2010-05-05

Bloggen Muslimska Friskolan i JO-beslut


Bloggen Muslimska Friskolan har i samarbete med islamologen Leif Stenberg, orsakat JO att rikta kritik, efter att Försvarshögskolan ljugit om en handling som inte finns och inte går att lämna ut. Nedan citat är ur ett mejl från Försvarshögskolans Lars Nicander till islamologen Leif Stenberg, som först publicerades på bloggen Muslimska Friskolan 31 mars 2009. Citatet med hänvisning till bloggen Muslimska Friskolan finns med i JO-utredningen som fällde Försvarshögskolan idag:


"Efter att nu ha undersökt saken med det forskningsteam på vårt Centrum som genomfört denna studie får jag beskedet att de minnesanteckningar från våra intervjuer enligt våra interna bestämmelser och utfästelser till intervjuobjekten har destruerats i samband att projektet igår avrapporerats och stängts."


Källa:Nedan JOs beslut i sin helhet och kritik mot hanteringen av Försvarshögskolans "våra interna bestämmelser":


Beslutsdatum: 2010-05-05

Diarienummer: 3022-2009

Justitieombudsmannen Kerstin André

Anmälan mot Försvarshögskolan angående handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling


Bakgrund


Den 28 januari 2009 lämnade Försvarshögskolan en rapport till regeringen rörande förebyggande insatser mot våldsam extremism och radikalisering. Rapporten var författad av forskningschefen Magnus Ranstorp och forskningsassistenten Josefine Dos Santos vid Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) inom Försvarshögskolan.


Den 29 januari 2009 skickade docenten Leif Stenberg ett e-brev till bl.a. chefen för CATS, Lars Nicander. I e-brevet begärde Leif Stenberg att få ta del av underlaget för rapporten i form av "bakgrundsmaterial, intervjuer (anonymiserade) och övrigt underlag". Lars Nicander besvarade e-brevet samma dag. I svaret angav han bl.a. att minnesanteckningarna från de intervjuer som hållits under utredningen "enligt våra interna bestämmelser och utfästelser till intervjuobjekten" hade destruerats i samband med att rapporten redovisades.


Anmälan


Sven Ekelin framförde i en anmälan, som kom in till JO den 27 maj 2009, klagomål mot rektor för Försvarshögskolan, Mats Ericson, angående handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling. Av anmälan framgick bl.a. följande.


Sven Ekelin begärde i ett e-brev till Mats Ericson den 15 maj 2009 att få ta del av "en kopia av diariehandling" som dokumenterade hur de interna bestämmelser som Lars Nicander hänvisat till i sitt svar till Leif Stenberg var diarieförda. För det fall hans framställning skulle avslås begärde han att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning.


I ett brevsvar daterat den 19 maj 2009 uppgav Mats Ericson att det inte fanns något krav på att de aktuella bestämmelserna skulle vara diarieförda. Han uppgav vidare att Sven Ekelin kunde ta del av bestämmelserna vid ett personligt besök under kontorstid. Brevsvaret var poststämplat den 25 maj 2009.


Utredning


Rektor för Försvarshögskolan anmodades att inkomma med utredning och yttrande över vad Sven Ekelin hade framfört i sin anmälan till JO.


I remissvar anförde Mats Ericson följande.

Begäran om utlämnande av allmän handling


Sven Ekelin har i skrivelse, inkomststämplad 2009-05-27, anmält Försvarshögskolan (FHS) till JO med motivering att FHS inte översänt en begärd allmän handling eller ett avslagsbeslut.


I e-postmeddelande till FHS, daterat 2009-05-15, begär Ekelin att få "en kopia av diariehandling som dokumenterar hur dessa 'våra interna bestämmelser' är diarieförda". FHS uppfattning är att begäran rörde dokumentation om hur interna bestämmelser diarieförs. En sådan handling har inte FHS. Med utgångspunkt från denna bedömning svarade FHS att FHS tillämpar gällande arkiv- och gallringsbestämmelser och upplyste Ekelin samtidigt om att det inte är ett krav på att dessa [interna bestämmelser] ska vara diarieförda. I samma skrivelse bjöds också Ekelin till FHS för att ta del av gällande arkiv- och gallringsbestämmelser vid FHS.


FHS anser inte att FHS har vägrat lämna ut en allmän handling, utan anser att det torde av svaret till Ekelin framgå att den efterfrågade handlingen inte finns. Eftersom FHS ansåg att det inte rörde sig om ett avslag på begäran om utlämnande av handling, utan information om att den efterfrågade handlingen inte finns, fattades inget avslagsbeslut.


Försening av svar till Ekelin


Ekelins begäran inkom 2009-05-15. Till följd av en personalomsättning försenades handläggningen av ärendet med några dagar. Rektor undertecknade skrivelsen 2009-05-19. FHS bedömning är att anledningen till att skrivelsen inte poststämplades förrän den 2009-05-25 är att expediering av skrivelsen efter rektors påskrift försenades av Kristi himmelfärdshelgen och efterföljande klämdag. FHS beklagar den försening som uppstått vid besvarandet av Ekelins begäran.


FHS är medveten om att begäran om utlämnande av handlingar ska hanteras skyndsamt och strävar också att tillmötesgå det kravet. Rektor har också, mot bakgrund av tidigare JO-anmälan, initierat en internutredning med översyn av gällande gallrings- och arkivbestämmelser, där rutiner för utlämnande av handlingar också ska ses över.


Sven Ekelin yttrade sig över remissvaret.


Bedömning


Sekretesslagen (1980:100) har den 30 juni 2009 ersatts med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. I det följande hänför jag mig till den nya lagen som i berörda hänseenden inte har inneburit några sakliga ändringar.


Enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (TF) ska en allmän handling, som får lämnas ut, på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. Av 2 kap. 13 § TF framgår att den som önskar ta del av en allmän handling även har rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller en kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. En begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt.


JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Härtill kommer att ett visst dröjsmål är ofrånkomligt om framställningen avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material.


För det fall en begäran om att få ta del av en handling helt eller delvis inte kan tillmötesgås ska den som har gjort framställningen underrättas om detta. Sökanden ska då också, enligt 6 kap. 3 § OSL, informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. Rätten att få ett sådant formellt beslut tillkommer sökanden oavsett vad som är grunden för att avslå begäran.


Sökanden har således rätt till ett formellt avslagsbeslut även om grunden för avslag är att handlingen inte existerar. Ett beslut att avslå en begäran om att få ta del av allmän handling får enligt 2 kap. 15 § första stycket TF och 6 kap. 7 och 8 §§ OSL överklagas hos kammarrätt. Av 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) följer att ett avslagsbeslut ska vara motiverat och försett med överklagandeanvisning.


Sven Ekelins utlämnandeframställning avsåg "en kopia av diariehandling som dokumenterar hur dessa 'våra interna bestämmelser' är diarieförda". Det framstår inte som helt klart vilken specifik handling Sven Ekelin begärde att få ta del av. Försvarshögskolan har i remissvaret angivit att man tolkade begäran som att den avsåg dokumentation om hur interna bestämmelser diarieförs.


Oavsett om den tolkningen var riktig eller inte har handläggningen av framställningen inte varit förenlig med regleringen på området. Sven Ekelin begärde uttryckligen att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning för det fall hans framställning inte bifölls. Eftersom Försvarshögskolan fann att den begärda handlingen inte kunde lämnas ut borde ett sådant beslut omgående ha fattats. Försvarshögskolan förtjänar kritik för att så inte skedde.


Ärendet avslutas med den kritik som uttalats ovan.

Senast uppdaterad: 2010-05-05


Källa, Justitieombudsmannens hemsida för beslut onsdag 5 maj 2010:
Läs mer om hur JO idag 5 maj 2010 riktar kritik mot Försvarshögskolan angående Rosengårdsrapporten:
I
I

Inga kommentarer: