2011-08-09

Muslimska friskolor bryter mot grundlagen"Ett exempel är en rapport som den statliga skolinspektionen alldeles nyligen lagt fram där man riktat osedvanlig skarp kritik mot en muslimsk friskola i Göteborg, Römosseskolan. Rapporten visar bland annat på att lärarna ofta kränker elever fysiskt, att flickorna diskrimineras systematiskt i betygssättningen och att eleverna tvingas att delta i religiösa aktiviteter."

"När en lärare eller skolledare som i detta fall grundar sin undervisning och betygsättning på den enskilda elevens etnicitet, religion, kön eller familjebakgrund är det därmed att betrakta som ett klart brott mot grundlagen. Tilläggas kan att när grundlagen nyligen ändrades infördes dessutom ett förtydligande av denna paragraf med syfte att ytterligare klargöra att detta stadgande även gäller när privaträttsliga subjekt, som i detta fall en fristående skola, fullgör offentliga uppgifter som har överlämnats till dem. Fristående skolor är således utan undantag skyldiga att följa denna grundlagsbestämmelse."

"Den slutsats som måste dras av detta är att friskolor som när det gäller att anta, undervisa och tillrättavisa elever bygger sina beslut på elevernas etniska, religiösa eller kulturella härstamning kommer i direkt konflikt med vår gällande grundlag. Om vi tar grundlagen på det allvar den förtjänar att tas, går det inte att komma ifrån att den verksamhet som enligt skolinspektionen sker på den nu aktuella skolan inte bara är pedagogiskt tveksam utan att den står i strid med gällande grundlag.

Eftersom det i praktiken inte är möjligt för elever med annan religion eller etnicitet än den muslimska att delta i denna skola kommer denna och andra liknande skolor i direkt konflikt med kraven på opartiskhet, saklighet och principen om likhet inför lagen. Problemet är att skolinspektions rapport saknar insikter om denna problematik.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det naturligtvis fullständigt skandalöst att vi i Sverige nu har offentligt finansierade skolor som satt könsdiskriminering, korruption och diskriminering på etnisk och religiös grund i system. Grundlagens bestämmelser, såsom de faktiskt alldeles nyligen preciserats av en överväldigande riksdagsmajoritet, leder tveklöst till slutsatsen att denna och alla andra friskolor som drivs på religiösa eller etniska grunder måste avvecklas.


BO ROTHSTEIN

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet."

Inga kommentarer: