2010-05-09

Ögårdsskolans tudelade budskap


Den muslimska friskolan vid den stora moskén i Malmö beskriver sig själv så här genomgående positivt på hemsidan:


Hur rimmar det med nedanstående uppgifter som Ögårdsskolan själv sänt till Skolverket?


"KVALITETSREDOVISNING ÖGÅRDSSKOLAN

– LÄSÅRET 2007/2008
-
OMRÅDE: Husie rektorsområde NÄMND: Husie stadsdelsfullmäktige

MALMÖ DEN 2008-11-12

UPPGIFTSLÄMNARE:

NAMN Ann-Louise Wallner
TEL 040-22 83 22"


"Får vi inte ett lugnt arbetsklimat så kan vi inte lyckas i undervisningen – fungerar inte undervisningen så att eleverna känner att de lyckas kommer vi inte att få ett lugnt arbetsklimat."

"Ögårdsskolan tillhör Husie rektorsområde. Ögårdsskolan är en grundskola 0-6, inkl. 2 förskoleklasser och 2 fritidshem. Skolan har ca 215 elever och fritidshemmen har ca 50 elever."

"Skolan har inte tillgång till psykolog- och logopedresurser från stadsdelens resursteam."

"Ögårdsskolan är en friskola knuten till Islamic Center i Husie rektorsområde men nästan alla elever kommer ifrån stadsdelarna Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden. Därför har vår skola många nationaliteter och språken representeras i huvudsak av arabiska och somaliska.

I de stadsdelar som våra barn kommer ifrån finns det många barn och ungdomar som lever under svåra hemförhållanden, i en socialt tung stadsmiljö."

"Alla våra elever har utländsk bakgrund, den socioekonomiska nivån är generellt sett låg och en stor andel av föräldrarna har låg utbildningsnivå. Många elever är i behov av hjälp och stöd i sitt lärande."

"Vi noterar en viss rörlighet i in och utskrivningar av elever.

Effekten av detta är att elevsammansättningen i varje klass förändras över läsåret, detta ställer stora krav på lärarna"

"Inomhusluften var bra men utomhusluften kunde på vissa områden ligga vid gränsvärdena."

"Svar till skolverket angående anonyma anmälningar. Svar har skett i skriftlig form och personligt besök av Bitr. Rektor på Skolverkets kontor i Lund."

"Alla elever från årskurs F-6 erbjuds träning i sitt modersmål; arabiska, bosniska, kurdiska och somaliska."

"Eftersom eleverna på skolan har ett annat modersmål än svenska är ämnet Svenska som andraspråk väldigt viktigt. En lärare har på kvällstid studerat detta ämne på Malmö Högskola"

"Den stora kostnaden för psykologundersökningar, personliga assistenter, speciallärarhjälp gör att alla elevers behov av hjälp för språklig utveckling kan tyvärr inte kan tillfredsställas. Skolpengen räcker inte till för att ge eleverna med särskilda behov det stöd som de behöver."

"Vi genomför diverse utflykter där eleverna får träffa andra människor med svenska som modersmål."

"För att förhindra kränkningar har vi ständiga samtal med eleverna."

"En del av kamratstödjarna visade sig att inte vara mogna för sina uppgifter och blev då avsatta. Kamratstödjarna har varit en länk till antimobbningsgruppen som aktivt arbetat med de allvarligare fallen. I några fall har föräldrar kontaktats"

"Ett problem har varit det låga engagemanget från föräldrarnas sida."

"Lärarna kallar även till föräldramöten, men detta fungerar ofta inte p.g.a. bristande intresse och engagemang från föräldrarnas sida."

"Skolan är dock inte nöjd med engagemanget till föräldrarådet. Alldeles för få föräldrar anmäler sitt intresse."

"Huvuddelen av eleverna på skolan bor i segregerade områden i Malmö."

"Av 24 elever har 7 elever åtgärdsprogram i svenska, 1 elev i matematik och 1 elev i engelska. Efter en samlad bedömning av våra elever så har inte alla elever uppnått målen. Några elever har också varit frånvarande vid vissa tester. Vad vi kan utläsa av testerna så är det de elever som har åtgärdsprogram som inte har nått kravnivån. Vår bedömning är att den sociala situationen i hemmen är sådan att lugn och ro saknas eller brister."

"I några fall trivs inte eleven i sin klass och i andra fall kan det bero på att vi ställer för höga krav på föräldrarna dvs. vi tar ständiga kontakter om situationer som händer på skolan."

"Vi har en bokcirkel där all personal har fått läst "ordning och reda i skolan" av Mats Edin och Nick Drummand samt "slåss för det goda" av Björn Lindell."


Källa, Skolverket:Inga kommentarer: