2010-05-08

Andra JO-beslutet där bloggen Muslimska Friskolan medverkar


Här följer ett tredje JO-beslut som fattades om Försvarshögskolan 2010. Det är ett av två där bloggen Muslimska Friskolan återfinns i utredningsmaterialet. Som synes var det lätt för Försvarshögskolan att blåneka inför JO om vad som sagts till bloggen Muslimska Friskolan om Rosengårdsrapporten:


JO

Kerstin André

Dnr 1852—2009

Utdrag ur beslutet:


Enligt anmälan hade Josefine Dos Santos till en enskild uppgett att hon inte fick svara på frågor om det aktuella källmaterialet eftersom JO utredde saken. Josefine Dos Santos skulle då ha uppgett att förbudet att svara på frågor härrörde från högskolejuristen Susanna Broms. Uppgifterna i anmälan hade hämtats från en blogg där Försvarshögskolans agerande diskuterades.

Av reglerna om yttrande- och meddelarfrihet följer att offentligt anställda fritt kan ge uttryck för sin uppfattning rörande den egna myndighetens verksamhet såvitt tystnadsplikt inte gäller för uppgiften. En myndighet får inte ingripa mot någon som vill utnyttja denna grundlagsstadgade rätt att yttra sig.

Vad som framkommit genom utredningen ger inte stöd för uppgifterna om att Försvarshögskolan har ingripit på ett sådant sätt. Mot denna bakgrund föranleder anmälan inte någon ytterligare åtgärd från min sida.Läs nedan bloggen Muslimska Friskolans intervjuer med Josefine Dos Santos och Susanna Broms. Båda kan inte med sanning överrensstämmande, uppge oförenliga uppgifter som de gjort nedan. En av personerna ljuger:

I detta JO-beslut 3022-2009 som också innefattade utredningsmaterial från bloggen Muslimska Friskolan, riktade JO kritik mot Försvarshögskolan:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/05/bloggen-muslimska-friskolan-i-jo-beslut.html

Inga kommentarer: