2012-03-23

Personer och adresser i skattehärvan Falafel No1FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ

BESLUT 2380-12E

Avdelning 2


"Bakgrund
Ahmad Iskandarani är en av tre delägare i Kebab & Falafel N1 HB (bolaget).


Övriga delägare är Samar El Achei och Sadoo Iskandarani. Bolaget

bedriver tre restauranger i Malmö, Engelbrektsgatan 13, Bergsgatan 37 och

Södra Bulltoftavägen 46. Samtliga tre verksamhetslokaler hyrs. Bolaget

har inte alkoholtillstånd. Ahmad Iskandarani synes vara huvudansvarig för

verksamheten och arbetar aktivt i restaurangerna. Hans hustru, Samar El


Achei, arbetar också aktivt i restaurangerna. Sadoo Iskandarani, som är son

till Ahmad Iskandarani och Samar El Achei, arbetar inte enligt Ahmad


Iskandarani numera aktivt i verksamheten utan har startat restaurang Lazizia


på Baltzargatan 21 B i Malmö, vilken bedrivs som enskild firma.

Taxeringsåret 2011 redovisade bolaget en nettoomsättning på 8 676 742 kr
 
enligt inlämnad inkomstdeklaration. Bruttovinsten uppgick till 60,1 procent.


Överskott uppgår till 1 714 229 kr och har fördelats med 685 692 kr

Ahmad Iskandarani, 514 268 kr på Samar El Achei och med 514 269 kr

Sadoo Iskandarani."
 
 
"Beräkningarna av oredovisade inkomster utgörs endast av lunchförsäljning


på Engelbrektsgatan. Då all försäljning inte slås in under lunchtid på Engelbrektsgatan

förekommer det sannolikt ej inslagen försäljning både under

kvällar, helger och i övriga verksamhetslokaler. Detta styrks av Skatteverkets

iakttagelser i restaurangen på Bergsgatan 37 den 9 november 2010 och

den 18 augusti 2011."
 
 
Mål nr 2379-12E
 
"Hos Skatteverket pågår en utredning avseende bolaget för inkomståren


2010 och 2011. På nuvarande stadium i utredningen har framkommit att

det mycket sannolikt föreligger medel som inte redovisats och deklarerats.

Sammantaget har det under granskningen framkommit att överskott av

näringsverksamhet ska höjas med 827 078 kr taxeringsåret 2011, fördelat

på de tre delägarna. Oredovisad mervärdesskatt uppgår till 153 048 kr för

2010 och till 80 503 kr för 2011. Oredovisade arbetsgivaravgifter och avdragen

skatt uppgår till 5 375 kr respektive 10 414 kr för 2010. Skattetilllägg

tas ut på den oredovisade mervärdesskatten, de oredovisade arbetsgivaravgifterna

samt den oredovisade avdragna skatten."
 
 
"Skatteverkets uppfattning är att det finns en påtaglig risk för att


bolaget även kommer att undandra sig nu aktuell fordran. Med hänsyn till

storleken av skattefordran finns en konkret risk för att bolaget aktivt kommer

att agera för att försvåra eller omöjliggöra Kronofogdemyndighetens

verkställighet."
 
 
"Redovisningen är behäftad med brister. Vid granskningen av t.ex. de


elektroniska journalerna från de tre kassaregistren som bolaget överlämnat

till Skatteverket har uppmärksammats att det förekommer en mängd luckor

i kvittonummerserien. Detta innebär att försäljningen inte kan stämmas av

på kvittonivå. Det finns differens för april 2010 mellan löneutbetalningarna/

avdragen preliminär skatt och uppgifterna i skattedeklarationen som

innebär att underlag för arbetsgivaravgifter i skattedeklarationen är redovisat

med ett 34 704 kr för lågt belopp och att preliminär skatt är inbetald

med ett 10 414 kr för lågt belopp. Det förekommer vidare felaktiga bokföringar

av kostnader och intäkter. Räkenskapsåret 2010 har en leverantörsfaktura

kostnadsförts med ett 116 400 kr för högt belopp samt har intäkter

och utgående mervärdesskatt på sammanlagt 189 318 kr respektive 22 708

kr inte redovisats. Räkenskapsåret 2011 har utgående mervärdesskatt på

sammanlagt 3 083 kr inte redovisats."
 
 
"Skatteverket har vid sju olika tillfällen under åren 2010 och 2011 gjort


kundräkningar i restaurangen på Engelbrektsgatan 13."
 
"Samtliga dagar när Skatteverket utfört kundräkningar är det differenser mellan räkningarna
 
och inslagen i kassaregistret. Bortfallet under kundräkningsdagarna uppgår


till totalt 246 luncher. Detta blir i genomsnitt 35 luncher som fallit bort per

dag."
 
 
Mål nr 2382-12E
 
"Med bifall till ansökan beslutar förvaltningsrätten att så mycket av SamarEl Acheis egendom som svarar mot en fordran om 166 626 kr får tas i anspråk

genom betalningssäkring."
 
"Samar El Achei har genom sitt agerande undanhållit avsevärda belopp från


beskattning. Av de kundräkningar som har gjorts framgår att förfarandet

verkar vara systematiskt."
 
 
Mål nr 2383-12E
 
"Med bifall till ansökan beslutar förvaltningsrätten att så mycket av SadooIskandaranis egendom som svarar mot en fordran om 157 185 kr får tas i

anspråk genom betalningssäkring.

Beslutet gäller till dess förvaltningsrätten förordnar annat.

Beslutet får verkställas omedelbart.

Beslutet behöver inte delges Sadoo Iskandarani innan förrättning för verkställighet

äger rum."

Inga kommentarer: