2010-02-11

Åtalet mot Dan Park ogilladesIdag torsdag 11 februari 2010 klockan 11 föll domen mot Malmös berömde gatukonstnär Dan Park.

Polisens diarienummer i Stockholm: 0201-K93647-09

Åklagkammare Citys diarienummer i Stockholm: AM 55858-09

Stockholm tingsrätts brottmålsnummer: B 18886-09


Åtalet gällde hets mot folkgrupp genom att Dan Park satt upp en burk med texten Zyklon B utanför judiska församlingen i Stockholm. Vad som nedan framgår av domen klarade Dan Park på egen hand utan försvarsadvokat få åtalet ogillat på flera punkter. Nyheten finns också på Sydsvenskans kultursida:Domen publiceras i sin helhet nedan. Känsliga namn och uppgifter har tagits bort:STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2
Enhet 21

DOM
2010-02-11
meddelad i Stockholm

Mål nr B 18886-09

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare
Assistentåklagare Ronak Moradi
City åklagarkammare i Stockholm

Tilltalad
DAN Park
Malmö


DOMSLUT
Åtalet ogillas.


Förverkande och beslag
I beslag tagen metallburk märkt Giftgas Zyklon B förklaras förverkad (2009-0201- BG8283).YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

DOMSKÄL
Dan Park har vitsordat de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar.


Förhör har hållits med Dan Park. Vittnesförhör har hållits med ..... ......,
tjänsteman vid Judiska församlingens säkerhetsavdelning. Åklagaren har åberopat
fotografier av den beslagtagna metallburken.


Följande omständigheter är ostridiga. Dan Park monterade den 18 mars 2009 upp en
konservburk märkt med en etikett med bl.a. texten ” ZYKLON-B” på baksidan av
en trafikskylt på Arsenalsgatan i Stockholm, ca. 20-25 meter från den Judiska
Synagogan på Wahrendorfsgatan. Zyklon-B var den giftgas som användes vid
förintelsen under andra världskriget som ledde till utrotning av många miljoner
människor främst av judiskt ursprung. Den 27 mars 2009 hittade ..... ...... en
blogg på nätet som var författad av Dan Park. Dan Park skrev bl.a. att det ”Blev
bara en Z-burk uppsatt vid Synagogan”. ..... ......, som redan den 18 mars 2009
hade sammanträffat med Dan Park och ytterligare en man med kamera utanför
Synagogan, blev misstänksam och hittade därefter burken uppsatt på trafikskylten.
Av åberopade fotografier kan man se att det är fråga om en mindre burk som hänger
högt upp på baksidan av trafikskylten samt att det även på nära håll är svårt att läsa
texten på denna.


Dan Park har uppgett följande. Han är gatukonstnär och sätter bl.a. upp affischer.
Det han har gjort är en form av konst och han har utnyttjat sin konstnärliga frihet.
Uppsättande av burken var en konstinstallation som skulle ingå i en dokumentärfilm
om honom själv. En kamrat var med honom och filmade händelsen. Det var en
vanlig plåtburk med en etikett som han själv hade tillverkat. Det var en antirasistisk
manifestation som inte var riktad direkt till judarna som folkgrupp utan till
allmänheten för att påminna denna om förintelsen. Syftet med installationen var
alltså att väcka uppmärksamhet; förintelsen får aldrig glömmas. Folk skulle se och
tänka efter. Avsikten med att placera burken i närheten av Synagogan var att den då
skulle kunna göra ett starkare intryck.


Bestämmelsen i 16 kap. 8 § brottsbalken rörande hets mot folkgrupp stadgar straff
för den som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Bestämmelsen
innebär en inskränkning i den i regeringsformen tillförsäkrade friheten att ge uttryck
åt sina åsikter. Att det är fråga om ett undantag från en grundlagsskyddad rättighet
ger särskild anledning till restriktivitet vid tolkningen av bestämmelsen.


Den uppsatta metallburken med bl.a. texten ” ZYKLON-B” har en direkt koppling
till förintelsen under andra världskriget som innebar utrotning av miljoner av
människor av främst judisk härkomst. Det är uppenbart att meddelandet objektivt
sett uttrycker missaktning och även hot mot i synnerhet människor av judiskt
ursprung. Metallburken med text är att anse som ett meddelande i lagens mening.


Dan Park har påstått att hans avsikt med meddelandet inte har varit att hota eller
uttrycka någon missaktning. Hans uppgifter om att uppsättningen av burken var en
antirasistisk manifestation och en konstinstallation med syfte att väcka
uppmärksamhet om förintelsen för att denna inte får glömmas har emellertid inte
motbevisats. Även om det sålunda är fråga om ett meddelande som innefattar hot
och missaktning mot en folkgrupp kan det därför - trots det förkastliga och
osmakliga i budskapet – inte anses visat att han i sin konstnärliga naivitet insett
detta. Åtalet kan därför inte vinna bifall.


Tingsrätten vill ändå anmärka följande. Ansvar enligt 16 kap. 8 § brottsbalken
förutsätter att meddelandet sprids. Metallburken, som inte är av större storlek, har
suttit fast på baksidan av en trafikskylt. Den har således varit svår att upptäcka. Det
kan ifrågasättas om det har varit möjligt för en fotgängare att kunna läsa texten på
burken även om man har befunnit sig mycket nära skylten. Burken har varit uppsatt
under tiden den 18-27 mars 2009 nära Synagogan och enligt ..... ...... har under
denna tid ingen allmänhet som passerat trafikskylten till honom eller till den Judiska
församlingen
påtalat att det skulle hänga en burk med angiven text på skylten. Det
kan sålunda inte anses visat att någon uppfattat texten i meddelandet. Dan Parks
meddelande kan därför inte anses ha spritts på det sätt som krävs enligt åberopat
lagrum. Spridningsrekvisitet är därför inte uppfyllt.


Dan Park har inte haft någon erinran mot yrkandet om förverkande av burken.
Yrkandet skall bifallas.ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2. Ett överklagande skall vara
ställt till Svea hovrätt och ha inkommit till tingsrätten senast den 4 mars 2010.


Allan Camitz


Skiljaktig mening

Nämndemannen ........ ...... är skiljaktig i motiveringen och anför följande. Dan
Park
har genom uppsättandet av burken uttryckt hot och missaktning för folkgrupp.
Detta måste han ha insett. Han kan därför ej gå fri från ansvar på denna grund.
Däremot är det som ovan anförts inte visat att meddelandet har spritts på det sätt
som krävs enligt lagen. Åtalet kan därför på denna grund inte bifallas.Bilaga 1 är Åklagarkammare Citys stämninsansökan mot Dan Park till Stockholms tingsrätt den 25:e november 2009:


Se dokumentet ovan publicerat i Dan Parks blogg Lidlday torsdag 4 februari 2010:
http://lidlday.blogspot.com/2010/02/dags-att-dra-thttpwww.html


Bilaga 2 är anvisning för överklagande.

Fler media som rapporterar om nyheten idag 11/2 2010 via TT:
I
I
I
Dan Park har ännu ej själv fått del av att han är friad. Så här skriver han idag i förväntan inför domen på sin blogg:
I
"2010-02-11

Ofan, Lex puttade ut sin far Lionel genom fönstret 40våningar upp, fanns ingen snödriva där nere så han dog.Idag faller dommen, frihet eller vatten&bröd är frågan.

Upplagd av danpark kl.
14:55"
I
Källa, Dan Parks blogg Lidlday torsdag 11 februari 2010:

Inga kommentarer: