2011-12-21

Islamic Center sakägare i ny plan om Rosengård"Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret 2011–12–20 Pp 6031

Till berörda av pågående planering i området enligt sändlista på nästa sida

SAMRÅD
om planprogram för Herrgården i Rosengård i Malmö.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska detaljplaner, om det behövs, grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. För att ge sakägare och andra som berörs möjlighet till insyn och påverkan ska enligt PBL (5 kap 20§) samråd äga rum kring planprogrammet.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att upprätta ett planprogram för detta område.

Ett särskilt yttrande har lämnats av Sverigedemokraterna. Yttrandet bifogas.

Härmed ges statliga organ, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter."


Sändlista över en del muslimska sakägare nedan:

Islamic center

Yalla-trappan/ABF/Tjejer i Förening

Ibn Rushd

Rosengårdsskolan

Amal Mohammad

Ohran Hazurovia

Khalil Wahid
Ivica Kurtovic
Wail Rabi
Marwa Abdelghani
Fadumo Mohamoud Alasou
Hussein Nahim
Ali Talal Musa
Mokhtar Popal
Iman Abdel Rahman
Nabil Ghodhbani
Ali Elmasri
Shahrazad Hassoun


Källa, stadsbyggnadskontoret i Malmö tisdag 20 december 2011: http://www.malmo.se/download/18.56d99e38133491d8225800043317/F%C3%B6ljebrev+samr%C3%A5d.pdf

Inga kommentarer: