2011-05-27

SD:s yttrande om Waberis (m)uslimska friskola"Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2011-05-26

Ärende 21, KSKF/2011:115.

Yttrande över ansökan från Islamiska skolan i Eskilstuna om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Eskilstuna kommun.

Vi i SD Eskilstuna motsätter oss starkt att Islamiska skolan ska få etablera sig i kommunen. Skälen är flera.

För det första måste det konstateras att en konfessionell skola inte är förenlig med religionsfriheten. Barnen ska ha rätt till sin religion, men de måste också ha rätt att undanbe sig religion. Den rätten nekas de om föräldrarna får placera dem i en konfessionell skola.

Vidare finns redan idag en utbredd segregation i kommunen. I vissa bostadsområden är etniskt svenska barn i minoritet. För de muslimska barn med invandrarbakgrund som bor i dessa områden vore en islamisk skola enligt oss förödande. Om barnen får sin undervisning i den skolan istället för i en kommunal skola är risken överhängande att kontakten med svenska barn blir så gott som obefintlig. Hur svårt blir det då inte för de muslimska barn som har invandrarbakgrund att lära sig svenska språket på ett fullgott sätt, och hur ska de någonsin kunna bli en del av samhället?

Ytterligare ett skäl till att vi ställer oss negativa till denna skola är mannen som står bakom ansökan, moderaternas riksdagsledamot Abdirisak Waberi. Det har tidigare uppdagats att det på några av de islamiska skolor som han står bakom förekommer skrifter som går stick i stäv med skolans värdegrund, och det har vid upprepade tillfällen gjorts anmälan till Skolinspektionen som en följd av misstankar om diverse missförhållanden.

Det är också allmänt känt från intervjuer med Waberi, bland annat i dokumentären Slaget om muslimerna som sändes på SVT för något år sedan, att Waberis värderingar och syn på islam inte är förenliga med skolans värdegrund. Han motsätter sig bland annat att flickor och pojkar vistas i samma rum utan övervakning eller att de, till exempel genom handskakning eller dans, rör vid varandra före giftermål. Han menar att det är fel av en muslimsk kvinna att inte bära slöja, han förespråkar att mannen är familjens överhuvud och han har dessutom till vår stora fasa uttryckt att det inte är fel att en man slår sin fru.

I en intervju i Eskilstuna-Kurien tidigare i våras framhöll Waberi också att avskiljande av könen ska praktiseras i Islamiska skolan, trots att det inte är förenligt med vare sig jämställdhet eller allas lika värde.

Det må så vara att Waberi inte ska ta aktiv del i undervisningen på denna skola, men det är ändå beklämmande att man vänt sig till honom för att få hjälp med att starta skolan i Eskilstuna. Det tyder på att man hyser förtroende för honom samt att man delar hans värderingar, och det finns därför skäl att befara att skolan inte kommer att leva upp till den värdegrund som fastslås i gällande läroplaner.

Vi i SD Eskilstuna önskar att yttrandet till Skolinspektionen kompletteras med den information som vi lämnat ovan och med våra farhågor, och yrkar bifall till förslaget att avstyrka Islamiska skolans ansökan.


För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Adam Marttinen
Therese Borg
Marie Larsson
Seppo Vuolteenaho"
Inga kommentarer: