2011-06-28

Muslimsk skola jämför Koranens och Bibelns Gud
"Den Heliga Koranen

Detta är Allahs Egna ord som uppenbarades för Profeten Muhammed (Gudsfrid vare med honom). Allah har själv tagit ansvar för denna och garanteraratt den aldrig kan kompletteras eller förfalskas av någon. Han har utmanathela mänskligheten genom att be dem skriva något som kan jämföras med den. Många har försökt men det är mycket lätt att avslöja. Ingen eller inget kan jämföras med Allah. Allah är UPPHÖJD HÖGT ÖVER ALLT!

Fritt översatt ifrån Dr Naji Arfaj – Just One Message!

Bibelcitaten är hämtade ifrån


Översättningen av betydelsen av Koranverserna har jag gjort ifrån engelska översättningar bl.a. av Yusuf Ali, Picktall och med hjälp av Muslimskabröder i Islam som har Arabiska som sitt modersmål.

Göteborg 1430; 1 Rabial den 3:e dagen.

Abu Omar Janson

Dawah Islamisk Skola Förening

Godvädersgatan 23B Göteborg, Sweden

+46 (0)31- 53 10 58"
Dawaa Islamiska Skola Föreningen i Göteborg:

Inga kommentarer: