2010-12-25

Stockholms läns sjukhusimamer


"SJUKHUSIMAMLISTA

På sjukhusen i Stockholms län

Härmed vill vi informera alla sjukhuspersonal att vi medlar kontakt med imamer verksamma i Stockholms Län . Vårt imamkontaktregister ska finnas tillgänglig i alla sjukhusen i Stockholms Län.

Sjukhusimam erbjuder muslimska patienter och närstående följande:

• Att träffa sjukhusimam för enskilda samtal eller gruppsamtal kring andliga och sociala
frågor.
• Tillhandhålla vid behov koran med tolkning på olika språk, bönetider, bönematta,
radband, Qibbla ” ” kompass som visar Mecka riktning.
• Att möta patienter i kris eller nedstämdhet på grund av svåra sjukdomar mm
• Att samordna gudstjänster i andaktsrummet – bönerummet på sjukhusen.
• Förmedla kontakt med moskéer och islamiska församlingar vid behov
• Svara på etiska och moraliska frågor som har samband med dödsfall, abort, kroniska
sjukdomar, fastan, bön, testamente, giftermål, familjerådgivning mm
´
Sjukhusimam erbjuder vårdpersonal följande möjligheter:

• Samtal och utbildning om Islam syn på sjukdomar och de muslimska traditionerna
• Ge stöd och information samt delta i arbetsgrupper, seminarier, konferenser som rör
vårdkvalitet och etiska frågor.
• Handledning för personalgrupp i frågor som rör islam och muslimska patienter.
• Det är bra att veta att sjukhusimamer har tystnadsplikt och för inga journaler.

Gudstjänst och gemenskap i Islam

Bön och andlighet bevarar, förebygger och utvecklar människans tro och identitet.

Vid Dödsfall finns det möjlighet att få hjälp av muslimska begravningsbyråer i
Stockholms Län.

Om en patient med muslimskbakgrund döende eller allvarligt sjuk, får han/hon och sin närstående möjlighet att kontakta en sjukhusimam.

Följande församlingar och imamer tar hand om avlidna muslimer och besörjer
begravningen och transporten av liket till hemlandet vid önskan."


Läs hela listan över Stockholms sjukhusimamer i Mångfaldskompassen december 2010:


Inga kommentarer: