2010-07-12

Ögårdsskolans värdegrund


I boken Exit Folkhemssverige berättas om den muslimska friskolan Ögårdsskolan som tillhör Islamic Center i Malmö. Så här står det i ett kapitel om muslimska friskolor:´


2.1 De islamiska riksförbunden


"En mängd metoder rekommenderas för att uppnå målen, däribland att bygga muslimska daghem och skolor, låta hemspråksundervisningen koncentreras på religionsundervisning, motsätta sig kontakt med jul-, påsk- och luciafirande samt verka för att muslimerna, inte minst de muslimska barnen, i olika avseenden särbehandlas i det svenska samhället. Syftet med dessa strävanden är uppenbar. Låt oss ge några exempel på hur muslimska institutioner förhindrar invandrarnas integration i Sverige.


Den 7 maj sändes ett program i TV om muslimska friskolor som väckte stor bestörtning. Framför kameran försäkrade nämligen samtliga intervjuade rektorer att deras skola följde Skolverkets normer och följaktligen stödde elevernas integrering i det svenska samhället. Men när dessa rektorer trodde att TV-kameran var avstängd, avslöjade de att skolan i själva verket arbetade enligt muslimska normer och samarbetade med elevernas föräldrar. Det visade sig att skolledningen inte ens drog sig för att använda våld i uppfostrande syfte, när de sökte hindra eleverna från att ”försvenskas”.


Varför sätter man sina barn i en muslimsk friskola? Samtal med föräldrar i stadsdelen Rosengård i Malmö visar, att det är för att skydda barnen från det skrämmande samhället utanför och för att stärka deras muslimska identitet. Informationen till föräldrarna är riklig både i tryckta skrifter i och på sajter. Och den är totalt entydig. Här några exempel:


Den muslimska friskolan i Rosengård är nära relaterad till moskén i Malmö. Vid besök i moskén får man en liten introduktionsskrift med titeln "Islams principer". Om integration meddelar skriften, att "den Helige Profeten (frid över honom) uttryckligen och med kraft har förbjudit muslimerna att anta icke-muslimers kultur och livsstil".


En av de större islamska sajterna på svenska är http://www.islamguiden.com/. Den säger, att riktiga muslimer skall grunda moskéer och skolor i icke-muslimska länder "för att kunna skydda sig själva såväl som sina barn från faran att assimileras"."


Källa, Exit Folkhemssverige, avdelning 2.1 i ett av kapitlen:


Inga kommentarer: