2011-06-26

Gävleelevers syn på muslimer kartlagd
Utdrag ur akademisk uppsats från juni 2011, passager som handlar om muslimska friskolor:

"Detta låga förtroende gentemot skolan har bidragit till att vissa föräldrar valt att sätta sina barn på muslimska friskolor, där undervisningen är präglad av de islamiska värderingarna (Samuelsson 1999:98)."

"Enligt Samuelsson (1999) så var det tidigare inte ovanligt att vissa elever läste andra ämnen istället för att delta i religionsundervisningen, och ibland kan en muslimsk friskola vara lösningen. Gerle (1999) varnar dock för att undervisningen på dessa friskolor inte alltid går efter den svenska modellen, då vissa ämnen utesluts och den patriarkaliska synen följs."

"Trots de många fördelarna som presenteras finns det många som är kritiska till att muslimska friskolor skulle vara lösningen på alla problem. Gerle (1999) anser att tanken med dessa skolor är goda i grunden då de tillförser de muslimska elever med deras behov men att det finns en större risk för ett permanent utanförskap då det värnar om något som är annorlunda från den svenska kulturen."

"Den dåliga övervakningen som finns över dessa privatskolor är också ett problem menar Gerle (1999) då undervisningen på dessa skolor inte alltid följer den svenska läroplanen. När det gäller religionskunskap utesluter man hinduism och buddism då de inte betraktas som verkliga religioner enligt islam. Endast de så kallade bokreligionerna är de verkliga nämligen Islam, kristendom och judendom."


"Islam och skolan : En kvalitativ undersökning om elevers syn på islam enligt några pedagoger

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi


Författare: Jesus Sanchez; [2011]Sammanfattning:


Det övergripande syftet med detta examensarbete var att ta reda på högstadieelevers syn gentemot islam och muslimer på ett antal skolor i Gävle. För att göra detta har jag gjort en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag valde sedan att intervjua sex pedagoger från tre olika skolor med kunskap och erfarenhet inom ämnet jag avsåg undersöka. Intervjun var uppdelad enligt vissa specifika områden, varav resultaten också är redovisade inom dessa områden.

En del fokus har legat på hur pedagogerna uppfattar elevernas syn på islam, samt hur den speglas i skolans miljö. Men också vilken roll lärarna spelar i elevernas skapande av denna bild. Även skolans vikt i att ge elever en god uppfostran med goda värderingar och principer för att kunna interagera med andra människor från andra kulturer och religioner.

Resultatet av litteraturstudier av den tidigare forskningen samt intervjuerna, visade att det finns viss fientlighet gentemot islam och muslimer samt att det skolmaterial som används av eleverna många gånger hjälpt att skapa en förvrängd bild av islam och muslimer.

Föräldrarna spelar också en stor roll i elevernas värderingar. Då både litteraturen så som pedagogerna hävdar att föräldrarnas attityd gentemot andra kulturer förmedlas till barnen. Vidare ser pedagogerna sitt arbete i den mångkulturella skolan som ett arbete mot integration och mot samhällets fördomar, och menar att skolan ska spegla det samhälle vi lever i.
HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT.

(följ länken till nästa sida)"


Källa, Uppsatser.se 22 juni 2011: http://www.uppsatser.se/uppsats/cfb96a01fd/


Ladda ner: fulltext »
Filstorlek: 340 kb

Sidor: 42
Utgivningsår: 2011
URI: urn:nbn:se:hig:diva-9544
Permanent länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-9544


Tillgänglig från: 2011-06-22


Källa, Högskolan i Gävle 22 juni 2011: http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:424666


Inga kommentarer: