2010-12-05

Becirov ansvarar för Ögårdsskolans myndighetskontakter


"Liksom i de formella nätverken så är många av kontakterna på olika institutioner och andra organisationer kopplade till Islamic Centers VD Bejzat Becirov, som i rollerna som rektor för Ögårdsskolan och ytterst ansvarig för Islamic Centers olika verksamheter ofta sköter myndighetskontakter av olika slag."

"Det holistiska perspektivet har också varit en genomgående tanke i de projekt som de har engagerat sig i. De erbjuder vigsel, skilsmässa och begravning , religiösa ceremonier vars som det svenska samhället har svårare att tillhandahålla troende muslimer, vilket gör det naturligt att den muslimska minoriteten vänder sig till Islamic Center. IC driver även en rad verksamheter utanför själva moské-delen, såsom Ögårdsskolan, en fristående grundskola som är öppen för alla oavsett religiös tillhörighet (http://www.mosken.se/ 070107)."


Källa,

Religiösa organisationer - Arbetsförmedlingens framtida samarbetspartners?
En kvalitativ studie av Islamic Center och dess nätverk:Lunds universitet
Statsvetenskapliga institutionen
STV003
HT06
Handledare: Bo Petersson
Författare: Love von Gertten, Daniel Sturesson

Fulltext Tillgänglig som PDF
Publiceringsdatum 2006

Sammanfattning Svenska:


"Uppsatsen är en studie av Islamic Center i Malmö och dess nätverk och syftar till att förstå hur religiösa föreningar påverkar förutsättningarna för ekonomisk integration. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer som huvudkälla, såväl intervjuer med individer på Islamic Center som andra personer som på olika sätt arbetar med och har insyn i organisationen. Den har främst baserats på teori kring socialt kapital och nätverksbyggande som viktiga förutsättningar för ekonomisk integration.

De viktigaste slutsatserna med uppsatsen anser vi vara att ideella/idéburna organisationer har något att bidra med till de offentliga institutioner som skall hjälpa folk in i arbetslivet. Samtidigt så måste de ideella/idéburna organisationerna själva vara beredda att anpassa sig till det regelverk som offentliga institutioner lyder under för att kunna få ta del av det arbetet.

Gällande Islamic Centers nätverk har de stora möjligheter att hjälpa sina medlemmar som är del av en minoritetsgrupp i samhället men nätverket bör dock formaliseras för att inte riskera att självdö. Uppsatsen har inga direkta generaliseringsambitioner, men öppnar upp för framtida forskning om hur offentliga institutioner lättast bör ta vara på den vilja och specialkunskap som ideella/idéburna organisationer bär på."


Källa, uppsatser och examensarbeten från Lunds universitet:


Inga kommentarer: