2011-12-22

Beslutet att stänga Rosengårds turkiska friskola


"En friskola i Malmö mister sitt tillstånd. De 50 eleverna måste nu finna plats på kommunala skolor, när vårterminen börjar.

Friskolan, som ligger i Rosengård, fick skarp kritik i november för att tidigare konstaterade brister inte rättats till."

Källa, SVT Sydnytt torsdag 22 december 2011: http://svt.se/2.33782/1.2657360/friskola_stangs_-_50_elever_utan_undervisning

"Fristående grundskola i Malmö stängs

Skolinspektionen har idag återkallat godkännandet för den fristående grundskolan Kunskapsboningen i Malmö som Malmö Utbildning AB driver. Orsaken är att skolan inte lever upp till de krav som de lagar och förordningar som styr skolan ställer och inte ger eleverna den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen riktade i november skarp kritik men skolan har inte inom utsatt tid åtgärdat sina brister och mister därmed rätten att driva skola med omedelbar verkan.

Skolinspektionens tillsyn av Kunskapsboningens skola har visat att det finns brister inom samtliga av de områden som Skolinspektionen bedömer, flera av bristerna är allvarliga och omfattande. Det gäller särskilt områden som gäller elevers rätt till utbildning, särskilt stöd samt skolans styrning och ledning. Eleverna har exempelvis inte fått undervisning i samtliga ämnen och ledningen vid skolan har uppvisat allvarliga kunskapsbrister. Skolan har inte åtgärdat de funna bristerna inom utsatt tid.

Skolinspektionens beslut om återkallande av godkännande innebär att Kunskapsboningens skola stängs med omedelbar verkan.

Skolan ligger i stadsdel Rosengård i Malmö och har denna hösttermin haft cirka 50 elever, alla från Malmö. Malmö kommun ansvarar nu för att varje elev har en plats i en kommunal skola när vårterminen 2012 startar. Skolinspektionen har kontaktat kommunen angående detta. Eleverna och deras föräldrar kan också själva söka plats på den kommunala eller fristående skola som de önskar.

– Föräldrarna kommer att få ett brev hem med information. Elever och föräldrar kan också ta kontakt med sin hemkommun för att få veta hur kommunen planerar för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning säkrad, säger Anna Sandell, utredare, Skolinspektionen.

Malmö Utbildning AB har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut, men beslutet gäller tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Bakgrund

Kunskapsboningens skola startade höstterminen 2010.

23 mars 2011 gjorde Skolinspektionen ett uppföljningsbesök och skolan fick då flera anmärkningar. Bland annat bedrevs inte undervisningen i samtliga ämnen då skolan saknade speciallokaler för textilslöjd, trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap samt naturorienterande ämnen.

Vid tre tillfällen juni-augusti 2011 kontaktade Skolinspektionen skolan för att följa upp om skolan vidtagit åtgärder.

2 september genomför Skolinspektionen ett uppföljningsbesök på skolan. Skolan har då inte längre någon rektor och huvudmannen känner inte till den att den nya skollagen och läroplanen börjat gälla sedan 1 juli 2011. Mot bakgrund av det, och att skolan alltjämt saknade lokaler för undervisning i flera ämnen, initierades en tillsyn av skolan.

22 september och 5-6 oktober 2011 genomför Skolinspektionen tillsynsbesök på skolan.

11 november 2011 fattade Skolinspektionen beslut att förelägga Malmö Utbildning AB att senast den 12 december 2011 vidta åtgärder samt redovisa dessa till Skolinspektionen.

12 december lämnar Malmö Utbildning AB en redovisning till Skolinspektionen.

22 december beslutar Skolinspektionen att återkalla skolans godkännande."

Källa, pressmeddelande från Skolinspektionen torsdag 22 december 2011: http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Fristaende-grundskola-i-Malmo-stangs/

Media vill inte att det ska komma fram att Kunskapsboningens friskola är en turkisk friskola för muslimska elever:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/11/anmal-sa-har-for-att-stanga-friskolan.html

Inga kommentarer: