2010-05-17

JKs brevsvar till Skånepartiet


Brev till justitiekanslern om husrannsakan i Skånepartiets lokaler


Hej!

Med hänvisning till bilagda handlingar önskar jag få svar på några frågor.

1. Vad föranledde husrannsakan när tavlan redan tidigare var beslagtagen?
2. Vad har Skånepartiets lokaler med Bengt Rydberg att göra?
3. Varför verkställdes husrannsakan efter kl 9 på eftermiddagen?
4. Varför är inte låssmeden som öppnade nämnd bland verkställarna?
5. Varför behövdes det sju personer, varav sex polisaspiranter, för verkställande?
6. Varför har inte Skånepartiet underrättats?
7. Vilka "uppvägande skäl" fanns för intrånget i en parti- och medielokal?

Med vänlig hälsning
Carl P. Herslow


Svar från JK

Med anledning av de frågor som Du har ställt i ett telefaxmeddelande till Justitiekanslern den 7 maj 2010 får jag lämna följande upplysningar till Dig.

Justitiekanslern beslutade den 5 maj 2010 att husrannsakan skulle ska i Skånepartiets partilokal på Malmgatan 16 i Malmö. Syftet med åtgärden var att eftersöka alla för spridning avsedda exemplar av den aktuella affischen (jfr 10 kap. 1§ tryckfrihetsförordningen och 28 kap. 1§ rättegångsbalken).

Husrannsakan verkställdes av Polismyndigheten i Skåne, som också är den myndighet som kan besvara frågor angående verkställigheten, dokumentation m.m.

Med vänlig hälsning
Anna Arvidsson


Källa, Skånepartiets hemsida vecka 19, år 2010:
http://www.skanepartiet.org/startsida/artikel_34.htm

Inga kommentarer: