2010-06-07

Försvarshögskolan ljuger om JO-beslut


Försvarshögskolan påstår:

"JO har inte funnit att några formella fel har begåtts när det gäller hanteringen av arbetsmaterialet i studien om Rosengård som Försvarshögskolan gjorde på uppdrag av regeringen."

Källa, Försvarshögskolans nyhetsbrev nummer 5, publicerat 31 maj 2010:


JO skrev i sitt beslut:

"Genom att Försvarshögskolan förstörde materialet omöjliggjordes en korrekt tillämpning av bestämmelserna om bevarande av allmänna handlingar. Materialet var av allt att döma av sådan karaktär att det fanns ett starkt intresse av att det bevarades. Oavsett om genomförandet av uppdraget utgjort forskning eller inte hade materialet, såvitt jag kan bedöma, inte utan vidare kunnat gallras. Det har inte framkommit om Försvarshögskolan vid den tidpunkt när materialet förstördes hade gjort några som helst överväganden i den frågan. Att materialet förstördes innebar vidare att det regelverk som gäller för offentlighet och sekretess, innefattande bl.a. möjligheten till domstolsprövning av om vissa uppgifter kunde lämnas ut eller inte, sattes ur spel.

Sammanfattningsvis är jag mycket kritisk till Försvarshögskolans handläggning av saken."


Källa, JOs beslut 5 maj 2010:


Läs alla bloggposter om och .


Inga kommentarer: