2010-12-16

Muslimska friskolor i SÄPOs rapport


"Hur kan radikalisering motverkas?

Skola och utbildningsväsende

Skolan anses vara den kanske enskilt viktigaste integrationsfrämjande
plattformen. En majoritet av mötesdeltagarna anser att skolan är en ytterst
viktig aktör när det gäller att förebygga och motverka radikalisering, eftersom insatser antas vara mer effektiva ju tidigare de sätts in.

När det gäller vilken roll skolan bör ha skiljer sig dock åsikterna åt. Vissa
anser att religiösa friskolor är ett viktigt redskap i motverkandet av radikalisering
eftersom eleverna där från unga år får lära sig vad islam
innebär. Andra anser att de bör förbjudas eftersom de motverkar integration
i det svenska samhället och därmed i förlängningen kan leda till
radikalisering.

Generellt anser emellertid de flesta av mötesdeltagarna att bättre kunskap
om islam kan förebygga och motverka radikalisering. Flera påpekade
i det sammanhanget att läromedel i svenska skolor innehåller
undermålig information om islam. Genom att förbättra kvaliteten på
undervisningen minskas risken för att ungdomar längre fram lockas
av rekryterare som använder sig av religiösa argument. Ett förslag är
att bjuda in skolelever och studenter vid universitet och högskolor till
moskéer i syfte att lära dem grunderna om islam.

Ökade resurser till skolan anses också kunna minska risken för att
skolan blir en framtida plattform för rekrytering. Mötesdeltagarna anser
att det måste finnas en kontinuitet i satsningen på skola och utbildning.
Alla barn måste få känna att de har samma värde, oavsett religion eller
etnisk tillhörighet. Misslyckanden i skolan anses även kunna leda till
att ungdomar blir mer mottagliga för rekrytering. Kunskaper i svenska
språket är också viktigt för att öka integrationen och därmed minska
risken för att ungdomar radikaliseras.

Även utbildning för imamer diskuterades under mötena. Många är överens
om att det bör finnas en imamutbildning i Sverige som säkerställer
kunskaper i det svenska språket och svensk lagstiftning, i kombination
med en gedigen religiös utbildning."


Källa, sidorna 96 - 97 i SÄPOs rapport:
Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige
onsdag 15 december 2010:
Relaterade dokument:

Inga kommentarer: