiskt parti klappar då Nicanders hjärta? Jo, för folkpartiet så klart. Han
jobbade tidigare där som allmän spindoktor. Jag tror att några av oss som träffat Nicander inte
är så förvånade över hans uttalanden."


Källa, Veckobladet sidan 5, den 6 februari 2009:


"Prop. 1982/83:115 57
ansluler sig till den motivering ledamoten Lars Nicander anför i sin reser­valion i denna fråga."


"Folkpartiets ungdomsförbund (FPU):

En dagersättning pä 30 kr. måste anses som ell minimum för all garante­ra den värnpliktige drägliga ekonomiska förhållanden."
FPU vill vidare klart stödja reservationen angående KB-premien från ledamoten Lars Nicander."


Källa, propositioner och skrivelser i Riksdagen 1982-1983:


Islamskeptiska svenskar säger nej till Turkiet"Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte nyligen Turkiet och både den nuvarande och förra svenska regeringen har stött ett Turkiskt medlemskap av EU. Men bara var tionde svensk tycker det är bra, så där har politikerna inget stöd."


Källa, SR Ekot/Mobil måndag 27 april 2009:

"EU blir alltmer accepterat i Sverige. Framför allt är det EU:s inverkan på ekonomin och sysselsättningen som skapat ökat förtroende hos det svenska folket. Det framkommer i en analys som Sören Holmberg, valforskare och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet gjort. Rapporten presenterades under måndagen vid ett seminarium anordnat av Sieps.

Rapporten visar att svenskarna inte tycker att Turkiet ska bli medlem i EU. 48 procent av svenskarna har en negativ inställning och endast 13 procent anser att ett turkiskt medlemskap är ett bra förslag. Den svenska regeringen är dock positiv till ett turkiskt EU-medlemskap och senast i förra veckan uttryckte Fredrik Reinfeldt i det tal han höll i Turkiet att Sverige stödjer ett turkiskt medlemskap.

Vid måndagens seminarium framhöll Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag vikten av att skapa en europeisk identitet där Turkiet ska kunna ingå. Han menade att det finns en skepticism mot islam och att det är därför människor är kritiska till ett turkiskt medlemskap.


- Vi har inte lyckats förklara vikten av utvidgning. Det är oerhört viktigt att dörren står öppen för Turkiet, förklarade Erik Ullenhag."


Källa, Europaportalen måndag 27 april 2009:Riksdag och Departement som 27/4 2009 berättar om rapporten utelämnar helt svenskarnas syn på Turkiet i ett utvidgat EU:Inga dagstidningar berättar heller om att svenskarna inte vill se Turkiet i EU. Varför vågar svensk press inte rapportera om det?

Imamutbildade soldater ska stoppa pirater"Tre svenska krigsfartyg är nu på väg till vattnen utanför Somalia för att trygga FN:s mattransporter till landet. Somalierna i Sverige är positiva till den svenska insatsen, men problemen i Somalia löses inte med livsmedelsförsörjningen, menar många svensksomalier. Det krävs ett internationellt engagemang för att skapa lugn och ro i landet.
På en konferens nyligen i Bryssel kunde givarländerna enas om nya pengar som stöd för att stärka säkerheten i landet och om möjligt skapa någon form av lag och ordning. Över 250 miljoner dollar ställer givarna upp med, enligt EU-kommissionären för utveckling och bistånd Louis Michel, och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon välkomnar beslutet."


"De tre svenska marina fartyg som nu är på väg ner till Somalia, två korvetter och ett understödsfartyg som ska börja operera i mittena av maj månad. 152 personer, både män och kvinnor, har rekryterats till den fyra månader långa tjänstgöringen ombord. De senaste veckorna har de slututbildats vid Svea livgarde i Kungsängen.


Under utbildningen har besättningen bland annat fått information av en imam om den muslimska tron och vad man bör tänka på."


Källa, Sveriges Radio International måndag 27 april 2009:


Lyssna till radioinslaget där en svensksomalier säger att problemet i Somalia inte är livsmedel utan laglösheten::
Läs om bakgrunden hur en imam vid den muslimska friskolan Al-Azharskolan utbildar de svenska soldaterna:
2009-04-26

Misshandlad fotograf på Rosengård vägrar kommentera

Foto ovan från bloggen Som jag ser det från de dagliga bränderna på Rosengård.Igår 25/4 berättade bloggen Muslimska Friskolan om Photomedias misshandlade fotograf Jens Hilner:
Hilner hade i flera media berättat hur han misshandlats och rånats av en ungdom på Rosengård:

Hilner blev uppringd av misshandlaren tillika rånaren som bad om ursäkt efter att hans kompisar tagit avstånd från dådet:Idag söndag 26 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan tag på Jens Hilner via Photomedia:
Hilner bads om ett svar på den etiska frågan hur han tänkte göra i fallet med misshandeln och rånet. Tänker Hilner nu ta tillbaka sin anmälan efter ursäkten, eller går han vidare i polisanmälan så att gärningsmannen inte ska slippa undan lätt?Hilner svarade inte på frågan utan ville veta mer om bloggen Muslimska Friskolan. Bloggen svarade att den brukar bevaka händelser på Rosengård, precis som Hilner själv. Hilner var inte nöjd med svaret från bloggen. Hilner ville veta inriktningen på bloggen. Bloggen svarade att den bland annat skriver om olika saker på Rosengård, helst detaljerade som inte står i media redan, eller sådant som lägger till ny fakta om vad som hänt på Rosengård.


Hilner är inte nöjd med detta svar heller. I stället för att ge en kommentar på det som Hilner självmant gått ut i media med, agerar Hilner nu intervjuare av bloggen Muslimska Friskolan. Hilner kräver nu ett exempel på en bloggpost för att han ska veta bloggens inriktning. Bloggen svarar med att redogöra för den senaste alldeles färska bloggposten om kakförsäljning för Rosengårdsskolan kontra polispatrulleringen på Rosengårdsskolan:
Efter denna redogörelse, svarar Hilner att han enbart kommenterar etablerade medier. Varför sa han inte det från början, när han erfor att en blogg bad honom om en kommentar? Bloggen svarar i alla fall Hilner att bloggen respekterar hans beslut. Bloggen lägger till att den kommer att följa ärendet för att se vilken väg Hilner går i polisanmälan:

1200-K59243-09

Då kastar Hilner på luren.Det hade varit en sak om Hilner svarat att han i egenskap av fotograf för media låter sina kunder dagstidningar få förstatjing på kommentarerna. Eller att han inte vill svara nu för att en polisutredning kan startas. Ännu försvarligare med motiveringen att Hilner inte kan veta om uppringaren/bloggen är någon som samarbetar med misshandlaren.
I stället tränger Hilner, som ska skildra Rosengård, undan bloggar med motiveringen att de inte är etablerade media. Därmed anser han att inga andra än media ska kunna granska och skriva om vad som händer. Etablerade media ska ha monopol på sanningen. Å andra sidan kan det vara så att Hilner ogillar bloggar som yttrar sig kritiskt om situationen i Rosengård, trots dagliga bränder i Sveriges mest kriminella stadsdel som politiker inte gör något åt för att förändra.


Bloggen kommer givetvis ändå att få ut svaret på hur Hilner gör. Senast om någon vecka eller två räknar polisen med att Hilner antingen står fast vid sin anmälan eller drar tillbaka den. Då kommer bloggen att skriva om beslutet. Och meddela media som förhoppningsvis skriver om det eftersom media påbörjat historien. För om Hilner sagt A om historien till pressen, så bör han också säga B, så att läsare vet hur historien slutar. Väger en ursäkt upp en misshandel och ett rån? I så fall kan vi halvera domstolsväsendet. Vilket skulle passa kriminella på Rosengård utmärkt.

Region Skåne hyllar Rosengårdsskolans kakförsäljningMitt under pågående belägring och polispatrullering i Rosengårdsskolan onsdag 22 april till fredag 24 april 2009:


ber Region Skåne oss att välja vilken mediabild vi vill ge av Rosengård:"En titt mot morgondagen – vilken sida väljer du?

Rosengård som ett område där det sjuder av kreativitet, framåtandra och massor av unga människor som aktivt vill förändra sin tillvaro? Eller ett Rosengård där utanförskap har lett till passiva och arbetslösa människor utan framtidshopp? Båda sidor av myntet är givetvis sanna.

Jag vill dock hävda att i Rosengårds fall finns det vissa saker som är ”mer sanna” än andra. Till exempel det faktum att Rosengård är ett centrum fyllt av idéer, framåtandra och en enorm, underutnyttjad potential. Är det någon som tvivlar så besök Entreprenörsdagarna i Rosengård fredag och lördag. Det ställer många ”sanna” mediebilder om Rosengård på skam."


"- Vi säljer tröjor och kakor för en klass på Rosengårdsskolan, säger Maja Vajzovic och Shlova Hassan, båda 15 år.

Jaha? Jag trodde här bara var utställare….?
- Du kan få en broschyr om du vill.
Här
- den handlar om Springtime-programmet Rosengårdsskolan. Det är för dem vi säljer tröjorna och kakorna, säger Maja och ler."


Källa, Region Skåne fredag 25 april 2009:


Joen Garsén som skrivit Region Skånes artikel bor på Möllevången i Malmö och har tre minuters cykelväg till Rosengård från sitt hem:

Säpochefen besöker moskéerSäpochefen Anders Danielsson berättar i senaste årsboken hur han besöker moskéer i Sverige:


""Säkerhetspolisen 2008" presenterar myndighetens verksamhet från året som gått. Den beskriver uppdrag, verksamhetsområden och aktuella händelser och kunskapsområden. Publikationen går att ladda ner eller beställa.
Ladda ner årsboken (pdf, 3 MB)"


Källa, pressmeddelande från SÄPO om flyktingspionage 21 april 2009:På sidorna 19 och 20 i rapporten skriver säpochefen Anders Danielsson följande:


"En viktig del i uppdraget är att vara synliga i samhället. Vi behöver medborgarnas förtroende för att kunna verka och nå våra mål. Under året har jag föreläst för näringsliv och föreningar och haft samtal med våra statsråd. Jag har också besökt moskéer och muslimska församlingar och träffat säkerhetstjänster i andra länder. Något förvånade mig:


när jag besökte en av moskéerna fick jag veta att det var första gången en företrädare för en myndighet besökte moskén.


Samtalen har ofta handlat om förståelsen för vårt arbete och de skyldigheter som kommer med att förebygga och utreda brott. Många immigranter i Sverige har en helt annan bild av en säkerhetstjänst. Att en säkerhetspolis kan vara på medborgarnas sida och inte använda sig av lagvidriga metoder upplevs främmande. Därför behöver vi prata med människor och berätta vad Säkerhetspolisen gör - och inte gör."


Källa, sidorna 19 och 20 i årsboken Säkerhetspolisen 2008 publicerad i april 2009:


2009-04-25

Polis stängde Rosengårdsskolan efter hot från elevernaBloggen Som jag ser det har bra kontakter i stadsdelen Rosengård och inifrån Rosengårdsskolan.

Rosengårdsskolan har en intern policy att försöka hålla media utanför så mycket man kan. Lärare på skolan informeras om vad det ställer till för problem för Rosengårdsskolan om de talar med media. Lärare från Rosengårdsskolan berättar på Malmö lärarhögskola att man aldrig ska tala med utomstående vad som händer på Rosengårdsskolan.

Nedan återges två bloggposter från Som jag ser det som media inte rapporterat något alls om:


"Sjuåring skadad av stenkastare

By somjagserdet68


Rosengårdsskolans dörrar förblev låsta hela veckan efter hotelserna i onsdags.
Lärarna fick öppna upp och släppa in eleverna på morgonen och vid in och utgång på rasterna. Under dagarna har det inte varit någon fri passage in och ut för eleverna.
Personalen vet ännu inte hur det kommer att förhålla sig efter helgen.

Läs tidigare post om vad som föranlett åtgärden.

Sjuåring skadad i upploppen

En sjuårig pojke fick en sten på sig så att han skadade sitt finger under tisdagens kravaller.

Detta har bloggen fått veta via källor i stadsdelen. Bloggen vet dock inte hur det kan komma sig att en så ung pojke befinner sig bland stenkastarna.

Händelsen är närmast att betrakta som en olycka då pojken inte var måltavlan för stenkastaren."


Källa, bloggposten hämtad från bloggen Som jag ser det fredag 24 april 2009:
"Rosengårdsskolan under belägring

By somjagserdet68


Rosengårdsskolan stängdes ner efter hot i går onsdag.

Det var ett mindre bråk mellan några elever som orsakade att Polisen under hela ondagseftermiddagen låste skolan. Varken lärare eller elever kunde gå ut eller in.

Det hela började på lågstadiet med att en elev stoppade en annan elevs skor i toalettstolen. Då detta skett ett flertal tillfällen begav sig pappan till den drabbade eleven sig till skolan för att tala med sitt barns antagonist. Detta gick lugnt tillväga enligt bloggens källa.

Den tillrättavisade eleven fann sig dock inte i tillrättavisningen utan hämtade en släkting från högstadiet. Denna elev gick genast till våldsamt angrepp mot pappan. Skolpersonal lyckades till slut lyfta bort eleven som därefter uttalade grova hotelser om vedergällning både mot skolan och pappan.

Eleven hänvisade aggresivt till sin släkt som är en av Malmös stora grovt kriminella.
Polisen tog det hela på allvar och från ca klockan tolv stängdes skolan ner. Polis patrullerade därefter runt och i skolan under resterande delen av dagen."


Källa, bloggposten hämtad från bloggen Som jag ser det torsdag 23 april 2009:


Rosengårdselever tycker det är fräckt att gå med i kriminellt gäng"Med löften om tillgång till skjutvapen försöker Black Cobra rekrytera gängmedlemmar i Malmö, framför allt på Rosengård. På skolorna snackas det om hur fräckt och häftigt det skulle vara att bli medlem.
– Men det är det inte. De blir springpojkar och får polisen efter sig.


Det säger Göran Landvall, chef för Skånepolisens operativa underrättelsetjänst. Han uppmanar skolpersonal och föräldrar att kontakta polisen om de får höras talas om Black Cobra eller underavdelningen Black Scorpions."


"Polisen har identifierat ett 30-tal ungdomar som ingår i Black Cobra eller Black Scorpions. 25 av dessa yngre än 25 år. Den yngste är 15 år. Göran Landvall vill inte gå in på hur man identifierat medlemmarna.
– Men här finns unga som varit kriminella sedan åtta-nio-årsåldern.


Malmö finns en uttalad ledare och under honom en slags ledartrojka. Samtliga i detta skikt är i 25-årsåldern. Och de styr med järnhand över nya medlemmar.
– Det är inte ett dugg glamoröst att ingå i gäng. Ungdomar som går med tvingas begå brott, som att vara knark- eller vapenbärare, förvara stöldgods eller agera som springpojkar."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 24 april 2009:


Rosengårdsmisshandlare bad fotograf om ursäkt"Frilansfotografen Jens C Hilner som misshandlades härom kvällen vaknade till ett samtal från ungdomar i Rosengård redan samma natt.


– Det var en kille som sa att han representerade ungdomarna. Han ville be mig om ursäkt för det som hänt. Han ville också tydliggöra att de inte stod bakom gärningsmannen, och det hade de också sagt till honom, säger Jens C Hilner till Nyheter24.


Jens tror att det ska ganska mycket till för att de ska söka upp honom och be om ursäkt, och tror att den bakomliggande orsaken är de boende i stadsdelen förstår att han tar dem på allvar."


"De som bor där litar på mig nu och därför sa killen i telefonen att jag var välkommen tillbaka att fota när jag ville.


Sedan dröjde det bara en natt tills gärningsmannen själv ringde upp.


– Han ringde och sa att det var han som gav sig på mig och bad då hemskt mycket om ursäkt. Det kändes bra, säger Jens C Hilner till Nyheter24."


Källa, Nyheter24 lördag 25 april 2009:Innebär detta att frilansfotografen Jens C Hilner tar tillbaka sin polisanmälan mot rosengårdsungdomen som misshandlade honom? Eller att frilansfotografen avstår från ersättning för den videokamera som hans misshandlare från Rosengård förstört för honom?


Läs vad som hände i Sydsvenskan fredag 24 april 2009:


Sydsvenskan valde fegt nog att utelämna både att videokameran förstörts samt att en polisanmälan upprättats. Detta skrev däremot Skånska Dagbladet om:
I
I
"En av killarna i gänget sprang då efter gärningsmannen och tog tillbaks videokameran. Så den har Hilner fått tillbaks.
- Men den åkte i backen under tumultet, så den är trasig, berättar han.Jens C Hiller påpekar att han tycker det är mycket synd att det här har hänt.
- Nu kommer nog inte journalister och fotografer våga besöka Rosengård. Det finns många bra killar där, men det finns även ett fåtal som förstör för alla.
Jens C Hilner uppsökte sjukhus under natten för att få sina skador efter misshandeln dokumenterade. Han skadades inte allvarligt. Polisen har upprättat en anmälan om misshandeln och rånet av videokameran. Någon misstänkt gärningsman har inte gripits."
I
I
Källa, Skånska Dagbladet fredag 24 april 2009:
I
I
I
Malmöpolisen bekräftar idag lördag 25/4 2009 för bloggen Muslimska Friskolan att en polianmälan upprättats. Målsägande är fotografen Jens Hilner i Malmö. Anmälningsnumret hos Skånepolisen är:
I
1200-K59243-09
I
Förundersökningsledare hos polisen är Glenn Sjögren på ungdomsroteln. Malmöpolisen säger att det kan bli aktuellt med fotokonfrontation med hjälp av de bilder som polisen tog på plats torsdag 23 april 2009. Polisen säger att ärendet kan läggas ner om Hilner tar tillbaka anmälan, eftersom det då inte längre anses vara påkallat ur allmänt intresse. Om Hilner däremot står kvar vid sin anmälan drivs ärendet vidare. Polisen har av bloggen fått uppgifterna att misshandlarens kompisar som fotografen känner till, har varit i kontakt med Hilner, samt att misshandlaren bett Hilner om ursäkt.
I
I
Bloggen har förgäves sökt Jens Hilner för en kommentar hos Photomedia:
I
I
I
I
I
Bloggen Muslimska Friskolan kommer att följa ärendet för att se om Hilner tar tillbaka sin anmälan eller inte. Kommer den lättidentifierade misshandlaren att slippa lindrigt undan för att han ber om ursäkt? Kommer Hilner att därigenm förlåta honom eller gå vidare med sin anmälan. Är det värt för frilansfotografen Hilner att dra tillbaka sin anmälan för att hålla sig väl med kriminella ungdomar på Rosengård för att få fortsätta fotografera, eller ska rättvisan få ha sin gång?
I
I

2009-04-24

Sveriges första halalrestaurangLinköpings eget Rosengård, den muslimtäta stadsdelen Skäggetorp ska bli först i Sverige med halalrestaurang. Den ska ligga nära den muslimska friskolan Dar Al Uloumskolan:"Butiksinnehavaren Seif Al Taihi kämpar för att omvandla sin konkursdrabbade blomsterbutik till Sveriges första halal-restaurang.


Blomsterbutiken i Skäggetorps centrum i Linköping har funnits från tidigt 1990-tal, och i Seif Al Taihis regi sedan i oktober förra året. Butiken har varit stängd sedan årsskiftet då verksamheten inte gick runt.


- Blommorna säljer inte. Willys säljer också blommor och det är ingenting jag kan konkurrera med. Det finns även andra större kedjor i området som ut-ökat sitt sortiment, säger Seif Al Taihi.


Idén till en halalrestaurang fick Seif Al Taih av personer som bor i Skäggetorp.


- Det finns familjer som aldrig tidigare ätit restaurangmat. De äter ju ingenting annat än halal. Vart ska de ta vägen? Det här är en ny kundkrets som växer fram i Sverige.


Men oenigheter mellan fastighetsförvaltaren och Seif Al Taihi gör det svårt att få öppna Sveriges första halal-restaurang.


- Vi vill i första hand ha en blomsteraffär i centrumet. Vi kan inte ha ett köpcentrum med bara restauranger. Men man kan inte backa och bara låta butiken vara stängd, säger Olof Ejdeblad, förvaltningschef och verksamhetsansvarig för Skäggetorps centrum.


790 namn


Butiksinnehavaren Seif Al Taihi stödjer sig på en namninsamling av människor som bor i området.


- Jag har papper på att folk vill ha en halalrestaurang, det är listor på 790 namn.


Dyrt att bygga om


Ärendet ligger hos miljö- och hälsovårdsnämnden som först måste godkänna lokalen för restaurangändamål. Med ett klartecken från nämnden ligger beslutet hos fastighetsförvaltaren.


-När vi fått svar från miljö- och hälsovårdsnämnden så kan vi gå vidare med ett beslut. Det här är ju en speciell typ av restaurang som inte finns tidigare."Källa, Norrköpings Tidningar fredag 24 april 2009:


Artikeln är tidigare införd i Östgötacorrespondentens papperupplaga."Läser rubriken "Blomsterhandlare vill bli först med halalrestaurang", i Skäggetorp den 21 april. Vid sidan står det lite fakta om halalkött, bland annat om att djur slaktas på ett speciellt sätt. För att kött ska kunna kallas halal, så skärs halspulsådern av på djuret utan bedövning. Djuret dör av att bli tömt på blod. Tror inte detta är förenligt med svensk lag.
Birgitta Ericksson
Åtvidaberg"


Källa, Correns Åsikter/Fforum 22 april 2009:
Det gick inte så bra för en halalrestaurang på Södermalm i Stockholm som även är en pizzeria. Den är nu till salu på Blocket:


"Säljes av Babak Movazzafi - NMK KB. Insänd 14 apr"

"Pris: 2 700 000:-

Typ: Restaurang & Café

Mycket välkänd och väletablerade "halal" restaurang i Stockholms stad. *******************************************

Öppettider: Måndag - fredag 08.00 - 20.00 Lördag - söndag 10.00 - 20.00 *******************************************

Restaurangen öppnades för ca 8 år sedan. Omsättning: ca 600.000:-/ månad Yta: ca 200 kvm Hyra: ca 41.000:-/ månad, ej moms
*******************************************

Konceptet består i att servera orientalisk mat i en orientinspirerad miljö. I och med detta så följer dom vissa "regler" som är gällande exempelvis så lagas allt med färska råvaror och "halal" kött och restaurangen är helt alkohol- och rökfri."


Källa, Blocket 14 april 2009:


Forskare vill att kommunala skolor ska lära sig av muslimskaIdag fredag 24 april 2009 disputerade forskaren Åsa Brattlund i internationell pedagogik om muslimska friskolor:"Stora skillnader mellan muslimskt profilerade skolor i Sverige och England

2009-04-21 12:03


Skillnaderna mellan muslimskt profilerade skolor i Sverige och England är stora. Den grundläggande orsaken ligger i de ramar som satts upp som villkor för att få tillstånd att starta och driva en skola med en konfessionell inriktning i de olika länderna. Det visar Åsa Brattlunds doktorsavhandling i internationell pedagogik vid Stockholms universitet som läggs fram på fredag, den 24 april.I avhandlingen jämförs två muslimskt profilerade skolor i Sverige med två muslimskt profilerade skolor i England. Studien visar bland annat att det i de två skolorna i England fanns ett betydligt större frirum för det muslimska. Där var det tillåtet att integrera islam i alla aktiviteter på skolan, i olika ämnen och under raster. Därmed var det, till skillnad mot situationen i de två skolorna i Sverige, tillåtet att kräva att muslimska flickor skulle bära hijab* och att införa regler som förbjöd flickor och pojkar att sitta bredvid varandra och leka med varandra under rasterna.- Om de två muslimskt profilerade skolorna i England - hypotetiskt sett - hade ansökt om att få starta likvärdiga statsbidragsfinansierade skolor i Sverige, så hade de fått avslag på sina ansökningar, berättar Åsa Brattlund. Anledningen till det är att skolorna inte skulle anses vara i enlighet med den svenska nationella läroplanen - kraven på att undervisningen ska vara icke konfessionell, att sådana regler som ställer krav på elevers och personals klädsel inte är tillåtna, att alla elever förutsätts delta i musik, bild och religionskunskap samt att det i Sverige inte får finnas normer och regler som reglerar umgänget mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor och män. Om de två muslimskt profilerade skolorna i Sverige hade ansökt om att få starta likvärdiga statsbidragsfinansierade skolor i England hade de, enligt Åsa Brattlund, antagligen också fått avslag på sina ansökningar, eftersom det hittills endast finns fyra grundskolor med statsbidrag.- Även om skolorna hypotetiskt sett skulle beviljats statsbidrag skulle de antagligen få mycket svårt att rekrytera elever. Sannolikt skulle muslimska föräldrar i England ha uppfattat de två skolorna som sekulära skolor, som därmed inte skulle klara av att förmedla den moral och den disciplin som förväntades, säger hon. Föräldrar skulle troligen ha reagerat över att flickor och pojkar i alla åldrar leker och umgås fritt med varandra. Dessutom skulle föräldrarna även ha reagerat över att de muslimska flickorna och de muslimska kvinnor som arbetade på de två muslimskt profilerade skolorna själva bestämde om de ville bära eller inte bära hijab. *)Hijab är en traditionell klädsel för muslimska kvinnor. Den täcker huvudet, ansiktet eller kroppen, kallas ofta slöja och har funnits i många olika varianter i olika tider och på olika platser i världen.Avhandlingens namn

What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden.


Ytterligare information

Åsa Brattlund,
internationell pedagogik,
Stockholms universitet,
e-post
tfn 08-732 62 49 (hem),
016-15 34 83 (vidarekopplad till mobil).

Pressbild Bild på Åsa Brattlund kan laddas ner frånKälla, pressmeddelande från Stockholms universitet 21 april 2009:

"Eskilstuna Det finns mycket som den kommunala skolan kan lära av de muslimskt profilerade skolorna. Det anser forskaren Åsa Brattlund som i dag disputerar med en avhandling i internationell pedagogik.
– På dessa skolor har man stor språkkunskap och lång erfarenhet av elever från världens alla hörn."
"– Med engelska mått skulle de svenska skolorna med muslimsk profil ses som sekulära. De engelska skolorna skulle å andra sidan inte ens ha fått tillstånd att starta i Sverige eftersom islam integreras i alla aktiviteter på skolan och det står i strid mot läroplanen i Sverige.


Rädsla och fördomar

Att de undersökta skolorna i England ges mer utrymme för det muslimska handlar enligt Åsa Brattlund även om synen på religion.


– I Sverige finns en rädsla för religion. Det finns dessutom många fördomar mot muslimer vilket gör att dessa skolor granskas hårdare än kommunala skolor.


Åsa Brattlund tror att det behövs ett större utbyte mellan de kommunala skolorna och de muslimska skolorna.


– Nackdelen med en muslimsk skola kan vara att eleverna inte får träffa barn med svensk bakgrund. Å andra sidan är det inte säkert att de skulle ha fått det ändå om de bor i en förort med många invandrare."


Källa, Eskilstunakuriren torsdag 23 april 2009:
"Opponent:

Professor Geoffrey Walford, Department of Education, University of Oxford, Storbritannien.


Betygsledamöter:

Professor Carl-Anders Säfström, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola,

docent Katrin Goldstein-Kyaga, Pedagogiska institutionen, Stockholms unversitet, samt
docent Peg Lindstrand, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms unviersitet.


Handledare och ordförande:

Professor Holger Daun, Pedagogiska institutionen, avdelningen för internationell och jämförande pedagogik."


Källa, pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet:

"Sådan forskning har faktiskt stor relevans för nuvarande och kommande debatter om konfessionella friskolor i Sverige. En fråga som debatteras livligt i de politiska partierna. Fler politiskt relevanta avhandlingar, tack!"


Källa, Integrationsbloggen fredag 24 april 2009:


Dan Park på MöllevångstorgetIkväll 24/4 2009 stötte bloggen Muslimska Friskolan ihop med Malmös berömde gatukonstnär Dan Park. Han var på väg till en privat vernissage hemma hos konstnären Klas. Park hade inhandlat en kasse med Tingsrydsöl. Dan Park undrade om han hade varit i Tingsryd någon gång. Därför köpte han ölen. Dan Park mindes inte riktigt om Tingsryd ligger väster eller öster om Kalmar.


Möllevångstorget berättade Dan Park om den nya boken i vilken konstfacksstuden Magdalena Nordin samlat Dan Parks affischer:


I förorden till boken Sieg presenterar Magdalena Nordin gatukonstnären Dan Park och hans verk, innan läsaren får se prov på hans alster. Magdalena Nordin har fått sitt examensverk stoppat av jurister som Konstfack anlitat:


Dan Park säger att han inte alls kan förstå varför vänsterpartiet i Malmö sände ut ett pressmeddelande om honom:
Parks enda förklaring är att han anser vänstern vara överkänslig i palestinafrågan och har dåligt samvete för sin israelpolitik.


Dan Park berättade även om vinkelslipskonserten i Konstfacks festlokal vid Telefonplan i Stockholm.


Länkar till Dan Parks affischer och blogg:
2009-04-23

Hälften av våldspatienterna från RosengårdPersonalen på UMAS, Malmö Universitetssjukhus, får dagligen in skadade patienter. Personal tar emot patienter som deltagit i kriminella uppgörelser. Sjukhuspersonalen på UMAS berättar för bloggen Muslimska Friskolan vilka som hamnar på akuten efter kriminella uppgörelser. Hälften av patienterna kommer från två adresser på Rosengård. Det är Ramels väg och von Rosens väg som står för 50 % av patienterna i kriminella uppgörelser.

2009-04-22

Chefsåklagaren samlar bevis mot Rosengårdsrapporten


18 april 2009 berättade bloggen Muslimska Friskolan hur Rosengårdsrapporten blivit ett ärende för chefsåklagare Ingela Sörgaard i Malmö:
20 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med chefsåklagare Sörgaard om Försvarshögskolans förstörda källmaterial med diarienummer:

ÅM 2393-2009Sörgaard berättar för bloggen om den överprövning hon ska ta ställning till. Handlingarna som åklagare Anita Kjellén översänt från Stockholm till Malmö består av fyra delar:


1. Sidan 1 av 4 från nedanstående bloggpost:

2. Sidan 1 av 5 från följande bloggpost:

3. Själva polisanmälan med diarienummer:
0201-K29877-2009

4. Begäran om överprövningOnsdag 22 april 2009 besöker Utvecklingscentrum i Malmö som chefsåklagare Ingela Söörgard arbetar på, bloggen Muslimska Friskolan mellan klockan 10.07 och 10.11:
Från åklagarhåll skrivs 22/4 2009 sökordet Försvarshögskolan samt Forsvarshogskolan in och sidorna som handlar om Rosengårdsrapportens förstörda källmaterial skrivs ut som bevismaterial i överprövningen:Källa: Creeper myndighetsbesök för bloggen Muslimska Friskolan onsdag 22 april 2009:


Muslimsk friskola utbildar svenska soldater"En av de inbjudna är Bashir Aman Ali, utbildad imam, ordförande i muslimska rådet i Järva och rektor på Al-Azharskolan, en fristående muslimsk skola.


– Det här är en fantastisk chans att få komma hit och berätta, både för mig och för dem som ska åka. Jag vill ge dem en rättvis bild av Somalia och islam. Det är viktigt för mig att de får ställa alla frågor som de vill om landet, vardagslivet, islam, regionen och landets historia, säger han.


Han öppnar även för kulturmöte och information om livet i invandrartäta orter i Sverige och hur det går till i en muslimsk skola.


Bara att få komma till den svenska Försvarsmakten värderar Bashir Aman Ali högt. Hans egen erfarenhet av militären i Somalia skiljer sig från den svenska."Källa, Försvarsmakten onsdag 22 april 2009:


Rosengårdsskolans elever orkar inte mer"Efter alla bränder: "Vi orkar inte mer"


Publicerad 21 april 2009 22.34

Uppdaterad 22 april 2009 10.02Barn på Rosengårdsskolan suckade:

– Vi är trötta på det här. Vi orkar inte mer."

"Ungdomskommunikatörerna André Hounsounou och Ramadan Fakhro berättar att de mest hör bränderna nämnas i en skämtsam ton.

– Som en skojig, häftig sak. Det blir lite action i vardagen och extra roligt när medierna är på plats, säger André Hounsounou."


Källa:


2009-04-21

Bekräftar telefonavlyssning av Sabuni


Det blev några artiklar om den hemliga telefonavlyssningen av Nyamko Sabuni.
Politikerbloggen har lyckats få en bekräftelse på att samtalet som avlyssnades var korrekt återgivet:


Den ursprungliga artikeln hos Politikerbloggen tisdag 21 april 2009:


The Local ställde den etiska diskussionen i förgrunden, där bloggar dristas gå längre än dagstidningar:


Nyheter24 tog upp problematiken mellan Sabuni och justitiedepartementet:


Bloggen Muslimska Friskolan fick idag över tio olika besök från integrations- och jämställdhetsdepartementet med anledning av bloggposten:


Moderaternas partikansli besökte idag bloggen Muslimska Friskolan. Per Schlingmanns sekreterare har skrivit ut bloggposten och överlämnat den till Per Schlingmann. Besöket från Moderaterna ses via Creeper 21/4 2009:


Mest slående var att en av besökarna från Sabunis departement besökte bloggen i närmre tre timmar och läste 38 olika bloggposter, vilket framgår av Sitemeter nedan. Det innebär att någon på departementet fått i uppgift att studera vad det är för en blogg som avlyssnat Sabuni. Annars hade inte en medarbetare kunnat spendera tre timmar med att strösurfa på en blogg:


Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: City: Stockholm
Time of Visit: Apr 21 2009 1:23:24 pm
Last Page View: Apr 21 2009 4:21:13 pm
Visit Length: 2 hours 57 minutes 49 seconds
Page Views: 38
Out Click:
Visa hela min profil:

2009-04-20

Sabunis asylpolitik telefonavlyssnadYoav Bartal är den som tar emot medias frågor om Rosengårdsrapporten när det gäller pressträffen:Bartal är pressekreterare hos integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vars departement beställde Rosengårdsrapporten. 7 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan sent på eftermiddagen en intervju med pressekreterare Bartal, såsom redovisades i bloggposten 7/4 2009:Men tidigare vid lunchtid 7 april 2009 sökte bloggen Muslimska Friskolan Bartal. Han tog upp sin mobiltelefon och stängde av den, trodde han. Mobilnumret han kontaktades på var 070-357 51 94. Bloggen hörde Bartal ta upp luren. Bloggen ropade hallå flera gånger eftersom ingen svarade. Efter en liten stund förstod bloggen emellertid att Bartal försökt lägga på luren eller stänga av sin mobil, men tryckt på fel knapp.


Då hördes något intressant. Nyamko Sabuni och troligen en rådgivare, sekreterare eller sakkunnig som är kvinna diskuterade asylpolitik och vad de ansåg om de andra partierna och departementen i ungefär en halvtimma, innan Yoav Bartal på nytt behövde använda sin mobiltelefon och samtalet bröts. Nedanstående är minnesanteckningar från ett oavsiktligt avlyssnande av Nyamko Sabunis samtal om asylpolitiken mellan klockan 12.35 och 12.59 den 7 april 2009. Nedan tas även lite mindre intressant med från minnesanteckningarna, för att ge en trovärdig bild av hur samtalet förflöt.


Först befinner sig Bartal, den som härefter benämns som den sakkunniga kvinnan och Nyamko Sabuni i ett samtal. Klockan är 12.35. Ämnet som behandlas är Stockholmsprogrammet. Förklaring ges i två citat från andra käll0r:


"Tidpunkten sammanfaller också med det svenska ordförandeskapet och arbetet med det s k Stockholmsprogrammet som ju syftar till att vidareutveckla och förbättra det gemensamma europeiska asylsystemet."

Källa, Tema asyl & integration 26 mars 2009:


"Fru talman! Vi socialdemokrater anser att politik skapas utifrån grundläggande värderingar, inte utifrån populistiska utspel. Vi ser med oro på den utveckling som i dag sker inom asyl- och flyktingpolitiken i Sverige och i Europa. Om EU ska ha en gemensam asyl- och flyktingpolitik måste den vara rättssäker, human och utgå från mänskliga rättigheter. Här ser vi att det går i en mer restriktiv riktning.


I juli månad kommer Sverige att ta över ordförandeskapet och inneha det under ett halvår. Under det halvåret ska vi besluta om det så kallade Stockholmsprogrammet som gäller den gemensamma asyl- och flyktingpolitiken. Sverige måste vara drivande för att en gemensam asyl- och flyktingpolitik ska utgå från de grundläggande värderingarna. Jag är tveksam, med facit i hand och med tanke på det som hänt tidigare, om det verkligen blir så, men jag hoppas verkligen att man fortsätter att driva frågan."


Källa, interpellationer fredag 17 april 2009:

"socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik (skr. 2008/09:33).
Anf. 1 MAGDALENA STREIJFFERT (s):"
I interpellationen ovan sade därefter flera olika partiers riksdagsmän samt migrationsminister Tobias Billström vad de ansåg om Stockholmsprogrammet.Bloggen Muslimska Friskolan fortsätter nu att redogöra för vad som sades från och med klockan 12.35 den 7 april 2009. De tre; pressekreteraren, Sabuni samt den sakkunniga kom fram till att Stockholmsprogrammet är okontroversiellt. Den sakkunniga föreslår för Sabuni att de ska ligga lågt så att övriga i regeringen inte vet vad de tänker på integrations- och jämställdhetsdepartementet (förkortning hädanefter: IJD) om asylpolitiken i Stockholmsprogrammet. Sabuni instämmer. De säger att de delar frågan med justitiedepartementet som alltid vill bestämma över dem. Även när det gäller frågor som egentligen tillhör IJD.De berättar om den 25 maj 2009 då de ska åka till Göteborg. De undrar om de ska åka med bara för att genomföra ett etableringssamtal. De vill dela upp det och ha ett gemensamt besök på förmiddagen den 25 maj 2009.Därefter kommer samtalet mellan den sakkunniga och Sabuni in på medborgarskapsdirektion. Pressekreterare Bartal har nu lämnat rummet, alternativt sitter helt tyst i tjugo minuter. På något vis är hans mobiltelefon kvar nära Sabuni och den sakkunniga.Både Sabuni och den sakkunniga kvinnan beklagar sig nu över justitiedepartementet. De säger att ledningen från justitiedepartementet undrar om integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJD) är intresserade över att få in sina ståndpunkter. De säger att det inte går att utreda kunskapstester och Sabuni undrar över upplägget.Sabuni menar att hennes eget departement måste tjafsa med justitiedepartementet. Hon säger att det finns meningsskiljaktigheter mellan IJD och justitiedepartementet. Sabuni säger att första omgången är justitiedepartementet emot förslaget från IJD. Utredningen tar ändå med förslaget. Justitiedepartementet vill då ta bort det som IJD har som grund för sin linje. Två eller tre saker ser Sabuni som stora som inte går att ta bort i förslaget. Sabuni säger att justitiedepartementet inte vill kompromissa. De säger nej till IJDs förslag.Sabuni undrar därefter vad som är rätt ingång för att bemöta justitiedepartementet. Sabuni frågar sin sakkunniga om de ska uttrycka förvåning.Den sakkunniga svarar att de inte ska uttrycka förvåning utan titta på starkare medborgarskap. Den sakkunniga säger att hon tror att justitiedepartementet bara kommer att skicka tillbaka IJD förslag. Hon menar att de ska titta på båda alternativen, om de ska ha med dem.Sabuni föreslår att de ej ska lägga fram utredningen de inte tycker håller.Därefter tar duon upp morgondagens möte (8/4 2009). En av dem undrar hur de ska göra i sitt mejl, att på programmet beskriva om Sabuni vill vara med och diskutera vilken roll den kommer att vara.How shall we live together in burden?, svarar sakkunniga.Sabuni ber att få en kopia, så ska hon läsa igenom det dagen därpå.Den sakkunniga ber därefter Sabuni om ett svar på varför svenska språket är viktigt för integration.Sabuni funderar ett tag och kommer inte på något svar.Två frågor om politisk karaktär kommer upp. De undrar varför inte alla vill lära sig svenska. Sabuni och den sakkunniga diskuterar att det finns olika fraktioner. Därefter undrar de vilken väg de ska gå. De måste bestämma sig nu innan. Sabunis sakkunniga säger att annars blir det tjafs med moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och kvinnoförbundet. Sakkunniga föreslår att regeringens samordningsgrupp inte ska få se på det. De två diskuterar hur alla förslag tyvärr måste gå genom moderaternas partisekreterare Per Schlingmann som gör överenskommelser svårare mellan allianspartierna. De uttrycker sitt ogillande om Schlingmanns politiska inflytande.Sabuni svarar att de ska föreslå samordningsgruppen i regeringen att de nu måste formulera ett förslag om svenska språket som viktigt för integrationen.Sabuni undrar vilka förslag de ska lägga om svenska språket och lägger till att de på tjänstemannanivå inte kommer att tro på det. Hon säger att man ska stryka på politisk nivå och ställa dem inför ett faktum.Den sakkunniga säger att andra departement får komma med förslag. Den Sakkunniga kvinnan fortsätter med att hon och Sabuni och IJD inte tror på kvotering som andra departement gör.Sabuni vill att de ska säga till samarbetspartierna att så här ser det ut. Sabuni ondgör sig därefter över att de måste kolla upp med framförallt moderaterna hela tiden. Sabuni säger att kristdemokraterna och centern inte bråkar så mycket som moderaterna. Sabuni vill se hur folk reagerar när förslaget kommer upp.Den sakkunniga föreslår en gemensam beredning för kännedom där alla får tycka till, om de får information blir de lugna.Sabuni säger att då vet de.Sabuni funderar därefter högt över varför regeringen ska tvinga på invandrare svenska språket. Varför är egentligen språkkunskaper viktiga för integrationen, undrar hon.Någon av de två hänvisar därefter till DN Debatt och invandringen. En av de två frågar sig därefter varför invandrare ska tvingas flytta dit jobben finns. Den sakkunniga kvinnan skrattar efter frågan.Sabuni och hennes sakkunniga diskuterar att media hittar på. De vill inte kolla vad media kan utan vad media skriver. De talar därefter om en medarbetare de söker och funderar på som är en toppkandidat och ledarskribent på en tidning. De säger att de ska avvakta lite.Därefter tar Sabuni upp något hon läst i Expressen samma dag 7 april 2009. Sabuni tycker att artikeln är löjlig och återger om skådespelerskan Kate Winslet och hennes kurvor. Sabuni berättar att Winslet jämförs med anorektiker i artikeln. Sabuni säger att artikeln är skriven av chefredaktören för Bon.Bloggen Muslimska Friskolan hittar artikeln som Sabuni tog upp och citerar från den:"STORLEKEN HAR BETYDELSE. Bantning och smal-idealet är ute, skriver i dag moderedaktören Madelaine Levy. Årets kommande stilikoner blir i stället Kate Winslet och hennes kurvor, och bredhöftade Joan i tv-serien Mad men"


"Som Sunday Times Style nyligen konstaterade är nämligen det kommande årets bastanta stilikoner bredhöftade kedjerökande Joan i tv-serien "Mad Men", kurviga Oscarvinnaren Kate Winslet, och så popstjärnan M.I.A. som uppträdde på Grammygalan bara tre dagar innan hon födde sin första son."


Källa, Expressen 7 april 2009:Pressekreteraren Yoav Bartal kommer nu in i rummet eller samtalet igen efter tjugo minuters frånvaro. Klockan är nu cirka 12.50.Pressekreteraren, den sakkunniga kvinnan och Sabuni börjar tala om invandrare. Den sakkunniga berättar om Malmös invandring och säger att något ska komma till hösten 2009. Hon säger att de ska vara välvilliga till det som sker i Malmö med invandringen.Yoav Bartal går runt i rummet och det blir brus i hans mobiltelefon så att samtalet mellan de tre blir svårt att höra. Bloggen väntar kvar ett tag. Klockan 12.59 yttrar den sakkunniga kvinnan att integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJD) ej vill ha det så här.Därefter bryts samtalet genom att Yoav Bartal tar upp sin mobiltelefon och trycker på en knapp så att telefonsamtalet bryts och därmed också bloggen Muslimska Friskolans oavsiktliga avlyssning till de tre på departementet.PS. Hoppas att någon kan ha nytta av ovanstående spretiga minnesanteckningar. Kanske någon som känner till Stockholmsprogrammet eller någon från ett annat departement eller parti som vet mer om innebörden i refererade samtal.


Muslimsk friskola får tillståndet återkallat
Skolinspektionen kommunicerar numera med konkursförvaltaren för Alnour International School. Tillståndet att bedriva friskola drar nu Skolinspektionen in. Skattebetalarna får stå för notan när en halv miljon kronor fattas som Luleå kommun betalat ut. Bristande pedagogisk insikt hos rektor, samt otillräcklig kompetens hos flertalet lärare och avsaknad av stabilitet i skolan fällde avgörandet. Men rektorn Mohamed Gabra påstår sig inget veta utan vill genom sitt handelsbolag fortsätta med en ny muslimsk förskola.


Artikel i Norrländska Socialdemokraten fredag 17 april 2009:"Är det verkligen inte dags att med kraft ta tag i de fullkomligt osannolika orättvisor, som följer av det nu rådande parallellskolsystemet?
När skall arbetarpartiet socialdemokraterna reagera?
Gör det tydligt nu!"


"Häromdagen läste vi, att friskolan Alnour International School i Luleå har försatts i konkurs Skulden uppges vara en halv miljon kronor, som mycket bättre hade behövts för att hjälpa barn med svårigheter.Det är självklart att vi som skattebetalare bli mycket bekymrade, när vi därtill har kunnat läsa att fristående skolor utestänger mängder av elever, bl.a. de barn som har särskilda behov, som är handikappade, som har föräldrar med liten plånbok m.fl., m.fl.Källa, socialdemokraten CG Carlssons blogg lördag 18 april 2009:


2009-04-19

Försvarshögskolan svarar JO om RosengårdsrapportenFörsvarshögskolans svar till JO var färdigt redan 6 april 2009. Samma dag slutade Försvarshögskolans jurist Susanna Broms. Först 14 april 2009 sände Försvarshögskolan sitt svar till JO där handlingen inkom 15 april 2009.


Det mest intressanta med svaret är att Lars Nicander på Försvarshögskolan nu ger sin tredje version av hur Rosengårdsrapportens källmaterial förstördes. Hur trovärdigt är det när ansvarige chef har tre olika versioner av samma händelseförlopp?


Den första versionen gav Nicander 29 januari 2009 i sitt mejl till islamologen Leif Stenberg. Där påstår Nicander i stort sett att han 29/1 2009 frågade sina kolleger var källmaterialet fanns och fick till svar att det förstörts av hans kolleger:Den andra versionen ger Nicander till bloggen Muslimska Friskolan 20 mars 2009. Där berättar Nicander att han själv tog beslut om destrueringen av källmaterialet 26 januari 2009, inte berättade det för någon, samtalade inte med någon annan om det, skrev inte ner det och utförde hela destrueringen helt själv:Den tredje versionen ger Nicander 6 april 2009 till JO. Där står att C Cats påbörjat destrueringsprocessen 26 januari 2009. Vid 13-tiden 26 januari 2009 fortsatte en medarbetare destrueringen. C Cats är ett medvetet otydligt svar till JO. Det kan betyda chefen för Cats, vilket innebär Nicander själv. Åtminstone talar svaret om att Nicander inte förstört källmaterialet själv. Dessutom måste det 26 januari 2009 ha skett en kommunikation mellan den som påbörjade destrueringen och den som slutförde den.


Alltså undviker Nicander i sitt svar till JO att berätta exakt vem eller vilka som förstörde källmaterialet, naturligtvis för att någon ansvarig inte ska kunna pekas ut om JO finner att destrueringen bör kritiseras eller leda till åtal.


En bortglömd artikel i Sydsvenskan 30 januari 2009 komplicerar bilden ytterligare:


"Enligt gängse forskningsetik ska källmaterial arkiveras i tio år?

- Om det handlar om vanligt källmaterial, ja. Men här handlar det om individens skydd. Rapporten är gjord med forskningsmetodik men vi har inga redovisningskrav mot forskarsamhället. Vi har inga skyldigheter att redovisa källor till andra än vår uppdragsgivare, regeringen.

- Jag ser det här som ett utfall av akademisk avundsjuka, säger Lars Nicander."


Källa, SDS 30/1 2009:


Jämför citatet från Sydsvenskan med bloggen Muslimska Friskolans intervjuer 31 mars och 7 april 2009 med regeringskansliet som tog emot Rosengårdsrapporten. Där säger Katarina Sundberg att de mottog en första version av Rosengårdsrapporten som ännu inte var färdig. Men att ingen, vare sig Nyamko Sabuni eller någon annan på departementet vid något tillfälle diskuterade källorna i Rosengårdsrapporten:
Antingen har regeringen fått se källorna. Ingen har hört regeringen försvara slutsatserna i Rosengårdsrapporten utifrån att källmaterialet skulle stämma för att de tagit del av materialet.

Eller så struntade regeringen i att titta på källorna trots att de hade rätt att se dem. Därmed avsäger sig regeringen varje möjlighet att försvara Rosengårdsrapportens vetenskaplighet. Därefter kan regeringen heller inte fatta några trovärdiga politiska beslut utifrån något som inte vetenskapligt kan bevisas. För bevisen är borta och regeringen har aldrig sett bevisen innan de förstördes.I svaret som JO fick tillhanda 15 april 2009 är det rektor Mats Ericson vid Försvarshögskolan som är författaren.


Mats Ericson skriver att han inte har någon anledning att ifrågasätta Lars Nicanders redogörelse för hur källmaterialet destruerades.


Ericson hänvisar till Riksarkivets regler för att bevara källmaterial tillgängligt för andra forskare. Men Ericson menar att detta fall inte rör sig om forskning.


Inte heller menar han att källmaterialet var allmän handling, utan att betrakta som minnesanteckningar. Dessa är varken inkomna eller upprättade.


Rektor Mats Ericson låter chefen för CATS Lars Nicander redogöra för händelseförloppet till JO.


Lars Nicander säger att i augusti 2008 togs ett pricipbeslut om destruering av källmaterialet. Men i redogörelsen till JO står inget exakt datum för augusti 2008. Inte heller vem som tog detta principbeslut, varför eller vad som skiljer ett principbeslut från ett vanligt myndighetsbeslut.


Nicander fortsätter sin redogörelse med att måndag 26 januari 2009 började underlaget destrueras. Det är passiv form. Destruerade underlaget sig själv?


Sedan följer ett nytt försvar där man påstår sig inte ha någon anledning att betvivla att destrueringen gick till såsom påståtts. En förklaring ges där någon påbörjat destrueringen och en medarbetare fortsatt densamma.


Sedan berättar Nicander att Rosengårdsrapporten offentliggjordes onsdag 28 januari 2008 runt klockan 13.30.


Torsdag 29 januari 2009 klockan 10.49 säger sig Nicander ha mottagit ett mejl från islamologen Leif Stenberg vid Lunds universitet som ville ha ut källmaterialet.


Torsdag 29 januari 2009 klockan 16.26 säger Nicander att han svarat Leif Stenberg att källmaterialet är destruerat efter att Nicander gjort ytterligare kontroll med sina medarbetare på CATS.


Nicander redogör att bland intervjupersonerna finns ungdomsledare (inklusive muslimer). Skulle salafisterna som Magnus Ranstorp berättade om i pressträffen 28 januari 2009 ha varit ungdomsledare? Jämför med följande bloggpost:Nicander redogör vidare att en del av intervjupersonerna i Rosengårdsrapporten har fått skyddad identitet efter att de blivit hotade. I augusti 2008 konstaterade därför projektledningen för Rosengårdsrapporten att de intervjuade skulle utlovas anonymitet.


I diarienummerna 704 och 705 för 2009 ska nu de två anmälarna inom några veckor lämna sina kommentarer till JO, hur de ser på Försvarshögskolans svar ovan.