2012-03-06

Dan Parks överklagan till hovrätten
Hovrätten i Malmö avslöjar för bloggen Muslimska Friskolan att det inte finns några hinder för gatukonstnären Dan Parks överklagan. Därför blir det med hundra procents säkerhet en rättegång i nybyggda hovrätten på bilden ovan. Huvudförhandlingen kommer att äga rum tidigast strax innan eller strax efter sommaruppehållet 2012.

Anledningen är att såväl Dan Park som åklagaren Mathias Larsson valt att överklaga. Eftersom Dan Park dömts i tingsrätten till mer än böter genom villkorlig dom äger han rätt till ny förhandling i hovrätten.

Hovrättens diarienummer för målet är B-547 för år 2012.

Det handhas av rotel 15.

Dan Park måste inställa sig i hovrätten. Men åklagaren sköter talan i hovrätten för de två målsägandena kuratorn Elinor Lavesson och Jallow Momodou från Afrosvenskarnas riksförbund som inte behöver infinna sig i rätten.

2 mars 2012 sände Dan Parks försvarare sin komplettering till hovrätten för överklagandet. Det ska nu åklagaren få chans att ge synpunkter på. Efter beredningen placeras målet i kö för datum till huvudförhandling. Bloggen Muslimska Friskolan har kommit över skrivelsen som för första gången publiceras nedan:


"Advokaten Lars G Svensson

MALMÖ/LUND

KOMPLETTERING TILL ÖVERKLAGANDE
2012-03-02


HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Rotel 15
INKOM: 2012-03-05
MÅLNR: B 547-12

AKTBIL: 6


Till
Hovrätten över Skåne och Blekinge


Hovrättens mål B 547-12, rotel 15, DAN PARK ./. allmänne åklagaren ang
förtal m m

Som offentlig försvarare och ombud för Dan Park får jag komplettera hans
överklagande med följande

YRKANDE

Det yrkas att hovrätten med ändring av tingsrättens dom dels ogillar åtalet
och de enskilda anspråken, dels befriar Dan Park från skyldigheten att utge
avgift till brottsofferfonden

GRUNDER M M

Dan Park förnekar de åtalade gärningarna.

Om den av tingsrätten i domen redovisade bakgrunden till åtalade händelserna
råder inte oenighet.
Förtal
Enligt Dan Parks uppfattning är inte uppgifterna på affischen av nedsättande
beskaffenhet för vare sig Momodou Jallow eller Elinor Lavesson.
Tingsrätten har vidare i domen hänvisat till Högsta domstolens avgörande
som refererats i NJA 1994 s 637 och därvid till uttalandet däri att bedömningen
av vad som kan anses vara nedsättande skall göras ur den kränktes
och hans omgivnings synvinkel. Frågan avser ett brottsrekvisit. Det ifrågasätts
hur lämpligt det är att en sådan fråga bedöms utifrån den synvinkeln.
Hets mot folkgrupp

Dan Park har i tingsrätten oemotsagd anfört att han satt upp affischen med det
ifrågavarande innehållet bl a av det skälet att han var kritisk mot Afrosvenskarnas Riksförbunds agerande i varje fråga eller händelse som kunde tänkas anspela på
den folkgrupp de representerar. Han har gett en rad exempel härpå. Hans påstående
om sitt syfte är inte vederlagt och får därför godtas som grund för hans
handlande.

Syftet är av sådant slag att det i sig torde vara en grundlagsfäst rättighet.

Dan Parks inställning är ett inlägg i en fråga av allmänt intresse, varför utrymmet
för inskränkning däri är särskilt begränsat.
Frågan blir sedan om Dan Parks affisch uttrycker missaktning mot en folkgrupp på
sådant sätt att en begränsning ändå är motiverad. Tingsrätten prövning av frågan
hade bort ske såväl mot Dan Parks rättigheter både enligt svensk grundlag som
mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I vart fall prövningen i
det första ledet synes inte ha skett.
Enskilda anspråk

Dan Park redovisar samma inställning häri som i tingsrätten.

BEVISNING

Skriftlig

På sid 16 i förundersökningsprotokollet intagen kopia av affisch

Muntlig

Uppspelning av i tingsrätten inspelade förhöret med Dan Park.

PERSONLIG INSTÄLLELSE

Dan Park torde inställa sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten


Malmö som ovan

Lars G Svensson"

Inga kommentarer: