2010-07-30

Skolinspektionen fann allvarliga brister på Islamic CenterSkolinspektionen har tillskrivit Islamic Centers VD Bejzat Becirov om allvarliga brister på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö. Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov klarar enligt Skolinspektionen inte utvärderingar eller nationella mål:Källa, Skolinspektionens senaste rapporter och beslut:Skolbeslut 2010-07-01

1 (3)

Dnr 44-2010:115

Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund
Telefon: 08-586 080 00,
Fax: 08-586 080 07


Islamic Center i Malmö
Bezjat Bezirov

Tillsyn i Ögårdsskolan

Förskoleklass
Grundskola 1–6


Av skolans uppgifter avseende resultaten på de nationella proven 2009 i årskurs 5 framgår att endast 8 av 20 elever nådde godkänt i svenska och matematik samt endast 7 av 20 elever i engelska. I övriga ämnen saknas sammanställning av resultaten på skolnivå. Flertalet elever på skolan har annat modersmål än svenska och har behov av undervisning i svenska som andraspråk. Skolan har sedan förra tillsynen vidareutbildat flera lärare i svenska som andraspråk men skolans organisation för att utnyttja de lärare som har utbildning fungerar inte tillfredställande. Det är upp till varje enskild lärare att hantera undervisningen i svenska som andraspråk, trots att alla lärare som undervisar i svenska som andraspråk inte har utbildning i ämnet. Inte heller finns det någon strategi eller ett gemensamt system för att ta reda på vilka elever som eventuellt har behov av studiehandledning på modersmålet. Detta trots att lärarna uppger att det finns elever som har problem med begreppsförståelse, exempelvis i NO-ämnena.


Ögårdsskolan förekommer elevinflytande över lärande, arbetsformer samt undervisningens innehåll och planering endast i begränsad omfattning.


Av skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen framgår inte tydligt hur det går för eleverna i samtliga ämnen och det finns inte heller någon sammanställning av måluppfyllelsen i samtliga ämnen på skolnivå. Skolan saknar därmed en fullständig bild av elevernas kunskapsresultat och kunskapsutveckling, vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera och analysera resultaten samt sätta in rätt insatser i tid.


Detta beslut redovisar dels områden där det finns sådana brister i verksamheten att dessa snarast måste åtgärdas, dels områden som behöver förbättras i ett fortsatt kvali-tetsarbete.


Skolinspektionen har i tillsynen av Ögårdsskolan identifierat följande brister som ska åtgärdas

− Skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller inte grundskoleförordningens krav (1 a kap. 8 § förordningen om fristående skolor och 7 kap. 2 § grundskoleförordningen).


Skolinspektionen har i tillsynen av Ögårdsskolan identifierat följande områden som är i behov av förbättringsinsatser

− Eleverna ges inte tillräckliga förutsättningar att nå minst mål att uppnå enligt kursplanerna (9 kap. 2 § skollagen),

− På skolan utvärderas inte elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen utifrån kursplanernas krav (9 kap. 2 § skollagen),

− På skolan utgår man inte i tillräcklig utsträckning från de nationella målen i kursplanerna vid bedömning (9 kap. 2 § skollagen och 2 kap. 6 § grundskoleförordningen),

− Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen (9 kap. 2 § skollagen),

− Skolan arbetar inte tillräckligt aktivt för att öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och mognad (9 kap. 2 § skollagen),

− Skolan arbetar inte tillräckligt för att relationerna mellan vuxna och elever samt elever/elever bygger på respekt och ömsesidigt förtroende (9 kap 2 § skollagen),

− Skolan arbetar inte tillräckligt målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling (14 a kap. 6 § skollagen).Skolans inriktning är konfessionell och skolans profil är muslimsk. Huvudman för skolan är Islamic Centers Församling med organisationsnummer 846003-9251.


Skolan har en egen kursplan i ämnet islamologi.


Eleverna kommer huvudsakligen från Rosengård och Södra Innerstaden men också från Fosie och Oxie. Skolan ligger i anslutning till moskén och elevernas skolgård utgörs delvis av moskéns gård.


Eleverna ges inte tillräckliga förutsättningar att nå minst mål att uppnå i alla ämnen.


Trots ett tillsynes medvetet arbete med särskilt stöd i olika former redovisar skolan en stor andel elever som inte når målen i svenska, engelska och matematik.


Inspektionen visar att eleverna endast har tre veckors simundervisning i årskurs 2. Om eleven inte kan simma efter avslutade tre veckor erbjuds eleven av simhallen att ta simlektioner efter skoltid, men inte i skolans regi. Det förekommer att eleverna åker till simhallen på idrottslektionerna även efter årskurs 2, men det framgår av intervjuer och skolans kvalitetsredovisning att det finns elever som inte kan simma i årskurs 5.


På skolan utvärderas inte elevernas kunskapsutveckling regelbundet i samtliga ämnen utifrån kursplanernas krav.


Av lärarintervjuer framgår att det sker en regelbunden utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i svenska, matematik och engelska utifrån kursplanernas krav. Av den dokumentation och de individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av framgår också att det på skolan finns ett tydligt fokus på svenska, engelska och matematik. Däremot framkommer i intervjuer att det varierar på vilket sätt utvärdering av elevernas kunskapsutveckling sker i övriga ämnen, och särskilt i de estetiska ämnena, i förhållande till kursplanernas krav och att det på skolan saknas en tydlig bild av elevernas måluppfyllelse i övriga ämnen.


Skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller inte grundskoleförordningens krav.


Enligt biträdande rektor är arbetet med att upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i enlighet med grundskoleförordningens krav fortfarande ett utvecklingsområde. De individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen som Skolinspektionen tagit del av är också av varierande kvalitet. Vissa utvecklingsplaner omnämner endast ämnena svenska, engelska och matematik och det finns ingen tydlig koppling till uppnåendemål och strävansmål. Vidare innehåller de beskrivningar och värderingar av elevens personliga egenskaper. Vad gäller de skriftliga omdömena ges endast ett omdöme i SO och NO, vilket innebär att det är otydligt huruvida det är inom SO eller NO som eleven når respektive inte når målen. Från och med årskurs fyra ska eleven dessutom ges ett skriftligt omdöme i varje enskilt ämne inom NO- och SO-blocken.


På skolan utgår man inte i tillräcklig utsträckning från de nationella målen i kursplanerna vid bedömning.


Däremot saknas helt koppling till strävansmålen och tonvikten läggs därmed på mål att uppnå.


Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen.


I övriga ämnen följs elevernas resultat endast upp på individnivå och i varierande grad. Det saknas en sammanställning av skolans resultat och därmed också en systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskaper i förhållande till de nationella målen i årskurs fem i samtliga ämnen.


Skolan arbetar inte tillräckligt aktivt för att öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och mognad


Intervjuer med lärarrepresentanter och elever visar att elevinflytande över lärande, arbetsformer samt undervisningens innehåll och planering endast förekommer i begränsad omfattning. Vissa lärare uttrycker att eleverna inte är tillräckligt mogna för att
förmedla vad de vill göra eller vad de vill förbättra och att lektionerna därför är ganska lärarstyrda. Enligt lärarna kan det fungera att ge eleverna alternativ som de får välja mellan, men man menar att det är svårare att lägga över mer ansvar än så på eleverna.


Skolans arbete med veckoplaneringar borde skapa möjligheter till ett aktivt elevinflytande. Av intervjuer framgår emellertid att det är lärarna som bestämmer största delen av innehållet i planeringen och att eleverna enbart kan påverka det utrymme som eventuellt blir över sedan de gjort klart uppgifterna. Istället leder arbetssättet till en begränsning av elevernas direkta möjlighet till inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer.


Skolan arbetar inte tillräckligt för att relationerna mellan vuxna och elever samt elever/elever bygger på respekt och ömsesidigt förtroende.


Ögårdsskolan tillämpas som nämnts tidigare ett slags bedömningssystem i uppförande som kallas "Bra val". I intervjuer med elever framkommer att i vissa årskurser belönas de elever som får höga betyg i "Bra val" genom exempelvis roliga aktiviteter som att gå och bowla, medan de elever som får dåliga betyg får stanna kvar på skolan och utföra skolarbete. Elevintervjuerna visar att det finns elever som inte förstår varför de får dåliga betyg inom "Bra val". Enligt biträdande rektor har "Bra val-systemet" inte utvärderats med eleverna ännu.


Bra val -systemet i uppförande är således inte förankrat hos eleverna och upplevs av flera elever som Skolinspektionen talat med som en bestraffningsmetod. De kriterier som eleverna bedöms efter är inte tydliga för eleverna, och kan tolkas olika av olika lärare, vilket leder till osäkerhet och oförståelse för omdömena, särskilt hos de yngre eleverna.


Genom att belöna de elever som får höga betyg med roliga aktiviteter som bowling och bio och låta övriga elever stanna på skolan och utföra skolarbete, vilket av eleverna då upplevs som en bestraffning, motverkas syftet med skolans viktiga uppdrag att ge eleverna lust att lära.


Skolan arbetar inte tillräckligt målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling.


Trots att personalen i skolan bedriver ett medvetet och kontinuerligt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling har det av intervjuer framkommit att det förekommer kränkningar på skolan. Särskilt de äldre eleverna uppger att det förekommer bråk och kränkningar på rasterna, ibland på grund av att det finns för lite att sysselsätta sig med och att rastvakterna inte alltid ser eller ingriper. Vidare uppger eleverna att det förekommer kränkningar i samband med busstransporten från skolan.Källa, Skolinspektionens beslut om den muslimska friskolan Ögårdsskolan juli 2010:Inga kommentarer: