2010-12-02

Bloggen Muslimska Friskolan i akademisk studie om Malmös muslimer


"Muslimska föreningar i Malmö och Lund – en ögonblicksbild

December 2nd, 2010"På flera svenska bloggar finns information med en mer eller mindre negativ inställning till islam. Informationen på dessa sidor kan uppfattas som både vilseledande och inkorrekt för många, inte minst av muslimer. Jihad i Malmö är ett exempel på en Malmörelaterad blogg som säger sig vara specialiserad på områdena islamism, terrorism och antisemitism. Hans C Pettersson, grundare av bloggen och före detta kristdemokrat har kritiserats hårt för sitt innehåll och anklagats för att vara både islamofob och rasist, samt blivit polisanmäld för förtal. Han har även blivit anmäld till Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen (PUL). Muslimska friskolan är en annan välbesökt blogg inriktad på islam. Sidan fick stänga ner under en tid i maj 2008 på grund av allvarliga hot, men öppnades snart igen. Sidan samlar mängder av negativ information kring muslimska friskolor, men även generellt om islam och muslimer i Malmöområdet.[47]"

"47) Notera gärna vilka svenska myndigheter som ofta besöker sidan Muslimska Friskolan genom att klicka på länken ”myndighetsbesök”."

"Författarna vill tacka Anders Ackfeldt och Mukhiddine Shirinov för deras medverkan i arbetet med studien. Ett varmt tack vill vi även rikta till Ask Gasi för bistånd i kontakter med församlingar.

Hur många muslimer finns det i Malmö och Lund?

Vid sammanställandet av denna undersökning närmar sig invånarantalet i Malmö 300 000.[3] En i debatten vanligt förekommande siffra på antal personer med muslimsk bakgrund i Malmö är cirka 50 000.[4] Denna siffra återkommer ofta som referens i andra rapporter och i media, men saknar underbyggande studier.[5] Denna i ett europeiskt perspektiv jämförelsevis höga siffra har skapat en hel del debatt i både svensk och utländsk media, då ofta med anknytning till svensk asylpolitik."

"På Islamic Centers hemsida hävdar man däremot att det finns 45 000 med muslimsk bakgrund i Malmö och att 20 % av befolkningen i Sveriges tre största städer är av icke-svenskt ursprung."

"Enligt imamen Ali Ibrahim, verksam vid Islamic Center i Lund, finns det uppskattningsvis mellan 4000 och 5000 muslimer i Lund, dock är inte alla församlingsaktiva."

"Föreliggande undersökning omfattar 24 muslimska föreningar. En sökning med hjälp av sökorden islamiska, muslimska, muslim, muslimer och islamic på webbsidan Allabolag.se gav totalt 47 träffar på föreningar och organisationer med anknytning till islam i Malmö och Lund. Ytterligare 12 föreningar hittades utan hjälp utav ovannämnda sökord. 11 av de totalt 59 föreningarna lokaliserades och tilldelades enkäter dels genom personliga kontakter, dels genom besök hösten 2007. Hösten 2008 skickades ytterligare 36 enkäter ut till föreningar i Malmö och Lund. Av alla de totalt 59 lokaliserade organisationerna har endast 24 svarat. Anledningen till det stora mörkertalet i den här studien beror dels på att 21 av de 36 enkäterna som skickades ut hösten 2008 blev tillbakaskickade med förklaringen: adressaten är okänd."

"De föreningar i Malmö och Lund som idag får bidrag av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är Islamic Center & Muslim Students i Lund, Islamiska Kulturhuset, Al Nour-Drita församlingen, Malmö islamiska församling, Bosniakiska Islamiska Församlingen och Malmö muslimska församling."

"Enligt företrädare för Islamic Center i Malmö började diskussionen om att bygga ändamålsenliga moskéer redan i början på 1960. Detta skapade vid denna tid ett visst motstånd hos omgivningen, men planerna kring ett moskébygge i Malmö blev ändå verklighet i början av 1980-talet då byggandet av Islamic center påbörjades. Moskén i Malmö öppnade med en första fredagsbön den 20 april 1984. Den drivande kraften bakom moskébygget var Bejzat Becirov. Han kom till Sverige 1962 från Jugoslavien och bildade tillsammans med Midhat Ibrahimbegovic Muslimska församlingen 1967.
Midhat kom till Sverige redan 1953 och bosatte sig i Lund och han jobbade som elektroingenjör på ingenjörsfirman J.L. Weibull i Åkarp. Under en intervju med Midhat beskriver han att antalet muslimer i Sverige år 1953 var runt 500, men ingen i Lund enligt hans vetskap. I slutet av 1950-talet började fler muslimer att komma på grund av arbetskraftinvandringen och sedan dess har antalet ständigt ökat. År 1961 var Midhat med och arrangerade den första muslimska gemensamma bönen och firandet av en ‘Id ul-adha fest i Malmö. Ungefär 60-70 muslimer från Malmö, Lund och Köpenhamn deltog i evenemanget.

Enligt Islamic centers hemsida var den främsta avsikten med moskén och Islamic Center att bevara det nutida muslimska arvet med en framtida svensk identitet. Under snart 30 års tid har Islamic Center varit en av Sveriges ledande muslimska institutioner. Centret har olyckligtvis under årens gång utsatts för ett antal sabotage och centrets ledare får ofta ta emot hot. Natten till den 27 april 2003 ödelades stora delar av moskéområdet, bland annat den muslimska friskolan Ögårdsskolan, i en större brand som misstänks ha varit anlagd.

Ingen har dock åtalats för branden ännu. Andra sabotage mot moskén har bestått av rasistiskt klotter och krossade fönsterrutor samt ett antal mindre brandattentat. Ett påstående är att vid ett tillfälle släppte någon in en gris i moskén. Ytterligare brandattentat har riktats mot andra muslimska grupper i Malmö, bland annat har Ahmadiyya församlingens moské i området Husie attackerats."

"På Norra Grängesbergsgatan har så många som fyra moskéer funnits samtidigt. I dag är ingen kvar."

"Enligt uppgifter från enkäterna håller endast hälften av de 24 föreningarna regelbundet fredagsbön, 11 i Malmö och en (1) i Lund. Detta beror på dels att vissa föreningar endast är nätbaserade så som Hikmainstitutet eller som i al-Aqsa Spannmål Stiftelses fall att deras huvudsakliga verksamhet är bistånd, dels att fem av föreningarna saknar fast lokal. Antalet deltagare på fredagsbönen varierar. Flest besökare har Islamic Center i Malmö med, enligt egen uppgift, uppemot 1400 deltagare."

Rosengårdsrapporten

Bilden som framstår ovan kan till sin empiriska beskrivning jämföras med hur muslimskt organisationsliv beskrevs i den så kallade ”Rosengårdsrapporten”. Tidigt under 2009 presenterades en rapport med titeln ”Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö”. Rapporten genomfördes på initiativ av ministern ansvarig för integration, Nyamki Sabuni (fp). I föreliggande text har vi lagt in den text som publicerades i Sydsvenska Dagbladet den 30 januari 2009 skriven av Anders Ackfeldt, Dan-Erik Andersson och Leif Stenberg. Artikeln bar titeln ”Källmaterialet förstördes” och initierade en nationell debatt om islam och muslimer i Malmö.[26]

Källmaterialet förstördes

Försvarshögskolan förstörde källmaterialet till den kritiserade rapporten om radikal islamism på Rosengård. Därmed omöjliggörs en kritisk granskning av rapportens slutsatser. Det skriver tre forskare vid Lunds universitetLeif Stenberg och Anders Ackfeldt vid Centrum för Mellanösternstudier, samt Dan-Erik Andersson vid Mänskliga rättighetsstudier."

"Det finns få – om ens någon – övergripande studie om hur islam praktiseras och organiseras i Malmö. Detsamma gäller i övriga Sverige. Utifrån denna bakgrund var det med stor förväntan vi tog del av lanseringen av den omtalade forskningsrapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesrapport från Malmö med terrorismforskaren Magnus Ranstorp som huvudförfattare. Rapporten sägs beskriva en tilltagande radikalisering bland muslimer på Rosengård i Malmö.

På presskonferensen då rapporten presenterades deltog även demokratiminister Nyamko Sabuni (fp) och betonade att denna gemensamma lansering skulle understryka vikten och värdet av den rapport som förelåg. Vår besvikelse efter läsningen av rapporten var närmast total. I rapporten, som sägs ha vetenskapliga ambitioner, staplas det ena påståendet efter det andra nästan utan källhänvisningar. Vid universitetet skulle den underkännas vid ett uppsatsseminarium på grundnivån.

Att regeringen genom ansvarig minister omfamnar en forskningsrapport på denna låga nivå är anmärkningsvärt med tanke på regeringens retorik i utbildnings- och forskningsfrågor. Vi undrar vem som fattade beslutet att rapporten skulle lanseras med ansvarigt statsråd. Hade den inte lästs i förväg?"

"Ett flertal representanter från kommun, polis och fastighetsbolag i området Herrgården har tillsammans bildat en kommitté, ”Herrgårdsgruppen”, som skall komma fram till olika förslag på hur de kan förbättra området. Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö (s) och ordförande för ”Herrgårdsgruppen” presenterade i media nyheten att moskén på Ramels väg ska försvinna.

Han menade att när Herrgården skall snyggas upp passar inte den nuvarande aktiviteten in med det nya. Istället kommer att startas en så kallad boskola, ”där nyanlända flyktingar skall lära sig hur man lever i en lägenhet i Sverige”.[30] Detta skapade en del protester hos Islamiska Kulturföreningen och andra som ansåg att det snarare handlade om diskriminering gentemot muslimer."

"Ilmar Reepalu kontaktades vid flera tillfällen i samband med sammanställningen av denna studie med en förfrågan att svara på frågor angående kommunens inställning och initiativ till samarbete med de muslimska församlingarna i Malmö. Tyvärr angav han emellertid att han inte hade möjlighet att svara på några av våra frågor."

"Han undrar även varför det är fel att oroa sig för islams utbredning och tillägger att det bara på Rosengård finns sju källarmoskéer där ”extrem islamism” predikas. Ekelunds hårda ton i artikeln upprörde många som anklagade Ekelund för att bland annat vara islamofob. Debatten resulterade ändock i att en rad viktiga frågor gällande integration, främlingsfientlighet och Sverigedemokrater fick ventileras och diskuteras.[33] De ”källarlokaler” som Ekelund refererar till finns alla presenterade här."

"Det var bland annat detta som Islamic Center kritiserades för från andra muslimska organisationer, speciellt i samband med debatten om Muhammadkarikatyrerna.[35] Kritikens kärna rörde flera muslimers synpunkt att Islamic Center svek många muslimer genom att inte ta ställning för deras sak, till exempel i fråga om palestiniers rättigheter, amerikanska Guantánamo-basen och mot de danska Muhammadteckningarna. Denna splittring bland Malmös muslimer granskades av Sydsvenska Dagbladet i deras artikelserie Haram – Förbjudet i Islams namn, som även den skapade livlig debatt.[36]"

"Al-Aqsa Spannmål Stiftelse i Malmö har bland annat misstänkts för att ha kopplingar till terrorverksamheter och organisationen är nu svartlistad av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) - branschorgan för landets insamlingsorganisationer, som avråder allmänheten att skänka pengar till Al-Aqsa Spannmål Stiftelse.[37] En utav anledningarna är det påstådda stödet till Hamas. Säpo har under flera år intresserat sig för organisationen och ordföranden i stiftelsen, Khalid al-Yousef, satt anhållen i flera dagar misstänkt för terrorbrott men släpptes då bevisningen var för svag, vilket har varit vanligt även i andra liknande fall. Stiftelsen förklarade att insamlade pengar inte går till Hamas, utan till olika grupper som hjälper fattiga och föräldralösa barn på Västbanken och i Gaza, samt till palestinska flyktingar i Libanon och Jordanien."

"Innehållsligt är det svårt att överblicka och till exempel debattartiklar, nyhetsartiklar och insändare kan innehålla allt från starkt islamofobiskt innehåll till vad som ibland beskrivs som islampositiva argument framförda av ”muslimkramare”. I sak har dessa artiklar oavsett ståndpunkt sällan visat på något nytt. Emellertid är en tankegång som förts fram allt oftare en argumentation med liberala förtecken. Den förekommer i ett skånskt sammanhang på Sydsvenska Dagbladets ledarsidor och är förankrat i en principfasthet i försvaret av det öppna samhälle vars grundsatser är till för att skydda den enskilda individen."

"Samtidigt menar vi att argumentationen på till exempel Sydsvenska Dagbladets ledarsidor ibland visar på en brist i förståelse för situationen bland utsatta och svaga grupper. Vi tror inte att försök att skapa villkor inom en grupp som utifrån egna perspektiv bedöms som positiva nödvändigtvis måste innebära att de är offer eller emot individens rättigheter. När det gäller muslimer i Sverige talar de inte heller med en röst och kan knappast identifieras som en (1) ”grupp”."

"I relation till islam och muslimer är ett problem att den här formen av liberal tankegång ger en blindhet för ett reellt förtryck, ibland strukturellt, och en obehaglig koppling till anti-islamiska krafter som företräds av till exempel Geert Wilders, Pia Kjaersgaard och Jimmie Åkesson.[38] Dessa förses med argument. Vi tror inte att detta är Sydsvenska Dagladets avsikt och en tolkning är att den liberal-ideologiska argumentationen är ett uttryck för ett sökande efter en ideologisk motståndare."

"Det är tyvärr svårt att med Malmö stads situation år 2010 i åtanke påstå att ovanstående plan åstadkommit ett främjande av integration. Andra ansatser värda att uppmärksamma är ”Rörelsen Gatans Röst och ansikte” (RGRA) som skapades på initiativ av rapparen Behrang Miri samt samarbetet mellan Västra Skrävlinges församling och muslimska församlingar om allt från teologiska frågor till samhällsproblem. Ett arbete där prästen Torgny Anderberg och Mukhiddine Shirinov från Islamic Center är viktiga."

"Britta Ström säger dock att kommunen har deltagit i gemensamma EU-finansierade projekt med Islamic Center, för att ta ett exempel."

"Liknande debatt har förts kring muslimska friskolors vara eller icke-vara. De som är för argumenterar att friskolorna möjliggör för ökad integrering. Huvudargumentet mot religiösa friskolor är som ovan att stat och religion ska hållas åtskilda samt att skolans främsta uppgift bör vara att förmedla kunskap, inte att fostra religiöst.[44] Den första muslimska friskolan öppnades likväl i Rosengård i Malmö 1993. Denna stängdes dock av Yrkesinspektionen efter allvarliga brister 1997. Detta blev dock fröet till den nya muslimska friskolan Ögårdsskolan, som byggdes i anslutning till Islamic Centers moské. I Lund har försökt gjorts att starta muslimska friskolor, men ännu har ingen lyckats genomföra ett muslimskt friskoleprojekt vad vi vet."

"Sannolikt kommer invandringen av muslimer att fortsätta de närmaste åren och vi kommer snart att få se fler ändamålsenliga moskéer än Islamic Center i Malmö. Islamiska Kulturföreningen som idag har två källarlokaler i Rosengård – en i Örtagården och en i Törnrosen (denna förening förestod även den nedlagda moskén i Herrgården) planerar ytterligare ett moskébygge i Rosengård med hjälp av det danska trossamfundet Wakf i Köpenhamn.

Även Muslimska församlingen eller ”Turkiska moskén”, som den i folkmun heter, har planer på en ny moské. Fram till alldeles nyligen fanns församlingen i en omgjord industrilokal på Norra Grängesbergsgatan. Församlingen blev ombedd att se sig om efter en ny lokal, på grund av risker förenade med en gasfabrik i närheten. De huserar nu i en lokal på Salllerupsvägen. Sedan flera år tillbaka har även Ahmadiyya i Malmö planerat att bygga en moské. Idag håller församlingen till i en villa i Husie men har fått klartecken för att uppföra en riktig moskéElisedalsområdet.

"Efter att flera forskare, bland annat Leif Stenberg, uttryckt kritik mot den så kallade Rosengårdsrapporten blev vi kontaktade av flera församlingar som nu önskade delta i studien."

"På området Videdal i Malmö har ett centrum för sufiorden Naqshbandiyya etablerats som bedriver utbildning dels i ordens traditioner, dels rörande islam i allmänhet. The Fountain är ett kafé som har en koppling till sufism och erbjuder möjlighet för besökare att be i kaféets källare.

"Få kvinnor är aktiva i ledningar av församlingar eller andra former av rörelser. Ett exempel på detta är Islamic Center i Malmö som har haft samma ledare sedan moskén invigdes 1984. Ett åldrande ledarskap som inte förnyas kan i vissa sammanhang ses som ett problem, men samtidigt är nyare islamiska rörelser i Malmö-Lund, ibland radikala, sufirörelser och studentföreningar exempel på hur islamiskt organisationsliv i Malmö och Lund förändras i relation till såväl generation som genus."

"40 % av barnen i Rosengård och Södra Innerstaden lever i relativ fattigdom, är en del av den information som bör vägas in när frågor som rör islam och muslimer i Malmö ska analyseras.[56] Ett annat exempel som kopplar till den socio-ekonomiska uppdelningen är att Sverigedemokraterna fick 30,02 % av de avlagda rösterna i området Almgården.[57] Ett valresultat som säkert inte endast kan förklaras med hänvisning till integration, utan även måste diskuteras i bredare sammanhang där frågor som rör bland annat delaktighet, arbetsmarknad, utbildning, tillit till myndigheter och förtroendevalda samt ekonomisk status bör vara centrala. Ett påstående vi vill göra är helt enkelt att Malmös problem är större än att endast reduceras till frågor som rör integration och bör analyseras därefter.

"26) En diskussion om ”Rosengårdsrapporten” finns i Mattias Gardell, 2010, Islamofobi."

"Both comments and pings are currently closed."

"Om islamologi.se

Forskare och studenter vid Lunds universitet har tillsammans startat och driver bloggen islamologi.se sedan sommaren 2006."


Källa, Islamologi torsdag 2 december 2010:


Inga kommentarer: