2010-07-05

Ansvariga lyfter frågan om UppsalamoskénAnette Bengtsson är rektorn på kommunala Tiundaskolan för den niondeklass som kränktes i Uppsalamoskén. En dag fick rektorn ett telefonsamtal från en tidning som ville intervjua henne om studiebesöket i moskén. Rektorn la då all skuld på eleven och påstod att den unga flickan ljugit, överdrivet och hittat på det hon skrivit i bloggposten.


Efter tidningens samtal befarade rektorn problem. Så rektorn tog kontakt med sin chef Åsa Wiberg. Wiberg är affärsområdeschef för västra grundskoleområdet i Uppsala kommun.

Anette Bengtsson frågar sin chef Wiberg vad hon ska göra. Wiberg frågar vad som hänt. Bengtsson förklarar att media är problemet och inte studiebesöket i Uppsalamoskén som eleven skrev om på sin blogg. Bengtsson säger till Wiberg att Tiundaskolan talat med både flickan och hennes föräldrar om det som hände. Bengtsson övertygar Wiberg om att flickan ljugit och att saken dämed är utagerad. Wiberg nöjer sig med detta och kontrollerar inte om Bengtsson talar sanning om att flickan ljugit. Wiberg kontrollerar liksom Bengtsson inte med moskén vad som hänt.

Wiberg konfronteras därefter med uppgifterna i bloggen Muslimska Friskolan att studieguiden Farhad Abdi i Uppsalamoskén erkänt att flickan skrev sanningen i sin blogg. Wiberg drar genast den logiska slutsatsen att någon ljuger. Bloggposten kan inte både vara sann och falsk på samma gång. Men Wiberg vill inte kontrollera saken med Uppsalamoskén. Wiberg säger att saken är utagerad. Hon tror på rektor Bengtssons version, trots att Bengtsson inte var på plats i moskén till skillnad från studieguiden som höll i studiebesöket.

En flicka till vittnar i bloggkommentarer om hur incestförhållanden jämfördes med homosexuella i Uppsalamoskén i det studiebesök som klasskamraten beskrivit. Wiberg säger att man inte kan veta om SO-läraren Katarina Tolstoy och rektorn Anette Bengtsson ljuger eller om de två niondeklassflickorna och studieguiden ljuger. Wiberg säger att det var olämpligt av lärarinnan Katarina TolstoyTiundaskolan som föreslagit att den som vill veta sanningen ska kontakta den 16-åriga skolflickan eller flickans föräldrar.

Wiberg säger att när höstterminen startar 2010 kommer sannolikt några av rektorerna hon är chef för att ta upp eller vilja diskutera frågan om skolbesök i Uppsalamoskén. Hur kan Wiberg vara så säker på det om både ansvarig rektor Bengtsson och Wiberg själv lagt locket på genom att inte kolla fakta med moskén, och i stället hävda att saken är utagerad?

Wiberg mottar nu informationen att det finns en återupptagen polisutredning med förstärkta vittnesuppgifter och nya bevis i form av bilder och uttalanden från Uppsalamoskén. Wiberg försöker med samma argument att man inte kan veta vem som talar sanning. Wiberg lovar diskutera saken med rektorerna vid höstterminens start 2010.

Wiberg säger att ingen lärare accepterar att eleverna kränks, får ta på sig sjöjliknande huva eller att det hetsas mot homosexuella. Bloggen svarar henne att det är precis vad som hände när Tiundaskolan gjorde studiebesök i moskén.

Så det räcker inte, en diskussion leder inte till något. Det ser vi på den diskussion som ägt rum redan och enbart pekat ut en oskyldig elev som lögnare. Wiberg avkrävs en handling av bloggen Muslimska Friskolan. Wiberg mottar förslaget att i samråd med rektorerna komma överens om ett beslut om vilka regler som ska gälla när skolklasser besöker Uppsalamoskén framöver. Det första förslaget bloggen Muslimska Friskolan ger är att inga elever ska behöva ta slöja eller slöjliknande klädsel på huvudet.

Wiberg försöker komma undan med att det får varje elev själv bestämma. Bloggen berättar då om moskéns stadgar, samt att frivillighet inte var vad eleverna från Tiundaskolan upplevde. Wiberg frågar vad som är så farligt med slöja. Hon får svaret att det är en religiös symbol. Att göra studiebesök är en sak, att underkasta sig en religion genom klädesplagg en annan. Wiberg erkänner nu själv att hon tycker det är fel att elever ska ta på sig slöja.

Nästa regel bloggen föreslår är att läraren genast ska avbryta studiebesöket om moskén hetsar mot folkgrupp, säger till eleverna att ta på sig slöjor eller på annat sätt kränker eleverna. Wiberg undrar om det går och säger att hon varje år får ta diskussionen om skolavslutning i kyrkan. Bloggen säger att om Wiberg tar den diskussionen på allvar bör hon utarbeta ett dokument som också är tydligt vad gäller studiebesök i moskén.

Den sista regeln bloggen föreslår är att inga studiebesök görs under bönen. Detta för att elever inte ska tvingas delta i bönen eller ta på sig kvinnosegregerande klädsel.

Wiberg tycker att förslagen är bra till slut, och ska försöka göra upp riktlinjer tillsammans med sina rektorer som skrivs ned. Men hon lovar inget. Bloggen säger att om inget görs riskerar fler elever kränkas och en uppsalastudent har lovat JO-anmäla händelsen, så då kommer frågan ändå tillbaka.

Blogen Muslimska Friskolan kontaktar därefter Åsa Wibergs chef Ulla Holmgren. Holmgren är den högste tjänstemannen för Uppsalas grundskolor som förvaltningschef för vård & bildning. Holmgren säger att hon inte känner till händelsen i Uppsalamoskén. Hon har inte hört om den från någon i skolvärlden och inte heller läst tidningsartikeln i Uppsala Nya Tidning.

Holmgren förstår dilemmat med att Bengtsson och Wiberg genast såg saken som utagerad trots att bevis talar för att de inte har sanningen framför sig. Dessutom sprider Toltsoy, Bengtsson och Wiberg versionen att flickan ljugit. Holmgren svarar att hon vid höstterminens start 2010 ska kontakta de inblandade och försäkra sig om att det inte upprepas. Hon ska ta kontakt med rektor Anette Bengtsson och även Åsa Wiberg. Holmgren blir oroad när hon hör bloggen läsa upp vad moskéns studieguide Farhad Abdi skrivit på Internet om sionism och muslimska barnäktenskap. Ulla Holmgren ber bloggen återkomma efter augusti 2010.

Bloggen Muslimska Friskolan försöker därefter kontakta ansvariga politiker i Uppsalas barn- och ungdomsnämnd:


Endast två socialdemokrater är anträffbara.

Socialdemokraten Bengt Sandblad är andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden:


Sandblad är även professor vid Uppsala universitet:


Uppsala universitet bjöd i maj 2010 in Uppsalamoskéns studieguide Farhad Abdi som föreläsare.

Bengt Sandblad säger att studiebesöket i Uppsalamoskén är utagerad. Bloggen ber honom förklara varför. Sandblad säger att det har han hört från personalen på Tiundaskolan. Sandblad vill inte berätta vem som sagt det till honom. Han säger att det kvittar. Bloggen Muslimska Friskolan säger att Sandblad som forskare borde veta att det inte kvittar vem som är källa.

Bloggen berättar därefter att Tiundaskolans uppgifter inte överensstämmer med Uppsalamoskéns studieguide. Sandblad säger att han hört från Tiundaskolan att flickan ljuger. Bloggen säger då till Sandblad att han som forskare borde lägga större vikt vid studieguiden som var på plats än rektor Bengtsson som inte var på plats.

Sandblad uppmanar den som vill att saken åtgärdas skriver till barn- och ungdomsnämnden så att de kan få frågan som ett ärende.

Näste socialdemokrat i barn- och ungdomsnämnden som bloggen kontaktar är ledamoten Tomas Lindh i Knutby:


Lindh går på om att Uppsalas grundskoleelever får rätta sig efter Uppsalamoskéns regler. Han hävdar att skolelever kränks även när de besöker kristna kyrkor. Lindh säger att det vet väl alla vad muslimer tycker om homosexuella, så om studieguiden jämfört homosexuella med incestförhållanden är det inget märkvärdigt. Lindh tycker att det är rätt att skolelever ska ta på sig slöja när de går in i moskén eftersom de är på moskéns område.

Lindh tycks inte alls förstå att eleverna inte är där på muslimernas villkor utan för att de har skolplikt. Därtill får skolelever aldrig kränkas eller tvingas till könssegregering eller religiös klädsel.

Lindh försöker undkomma att ta i frågan genom att svara att bloggen vänt sig till fel nämnd. För Uppsalas skolor finns en nämnd som handhar strategiska frågor och en anna som handhar driftsbeslut. Bloggen svarar att den inte kan veta vilket av detta frågan är. Lindh svarar att organisationen är ny och rörig. Bloggen svarar att organisationen inte bör vara rörig, för då sänder medborgare förslag eller frågor til fel nämnd som inte behöver behandla frågan.


Bloggen Muslimska Friskolan vill uppmana alla upprörda att tillskriva Uppsalas två nämnder, så att de tar upp frågan och utarbetar riktlinjer och fattar beslut som rektorerna kan rätta sig efter när studiebesök görs i Uppsalamoskén.


Tillskriv båda nämnderna för sökerhets skull:

Barn- och ungdomsnämnden:Styrelsen för vård och bildning:Bloggen Muslimska Friskolan återkommer med vad politiker och skoltjänstemän vidtagit för åtgärder senast september 2010. Om de inte gjort tillräckligt för att säkerställa att uppsalaeleverna slipper kränkas, kommer bloggen att uppmana till JO-anmälning så att kommunen tvingas ta sitt ansvar eller kritiseras för bristande ansvar.

Ta gärna kontakt med media efter att ni gjort JO-anmälan, eller då ni tillskrivit en nämnd så att frågan hamnar på agendan. Ty om media bevakar är ansvariga mindre benägna att ljuga eller fly ansvar. Så som ansvariga i Uppsala hittills flytt ansvar är det en skam att de alls har ansvar för elever i skolor. De bryr sig inte om eleverna kränks eller inte.
I
I
Läs alla bloggposter om som ger bakgrunden!


Inga kommentarer: