2010-07-31

Egyptens flickor ska få gå i skolan"I Egypten har en ny lag öppnat vägen för särskilda flickskolor.

Inte någon av mammorna till eleverna i Abu Sirs flickskola nära trappstegspyramiderna i Saqqara har gått i skolan. Skolflickorna här har också många väninnor som har blivit bortgifta vid 15 års ålder.

Ju fattigare familjen är, desto större är risken för att flickorna förblir analfabeter och tvingas gifta sig så fort den förste friaren knackar på dörren."

"Hon går i en skola som är särskilt inrättad för att fånga upp flickor som hoppat av i förtid eller som inte fått någon skolgång alls.

Skälen kan vara att föräldrarna vill ha flickorna kvar i hemarbetet, eller att vägen till de vanliga statliga skolorna är för lång och osäker – eller också satsar familjen på pojkarna i första hand när de ska betala de blygsamma avgifterna till vanliga statliga skolor. Ett annat skäl till att flickor hoppar av från blandade skolor kan vara så som banalt som bristen på särskilda toaletter för flickor, konstaterar Unicef."

"Rektorn berättar om en 16-årig flicka som ringde heta linjen nyligen, när hennes föräldrar stod i begrepp att gifta bort henne och hon misstänkte att hon först skulle tvingas till omskärelse. Den lokala polisen ville inte rota i saken, men högre upp i hierarkin såg någon till att stänga den klinik som skulle genomföra ”operationen” (stympningen av klitoris) i största hemlighet."


Källa, Svenska Dagbladet fredag 30 juli 2010:


Ny lärare på muslimsk friskola"@eeelinnilsson jag kommer att arbeta på Malmö Friskola i Kirseberga (stavas det så?) som lärare för 5-7 åringar."Källa, Elin Nilssons gästinlägg på kompisen Elin Jensens Twitter 22 juni 2010:


Bild på Elin Nilsson:


Den muslimska friskolan Malmö FriskolaKirseberg i Malmö:


Elin Nilssons Twitter, där vi från och med höstterminen 2010 förhoppningsvis kan ta del av hennes intryck som helt ny lärare på Malmö friskola:


2010-07-30

Skolinspektionen fann allvarliga brister på Islamic CenterSkolinspektionen har tillskrivit Islamic Centers VD Bejzat Becirov om allvarliga brister på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö. Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov klarar enligt Skolinspektionen inte utvärderingar eller nationella mål:Källa, Skolinspektionens senaste rapporter och beslut:Skolbeslut 2010-07-01

1 (3)

Dnr 44-2010:115

Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund
Telefon: 08-586 080 00,
Fax: 08-586 080 07


Islamic Center i Malmö
Bezjat Bezirov

Tillsyn i Ögårdsskolan

Förskoleklass
Grundskola 1–6


Av skolans uppgifter avseende resultaten på de nationella proven 2009 i årskurs 5 framgår att endast 8 av 20 elever nådde godkänt i svenska och matematik samt endast 7 av 20 elever i engelska. I övriga ämnen saknas sammanställning av resultaten på skolnivå. Flertalet elever på skolan har annat modersmål än svenska och har behov av undervisning i svenska som andraspråk. Skolan har sedan förra tillsynen vidareutbildat flera lärare i svenska som andraspråk men skolans organisation för att utnyttja de lärare som har utbildning fungerar inte tillfredställande. Det är upp till varje enskild lärare att hantera undervisningen i svenska som andraspråk, trots att alla lärare som undervisar i svenska som andraspråk inte har utbildning i ämnet. Inte heller finns det någon strategi eller ett gemensamt system för att ta reda på vilka elever som eventuellt har behov av studiehandledning på modersmålet. Detta trots att lärarna uppger att det finns elever som har problem med begreppsförståelse, exempelvis i NO-ämnena.


Ögårdsskolan förekommer elevinflytande över lärande, arbetsformer samt undervisningens innehåll och planering endast i begränsad omfattning.


Av skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen framgår inte tydligt hur det går för eleverna i samtliga ämnen och det finns inte heller någon sammanställning av måluppfyllelsen i samtliga ämnen på skolnivå. Skolan saknar därmed en fullständig bild av elevernas kunskapsresultat och kunskapsutveckling, vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera och analysera resultaten samt sätta in rätt insatser i tid.


Detta beslut redovisar dels områden där det finns sådana brister i verksamheten att dessa snarast måste åtgärdas, dels områden som behöver förbättras i ett fortsatt kvali-tetsarbete.


Skolinspektionen har i tillsynen av Ögårdsskolan identifierat följande brister som ska åtgärdas

− Skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller inte grundskoleförordningens krav (1 a kap. 8 § förordningen om fristående skolor och 7 kap. 2 § grundskoleförordningen).


Skolinspektionen har i tillsynen av Ögårdsskolan identifierat följande områden som är i behov av förbättringsinsatser

− Eleverna ges inte tillräckliga förutsättningar att nå minst mål att uppnå enligt kursplanerna (9 kap. 2 § skollagen),

− På skolan utvärderas inte elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen utifrån kursplanernas krav (9 kap. 2 § skollagen),

− På skolan utgår man inte i tillräcklig utsträckning från de nationella målen i kursplanerna vid bedömning (9 kap. 2 § skollagen och 2 kap. 6 § grundskoleförordningen),

− Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen (9 kap. 2 § skollagen),

− Skolan arbetar inte tillräckligt aktivt för att öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och mognad (9 kap. 2 § skollagen),

− Skolan arbetar inte tillräckligt för att relationerna mellan vuxna och elever samt elever/elever bygger på respekt och ömsesidigt förtroende (9 kap 2 § skollagen),

− Skolan arbetar inte tillräckligt målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling (14 a kap. 6 § skollagen).Skolans inriktning är konfessionell och skolans profil är muslimsk. Huvudman för skolan är Islamic Centers Församling med organisationsnummer 846003-9251.


Skolan har en egen kursplan i ämnet islamologi.


Eleverna kommer huvudsakligen från Rosengård och Södra Innerstaden men också från Fosie och Oxie. Skolan ligger i anslutning till moskén och elevernas skolgård utgörs delvis av moskéns gård.


Eleverna ges inte tillräckliga förutsättningar att nå minst mål att uppnå i alla ämnen.


Trots ett tillsynes medvetet arbete med särskilt stöd i olika former redovisar skolan en stor andel elever som inte når målen i svenska, engelska och matematik.


Inspektionen visar att eleverna endast har tre veckors simundervisning i årskurs 2. Om eleven inte kan simma efter avslutade tre veckor erbjuds eleven av simhallen att ta simlektioner efter skoltid, men inte i skolans regi. Det förekommer att eleverna åker till simhallen på idrottslektionerna även efter årskurs 2, men det framgår av intervjuer och skolans kvalitetsredovisning att det finns elever som inte kan simma i årskurs 5.


På skolan utvärderas inte elevernas kunskapsutveckling regelbundet i samtliga ämnen utifrån kursplanernas krav.


Av lärarintervjuer framgår att det sker en regelbunden utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i svenska, matematik och engelska utifrån kursplanernas krav. Av den dokumentation och de individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av framgår också att det på skolan finns ett tydligt fokus på svenska, engelska och matematik. Däremot framkommer i intervjuer att det varierar på vilket sätt utvärdering av elevernas kunskapsutveckling sker i övriga ämnen, och särskilt i de estetiska ämnena, i förhållande till kursplanernas krav och att det på skolan saknas en tydlig bild av elevernas måluppfyllelse i övriga ämnen.


Skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller inte grundskoleförordningens krav.


Enligt biträdande rektor är arbetet med att upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i enlighet med grundskoleförordningens krav fortfarande ett utvecklingsområde. De individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen som Skolinspektionen tagit del av är också av varierande kvalitet. Vissa utvecklingsplaner omnämner endast ämnena svenska, engelska och matematik och det finns ingen tydlig koppling till uppnåendemål och strävansmål. Vidare innehåller de beskrivningar och värderingar av elevens personliga egenskaper. Vad gäller de skriftliga omdömena ges endast ett omdöme i SO och NO, vilket innebär att det är otydligt huruvida det är inom SO eller NO som eleven når respektive inte når målen. Från och med årskurs fyra ska eleven dessutom ges ett skriftligt omdöme i varje enskilt ämne inom NO- och SO-blocken.


På skolan utgår man inte i tillräcklig utsträckning från de nationella målen i kursplanerna vid bedömning.


Däremot saknas helt koppling till strävansmålen och tonvikten läggs därmed på mål att uppnå.


Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen.


I övriga ämnen följs elevernas resultat endast upp på individnivå och i varierande grad. Det saknas en sammanställning av skolans resultat och därmed också en systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskaper i förhållande till de nationella målen i årskurs fem i samtliga ämnen.


Skolan arbetar inte tillräckligt aktivt för att öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och mognad


Intervjuer med lärarrepresentanter och elever visar att elevinflytande över lärande, arbetsformer samt undervisningens innehåll och planering endast förekommer i begränsad omfattning. Vissa lärare uttrycker att eleverna inte är tillräckligt mogna för att
förmedla vad de vill göra eller vad de vill förbättra och att lektionerna därför är ganska lärarstyrda. Enligt lärarna kan det fungera att ge eleverna alternativ som de får välja mellan, men man menar att det är svårare att lägga över mer ansvar än så på eleverna.


Skolans arbete med veckoplaneringar borde skapa möjligheter till ett aktivt elevinflytande. Av intervjuer framgår emellertid att det är lärarna som bestämmer största delen av innehållet i planeringen och att eleverna enbart kan påverka det utrymme som eventuellt blir över sedan de gjort klart uppgifterna. Istället leder arbetssättet till en begränsning av elevernas direkta möjlighet till inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer.


Skolan arbetar inte tillräckligt för att relationerna mellan vuxna och elever samt elever/elever bygger på respekt och ömsesidigt förtroende.


Ögårdsskolan tillämpas som nämnts tidigare ett slags bedömningssystem i uppförande som kallas "Bra val". I intervjuer med elever framkommer att i vissa årskurser belönas de elever som får höga betyg i "Bra val" genom exempelvis roliga aktiviteter som att gå och bowla, medan de elever som får dåliga betyg får stanna kvar på skolan och utföra skolarbete. Elevintervjuerna visar att det finns elever som inte förstår varför de får dåliga betyg inom "Bra val". Enligt biträdande rektor har "Bra val-systemet" inte utvärderats med eleverna ännu.


Bra val -systemet i uppförande är således inte förankrat hos eleverna och upplevs av flera elever som Skolinspektionen talat med som en bestraffningsmetod. De kriterier som eleverna bedöms efter är inte tydliga för eleverna, och kan tolkas olika av olika lärare, vilket leder till osäkerhet och oförståelse för omdömena, särskilt hos de yngre eleverna.


Genom att belöna de elever som får höga betyg med roliga aktiviteter som bowling och bio och låta övriga elever stanna på skolan och utföra skolarbete, vilket av eleverna då upplevs som en bestraffning, motverkas syftet med skolans viktiga uppdrag att ge eleverna lust att lära.


Skolan arbetar inte tillräckligt målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling.


Trots att personalen i skolan bedriver ett medvetet och kontinuerligt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling har det av intervjuer framkommit att det förekommer kränkningar på skolan. Särskilt de äldre eleverna uppger att det förekommer bråk och kränkningar på rasterna, ibland på grund av att det finns för lite att sysselsätta sig med och att rastvakterna inte alltid ser eller ingriper. Vidare uppger eleverna att det förekommer kränkningar i samband med busstransporten från skolan.Källa, Skolinspektionens beslut om den muslimska friskolan Ögårdsskolan juli 2010:Krav på uteslutning av SD-vänliga folkpartister


Maria Ripenberg är ledarskribent på Uppsala Nya Tidning. I dag kräver hon att någon i folkpartiets ledning utesluter de två folkpartister i Malmö som vill regera ihop med Sverigedemokraterna. Detta eftersom folkpartiets ordförande i Malmö Allan Widman inte vidtar några åtgärder:


"Naturligtvis ska det finnas personligt svängrum inom ett parti – men kliver man utanför partiets syfte och politik är frågan om man ska representera det. Hur tänker Folkpartiet om sina Skånemedlemmar?"

"Kennet Andersson vill leda i bevis att folkpartister är ”till förväxling lika Sverigedemokrater”, sedan två kandidater på FP-listan i Malmö, Charlie Levin och Bjarne Kragh, i utmärkt sig som icke-representanter för FP:s politik. ­Levins ­resonemang går ut på att Sverigedemokraterna är att föredra framför Socialdemokraterna, vilket är en hårresande hållning av någon som kallar sig folkpartist. Kragh säger till Sydsvenskan att han hellre samarbetar med SD än med S."

"Levins och Kraghs utspel lirar i en annan division. De är skadliga för Folkpartiet. De vill liera sig med ett parti som inte vill ta emot invandrare"


Källa, Uppsala Nya Tidning fredag 30 juli 2010:Den SD-vänlige folkpartisten Charlie Levin kommenterar ledarartikeln i UNT så här på sin blogg fredag 30 juli 2010:


Folkpartisten Charlie Levin är upprörd över att flera tidningar citerar hans SD-vänliga åsikter, men inte tillåter honom något genmäle:


2010-07-29

Folkpartister till förväxling lika sverigedemokrater"Till förväxling lika Sverigedemokraterna

Det är ”rimligt att ge dem ett inflytande” i migrations- och integrationsfrågor skriver folkpartisten Charlie Levin om Sverigedemokraterna på sin blogg.

Charlie Levin står på FP:s fullmäktigelista i Malmö till valet i höst. Han är en av (hittills) två folkpartistiska kandidater som gett offentlighet åt att ett samarbete med de rasistiskt anfrätta Sverigedemokraterna är helt okej.

Den andre är Bjarne Kragh, även han bosatt i Malmö."


Källa, Aftonbladet torsdag 29 juli 2010:"Kritik från Aftonbladet

Ledarsidan i Sveriges ledande skvallertidning kallar mig alltså främlingsfientlig"


Källa, Charlie Levin svarar på sin blogg torsdag 29 juli 2010:

Slöja torkar man bordet med"En flicka från Borås blev kränkt på grund av sin etnicitet av både elever och lärare."

"Bland annat ska flickan fått höra att ”sådana som du kommer att jobba på McDonalds i framtiden” och att hennes slöja var något som man torkade bordet med."

"Ärendet anmäldes i början av juli till Skolinspektionens barn-och elevombud och lämnas nu över till diskrimineringsombudsmannen."


Källa, Borås Tidning onsdag 28 juli 2010:


Flickor i slöja kan få hjärtstopp


Medicinska Acta Pediatrica ger nytt vetenskapligt skäl att förbjuda slöja på muslimska flickor:

"Det kan vara farligt att bära slöja. Oftast är det unga flickor som, när de virar sjalen, håller nålen mellan läpparna. Plötsligt råkar de andas in slöjnålen som ohjälpligt fastnar nere i luftrören. Panikslagna tvingas de till sjukhus. Det kan vara svårt att få upp nålen, fastän den syns tydligt på röntgen."

"144 flickor fick sövas ned för att få nålen upptagen med bronkoskop. Tre drabbades av hjärtstopp, någon blödde massivt och några tvingades man att operera."


Källa, Sydsvenskan sidan B4 torsdag 29 juli 2010:

2010-07-28

Religionslärare på muslimsk friskola frias från våldtäkt på förståndshandikappad"Religionslärare frias från våldtäkt i hiss

Den lärare som varit misstänkt för en våldtäkt på en funktionshindrad kvinna i Lunagallerian frias. Dock medger han att sexuella handlingar genomförts.

SÖDERTÄLJE. Det var den 12 maj i år som en påstodd våldtäkt ägde rum i en hiss i Lunagallerian i Södertälje Centrum. Mannen - som är lärare vid en religiös friskola i en söder om Stockholm - ska ha haft sexuellt umgänge med en psykiskt funktionshindrad kvinna."


Källa, Nyheter24 onsdag 28 juli 2010:"Där ska mannen, som är lärare vid en religiös friskola i ­Söderort, ha haft sexuellt umgänge med en psykiskt funktionshindrad kvinna. Mannen har med­gett att de genomfört olika sexuella handlingar i hissen, men kvinnan hävdar att hon blivit utsatt för en våldtäkt.

– Det är en bra dom. Ord står mot ord och det finns ingen stödbevisning som ­visar att hennes version är mer värd än hans version, ­säger mannens advokat Dennis Harding."


Källa, Länstidningen Södertälje onsdag 28 juli 2010:


Domen avkunnades vid Södertälje tingsrätt:


Den friade mannen är religionslärare på en muslimsk friskola, troligtvis på nära avstånd till Skärholmen, säger den friade mannens advokat idag till bloggen Muslimska Friskolan.

2010-07-27

Helsingborgsfestivalen islamiseras


"Helsingborgsfestivalen är mer än bara musik. I Stadsparken finns både en folkpark från gamla tider och ett tält för den som är intresserad av religioner."

"I en annan del av Stadsparken finns det interreligiösa tältet. Där får du lära dig när på året en hindu kan tänkas vilja ha ledigt från jobbet och vad som händer under fredagsbönen i en moské.

Är du riktigt vetgirig kan du låna en buddist, en katolik eller en muslim en timme för att sätta dig in i tankevärlden hos en människa från en annan kultur än din egen."


Källa, Helsingborgs stads information om Helsingborgsfestivalen tisdag 27 juli 2010:


SD-vänliga folkpartister utmanar sin ordförandeSydsvenskan har nu lyckats finna två folkpartister som kandiderar till kommunfullmäktige i Malmö , som båda är vänligt inställda till sverigedemokraterna:


Charlie Levin:


Bjarne Kragh:
I
I
Bjarne Kragh uppmanar idag Charlie Levin att ta en öppen TV-debatt om de SD-vänliga åsikterna, med folkpartiets ordförande Allan Widman i Malmö. Får väljarna se Malmös folkpartister debattera om de ska regera med SD inför öppen ridå innan valet?

Allan Widman vill även se Charlie Levin till en samtal.
I
Jag vill uppmana Charlie Levin till att ta den snack med Allan Widman för öppen microfon eller Tv-skärm. Här skall inte hotas bakom stängda döra, här skal pratas öppet!
I
Bjarne Kragh
I
FP Kandidat i valet till Malmö kommunfullmäktige"
I
I
Källa, Bjarne Kraghs kommentar till artikeln om partivännen Charlie Levin i Sydsvenskan tisdag 27 juli 2010:Charlie Levins blogg:

Bjarne Kraghs blogg:


På vallistan 2010 till kommunfullmäktige återfinns i Malmö båda de SD-vänliga folkpartisterna Charlie Levin och Bjarne Kragh:
http://www.val.se/val/val2010/valsedlar/K/kommun/12/80/valsedlar.html#id0003


Folkpartist om bloggen Muslimska Friskolan"Åsiktskartläggning från "Muslimska friskolan"

Jag noterar att bloggen "Muslimska friskolan" gjort en väl utvald kartläggning av mina debattartiklar, tv-framträdanden och bloggposter."

"Om muslimska friskolan vill debattera eller ställa frågor är jag alltid öppen för att besvara och föra dialog."

"Vad avser sydsvenskans artikel i dagens C-del får jag än en gång fastslå att "den här Charlie Levin" uttryckt att åsiktsfriheten bör gälla även för kommunfullmäktigekandidater och att jag tror på lösningar som ett tillfälligt stopp i Malmö, såsom Moderaternas Anja Sonnesson."

"Jag vill dock poägntera att jag inte blivit kontaktad av sydsvenskan innan publicering vilket jag som utbildad journalist tycker är ganska uppseendeväckande."


Källa, folkpartisten Charlie Levins blogg tisdag 27 juli 2010:


Bloggen Muslimska Friskolan ser inget fel i någon av åsikterna som Charlie Levin skrivit på sin blogg eller andra ställen. Bloggen Muslimska Friskolan är politiskt oberoende. Bloggen Muslimska Friskolan kan heller inte hjälpa, att Sydsvenskan skrivit en artikel om samma sak som står på denna blogg. Det måste bero på allmänintresset att skriva om folkpartisten Charlie Levin. Sydsvenskan har hämtat information från bloggen Muslimska Friskolan i flera år. Att en enirolänk visas till adress och telefonnummer som är offentliga, beror inte på vilja att hänga ut, utan blott på ett geografiskt intresse över i vilken stadsdel vederbörande är bosatt. I Levins fall på samma gata som polisens internutdreningsgrupp IUG sitter, Riksenheten för polismål:


Husargatan är en gata som de flesta i Malmö inte känner till eller passerar. En tyst gata där inget sker. Utom när något företag får en kartong levererad med företagspost.

Bloggen Muslimska Friskolan är intresserad av Charlie Levins motstånd mot muslimska friskolor, som den här bloggen delar. Bloggen tar därför gärna emot mejl från Levin där Levin får berätta i detalj om sina åsikter om muslimska friskolor, eller allra helst om Levin har några konkreta exempel på saker som hänt på muslimska friskolor. Eller om Islamic Center som driver den stora moskén i Malmö. Bloggen kommer om Levin så vill, att publicera hela inlägget ocensurerat.Charlie Levin har tidig morgon tisdag 27 juli 2010 tagit bort länken och uppgifterna om att bloggen Muslimska Friskolan åsiktskartlagt honom.
I
I
Läs artikeln om Charlie Levin i dagens Sydsvenskan tisdag 27 juli 2010:

Socialdemokrat anmäler socialdemokrat till JK


"Politikern Nima Gholam Ali Pour har anmält programmet Radio Navid Iran för påhopp mot Palestina."

Källa, Sydsvenskan sidan C3 tisdag 27 juli 2010:


Sydsvenskan berättar vidare i artikeln att Nima Gholam Ali Pour är socialdemokratisk politiker i malmöstadsdelen Fosie. Justitiekanslern, JK, ska utreda radioprogrammet för hets mot folkgruppen palestinier.


Den som sänder Radio Navid Iran heter Karim Mosavi och är socialdemokratisk politiker i skattenämnden i Malmö:

Se sidan 32:


Ansvarig utgivare för Radio Navid Iran är dock Karim Mosavis son, Omid Mosavi.


Bakom Radio Navid Islam står Iranska föreningen i Malmö. Den vräktes för att den inte betalat hyran till Malmö fritidsförvaltning, vilket talesmannen Karim Mosavi utpekas för i Skånska Dagbladet 27 augusti 2009:Artikeln om den vräkta Iranska föreningen och Karim Mosavi har mystiskt försvunnit från Sydsvenskan efter att den publicerades 28 augusti 2009. Här är den cashade artikeln:Den anmälande socialdemokratiske politikern är alltså iranier och den anmälde socialdemokratiske politikern är också iranier. Båda från Malmö. Hur ska man förstå detta?


"Mosavi har i sina program bland annat sagt att både Nima Gholam Ali Pour, ersättare i Fosie stadsdelsnämnd samt Nahid Biglari, ledamot i stadsdelsfullmäktige Limhamn/Bunkeflo jobbar för den islamiska republiken Iran."


Källa, bloggen Politiskt Inkorrekt 30 juni 2010. Här återfinns hela den socialdemokratiska fejden mellan iranier i Malmö:


Läs mer här:"För ett tag sedan hade vi någon som började propagera för Ahmadinejad i närradio."

har jag anmält en av dessa närradion till justitiekanslern för hets mot folkgrupp. Jag har anmält ”Radio Navid Iran” som tidigare också hette ”Radio Rangarang” för hets mot folkgrupp. Denna radio leds av iranska monarkister som av tradition är israelvänliga. Deras radio är en orgie av Palestinahat där folk bara ringer in och förolämpar Palestina. Bara för att denna hets mot en folkgrupp sker på det persiska språket så betyder det inte att det kan fortgå.

Jag tror att lagen om hets mot folkgrupp är viktigt för att hatet inte ska sprida sig. Men nu sprider den här iranska närradion hatet mot palestinier på persiska."


Källa, Nima Gholam Ali Pours blogg Nima från Iran torsdag 22 juli 2010:


Folkpartiet har fått ännu en SD-sympatisörFolkpartiet i Malmö har nu inte bara en valkandidat som vill samarbeta med SD, utan två enligt Sydsvenskan idag. Bloggen Muslimska Friskolan berättade tidigare om folkpartisten Charlie Levin :
Idag väljer Sydsvenskan att också skriva om Levin. Allan Widman som är folkpartiets ordförande i Malmö är ursinnig över att både Bjarne Kragh och Charlie Levin vill regera med SD. Widman skulle läxa upp Kragh. Idag säger Widman att han även ska läxa upp Levin.

Men det är ju Widman som hela tiden vetat om att Kragh och Levin på sina bloggar är positivt inställda till SD och negativa till Widman och folkpartiets invandringspolitik. Först när media pressar Widman låtsas han läxa upp sina partikamrater, som han tidigare inte haft något emot:


"Charlie Levin , som liksom Bjarne Kragh står långt ner på listan, riktar kritik mot Allan Widman, FP:s ordförande i Malmö, för att han säger nej till samarbete med SD."

" – Jag ska ha ett samtal med den här Charlie Levin, jag vill veta om det här är ett utslag för samsyn med SD"


Källa, Sydsvenskan sidan C3 tisdag 27 juni 2010:
I
I


Läs Charlie Levins debatt mot sin ordförande Allan Widman i invandringsfrågan:


Charlie Levin positivt inställd till SD-ledare:
I
I
Charlie Levin om varför skåningar drabbats hårdast av invandringen, som Levin vill göra till valets stora fråga:


Läs även Sydsvenskans artikel om malmöfolkpartisten Bjarne Kragh och hur sverigedemokraterna på riksnivå nu fått upp ögonen för artikeln:
I
I

2010-07-26

Broderskapare oroas över att SÄPO ska kartlägga militant islamism"För oss är det självklart att stå upp för rätten få att utöva sin religion. Utan den får vi ett hårt och splittrat samhälle, skriver Peter Weiderud.

Religionsfrihetsfrågorna kommer att bli större frågor i den svenska valrörelsen än på mycket länge. Den aggressiva ton gentemot muslimers rättigheter som Sverigedemokraterna satte med sin artikel i Aftonbladet för några månader sedan, har följts av flera oroande initiativ.

I våras beslöt regeringen, på initiativ av integrationsminister Nyamko Sabuni, att be Säpo utreda förekomsten av all militant islamism i Sverige."


Källa, Tidningen Broderskap måndag 26 juli 2010:


Kamphund bet invandrare vid Islamic Center


"Hasan Brkic gick med sin hund Hugo som är av rasen Coton de tuléar på en cykelbana vid moskén i måndags. Den stora hunden, som han beskriver som en pitbull shar-pei, dök upp från ingenstans. Någon ägare syntes inte till.

— Kamphunden går direkt till anfall mot min lilla Hugo, säger Hasan Brkic.

Han slängde sig emellan hundarna, men blev då själv överfallen av den aggressiva hunden.

— Den biter mig i handen och på låren. Det blir en jäkla fight, men jag lyckas brotta ner hunden och hålla den nere, säger han.

Till slut kommer ägarna till hunden springande. De lyckas koppla den"


Källa, Sydsvenskan söndag 25 juli 2010:


Folkpartist vill regera med SDFolkpartiet i Malmö ställer upp med dansken Bjarne Kragh som vill regera tillsammans med SD. Kragh uppmanar i sin personvalskampanj alla folkpartister i Malmö, att kryssa honom så att de borgerliga kan regera tillsammans med SD:


"Bjarne Kragh, folkpartist och kandidat till fullmäktige, vill samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet.

– Hellre det än att stödja Socialdemokraterna, säger han med en känga riktad till det egna partiet."

"Han profilerar sig med inlägg på internetsidor där han kräver att Sverigedemokraterna, SD, släpps in i den borgerliga gemenskapen.

Det är odemokratiskt att frysa ut ett parti som balanserar på riksdagsspärren. Väljarna kommer att proteströsta på SD, tror han.

– Exakt samma sak hände med Danske Folkeparti i början."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C3 måndag 26 juli 2010:


http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1186852/Folkpartist-oppnar-for-SD-samarbete.html


TT måndag 26 juli 2010:

http://hd.se/skane/2010/07/26/fp-kandidat-vill-samarbeta-med-sd/

http://www.skanskan.se/article/20100726/NYHETER/100729825/0/lommaburlov/*/fp-kandidat-vill-samarbeta-med-sd

Nyheter24 måndag 26 juli 2010:
http://nyheter24.se/maktkamp24/435172-folkpartist-vill-samarbeta-med-sd


Bjarne Kraghs blogg:


"onsdag 7 juli 2010

SD på väg mot vågmästarroll

Man kan naturligvis diskutere SD:s måde at tage spørgsmålet om invandrere og integration på.

Men hvem af de såkaldte demokratiske partier tør tage en debat og arbejde for en mere ansvarsfuld integrationspolitik?

Er det demokratisk at kvæle en hver form for debat og gemme vores indvandrere væk på kontanthjælp i socialt belastede boligområder?"


Källa:
http://bjarnekragh.blogspot.com/2010/07/sd-pa-vag-mot-vagmastarroll.html
I
I
Läs även om malmöfolkpartisten Charlie Levin som uttalar sig positivt om ledande sverigedemokrater, samarbete med SD och ger sitt stöd till Bjarne Kragh:
I
I
I
I
I
På vallistan 2010 till kommunfullmäktige återfinns i Malmö båda de SD-vänliga folkpartisterna Charlie Levin och Bjarne Kragh:

2010-07-25

Slöjor i Malmö intervjuasRafeda Ali 33 år, Möllevången i Malmö intervjuas:


"Hur är det att leva med slöja i Malmö?

- De accepterar det inte. De tycker att alla som har slöja är terrorister. Min kompis som kör buss blir kallad terrorist av passagerare. Hon kommer hem och gråter."

"Min lärare på komvux sa det också, att jag skulle söka jobb i Rosengård. Jag blev besviken."

"Det finns många som tvingas ha slöja, mina bröder ville tvinga mig och det var därför jag inte ville ha den i mitt hemland."

" - Jag är tryggare om det är mycket invandrare. Om det bara är svenskar tänker jag att de kanske inte accepterar mig."

" - Det skulle nog vara lättare att få jobb utan slöja. Jag känner många irakier som inte har slöja och som snabbt fått jobb fast de inte har betyg."

"Hur ska du göra med dina döttrar, vill du att de ska ha slöja?

- Jag vill inte att de tar på slöja, inte om vi bor kvar i Sverige. Jag är rädd om dem, de är ju mina döttrar. De får det bättre utan slöja."Ella Daoud 19 år, Rosengård i Malmö intervjuas. Hon är dotter till Ammar Daoud från Islamiska kulturföreningen:


" - Där är min fästman, säger Ella. Vi träffades i Libanon för tre år sedan och blev kära, vi kunde inte stoppa det. Han friade, men min pappa tyckte jag var för ung."

" - Sedan är det ju svårare att få jobb med slöja."

"Min äldsta syster har haft slöja sedan förskolan."

"Vad tycker du om förbudet av niqab i Frankrike?

- Jag tycker att man ska respektera hur folk vill klä sig, samtidigt kan jag inte förstå varför man vill gömma sitt ansikte. Fryser dom eller?"

"Många tycker att det är lite rasistiskt i Limhamn, det är bara svenskar där"Mikaela Lundahl 29 år intervjuas. Hon är konvertit från Uppsala men bor nu på Augustenborg i Malmö:


"Men min man säger att många stirrar, särskilt arabiska män faktiskt, när de ser att jag är svensk."

"Sedan tycker jag att kristendomen har en så konstig syn på sexualitet, särskilt den kvinnliga, det är så totalt tabu. I islam är sexualiteten någonting positivt och normalt"

"Mamma sa rakt ut att jag var sjuk i huvudet och att hon inte ville visa sig ute tillsammans med mig om jag hade slöja."

"En kompis som också konverterat fick höra av sin pappa att hon 'skulle gå vid första slaget', någonting han inte sa till hennes syster som är gift med en svensk."

"Har man niqab och inte visar sitt ansikte kanske man måste acceptera att man inte kan ha alla jobb, inte i ett land där människor är vana att läsa ansiktsuttryck, men de kvinnor som har niqab brukar ändå inte vilja göra karriär."


Källa, Efter Arbetet sidorna 32 - 35 i nummer 28, fredag 16 juli 2010

Ramadantältet söker medarbetare på Blocket"Vill ni delta i vårt Ramadan Tält?

FÖRETAGSANNONS


Insänd 18 juli 19:37

Pris: - Typ: Butik Malmö, Centralt Norr:
Visa var

Vi kommer att sätta upp ett stort tält under Ramadan månad. Perioden är mellan 9/8 t o m den 12/9. Tältet kommer att vara ca 300 kvm med plats för 250 personer.

I tältet kommer ett företag att stå för försäljning av mat, ett annat företag kommer att sälja sötsaker från mellanöstern. Det kommer att serveras olika sorters drycker , dock inte alkohol!

Vad söker vi?

Vi söker någon som har något annorlunda att bjuda på eller något man vill sälja under dagstid, mellan kl. 08-17. Då har man möjlighet att under detta evenemang få hyra en plats i tältet och sälja sina varor.

Det här evenemanget stöttas av Malmö Stad!

Låter detta intressant så var god ring eller maila för mer information!

MVH Hasse
Tel: 0735950533

Mejla annonsören

Frukt & Grönt Gården i Malmö: 0735950533"


Källa, annons på Blocket:Hemsida och e-post till Frukt & Grönt Gården på Bennets väg 38, Rosengård i Malmö:E-post: fruktgrontgarden@hotmail.comLäs bakgrunden till Sveriges första ramadantält som Malmö stad islamiserar staden med:http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1183793/Ingen-annan-i-Sverige-har-haft-ett-ramadantalt.html


Frilansjournalist undersöker Uppsalamoskén


Från: .... ....
Skickat: den 9 juli 2010 15:10:37

Hej Roger,

Läste din blogg Muslimska friskolan angående Uppsalamoskén och undrar om förundersökningen är kvar eller om den är nedlagd igen?

Jag är frilansjournalist och tycker ämnet verkar intressant.

Hälsningar
.... ....


Bloggen Muslimska Friskolan önskar frilansjournalisten i mejlet lycka till med arbetet, att följa upp hur Tiundaskolans elever fick bevittna hets mot folkgrupp i Uppsalamoskén i maj 2010.

Muslimsk kolonialism i klassrummet


En turkisk lärare är utsänd för att undervisa kurdiska barn i årskurs ett på lågstadiet. De flesta förstår inte ett ord av vad han säger. Läraren tvingar de kurdiska skolbarnen i trean och fyran att skriva av den turkiska trohetseden och lära sig den utantill. Målet är att radera ut de kurdiska barnens identitet och ersätta den med turkisk muslimsk kolonialism:


Så här presenteras programmet emellertid av SVT:


Kunskapskanalen idag söndag 25/7 2010

19:00 Världen: På väg till skolan

Samhällsprogram. Vi följer nyutexaminerade Emre Aydin under hans år bland elever som inte är vana att det finns någon lärare i skolan. De kurdiska barnen blir så småningom bra på att läsa, skriva och räkna. Men allt sker på turkiska då den officiella policyn är att aktivt förhindra användandet av det kurdiska språket.

Från 24/07. Även 26/07.

Libysk ramadan på Islamic CenterKälla, Islamic Center i Malmö:


På sin ramadanhemsida för år 2010 återfinns Libyens terroristfinansiör World Islamic Call Society bredvid moskéns egen logotype. Därunder uppmanas folk att betala in 100 kronor till Islamic Center i Malmö. Om nu World Islamic Call Society påstås enbart ha köpt byggnaderna på Islamic Center, varför förekommer då World Islamic Call Societys flagga och logotype, samt dess representanter i alla möjliga evenemang på Islamic Center efter köpet 2008? Det torde innebära att även inflytande över verksamheten och inriktningen ingick som villkor i köpet på 5 miljoner dollar.


Islamic Centers ramadanaffisch 2010:


"IMSAKIYA 1431 H – 2010

SADAKAI FITRI 100 KR. - زكاة الفطر 100 كورونا

Nata e Kadrit - Laylatul Qadr - Allmaktens 5 September

Namazi i Bajramit - Bayram Namazi bön 09 September Kl 07:15 & 08:15

Islamic Center
Tel: +46 40 228 320
BG: 5327 – 4106
Jägersrovägen 90
Fax:+46 40 228 321
PG: 444 70 18-5
212 37 M a l m ö
Tel: +46 40 228 327


"Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett
rättskaffens liv och som säger: "Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja "

M Koran 41:33"


"TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Allah

M Koran 2:183"


2010-07-24

Sanningen om friskolor avslöjasDen bäst skrivna artikeln om friskolor i Sverige någonsin skrevs 11 juni 2010. Den avslöjar hur en ensam ägare blivit mångmiljonär på att lärare tvingas jobba över gratis varje dag. De nyexaminerade lärarna kan inte säga upp sig, för kommunala lärartjänster går till äldre övertaliga i kommunen. Friskolelärarna tvingas slava. Ett rent feodalt friskolesystem förstör läraryrket och eleverna kallas kunder och får avgöra lärarnas löner. Detta är monstret som riksdagspartierna från båda blocken skapat med friskolor för skattebetalarnas pengar. Artikeln kommenteras av lärare och Lärarnas riksförbund. Här är friskolan Jensen Education:

2010 startar Jensen Education även friförskolor:

http://personer.eniro.se/profil/jensen+education+ab+håkan+jensen/cmp_4027207_64712231?search_word=h%c3%a5kan%20jensen

Lärare från Jensen Education är välkomna att mejla, så publicerar bloggen oegentligheterna ni blir utsatta för. På så vis kan ni få utlopp för de arbetsrättsliga övergreppen och arbetsgivaren får skämmas:
tipsaroger@hotmail.com

Folkpartist vill stänga Malmös muslimska friskolor"Malmö Kommun måste genast sätta stopp för de religiösa friförskolorna som motverkar integrationen. Skolverket utfärdar tillstånden för grundskolorna men när det gäller förskolorna är det helt upp till kommunen att avgöra.

Malmö borde föregå med gott exempel och dra in samtliga tillstånd till religiösa friskolor ögonblickligen som en markering mot att sortera människor efter religion och etnicitet. Socialdemokraterna säger sig vara helt emot religiösa friskolor men samtidigt tillåts dem i de flesta S-märkta kommuner idag.

Det är avgörande för mångfalden för eleverna att blandas med personer från olika bakgrunder. De religiösa friskolorna och förskolorna motverkar det och stärker barnen i en annan identitet än den gemensamt svenska."

Källa, malmöfolkpartisten Charlie Levins blogg 17 juli 2010:


"När jag växte upp i Malmö på 90-talet var det vanligt att flickor i skolan kom hem (oftast i mitt på höstterminen) med en slöja efter ett återbesök i hemlandet. De var absolut inte många, men det skedde varje sommar. Bläddrar man idag igenom en skolkatalog över några av Malmös skolor idag möter man majoritet muslimska flickor i skolklasser - 5-6 åringar och upp till tonåren som bär slöjor. Man måste fråga sig, vad är det för föräldrar som ser sina små barn som sexualobjekt vars hår måste täckas för att inte attrahera män?"

"Anledningen till att majoriteten av muslimska barn i vissa av Malmös skolor bär slöja förklaras bara av hederskulturen. Flickor påtvingas slöjan för att inte släktingar eller bekanta ska ifrågasätta föräldrarnas heder. En naturlig förlängning av hederskulturen leder till våld - i värsta fall mord. För oss som växt upp i den mångkulturella skolan är det en självklarhet, för rikspolitiker och media har inte budskapet ännu gått in. Hederskulturen är sprungen ur religionen, den allra vanligaste anfadern är islam"

Källa, artikel av folkpartisten Charlie Levin i Newsmill 15 juli 2010:


På sin valaffisch säger sig Levin vilja stoppa menlösa multi-kulti-projekt samt en dyr och misslyckad invandrarpolitik:


Charlie Levin bor i Gamla staden i Malmö:


Om folkpartisten Charlie Levin:


"För de föräldrar som går så långt som att hålla sina barn hemma från skolan för att de ska prata om kondommer lär inte steget att välja islamiska (eller andra trosinriktade) skolor vara långt. I en sådan skola kan sexualundervisning relativt skymt ges på ett sätt som knappast bottnar i den värdegrund vi gemensamt beslutat om."

"Björklund och Sabuni låter det dock vara fritt fram att dela upp pojkar och flickor i de fall skolorna kan och vill. Det undergräver utspelets trovärdigheten då det redan är en realitet på många mångkulturella skolor idag."

Källa:


Charlie Levin försvarar dansk invandringspolitik framför svenska folkpartisters utpekande av danskar som rasister:


"Skåningar har mer än andra fått ta smällen av en oansvarig och dyr invandrarpolitik helt avsaknad av värdighet för de som kommer hit.

Det är också skånska skattebetalarna som fått ta smällen och lidit av effekterna av brottsligheten och våldet som följt av att Sverige kapitalmisslyckats med att lära sina imigranter språket och se till att de kommit i arbete och fått ta del av samhället.

Det är upp till oss i folkpartiet att stå upp och erbjuda samma lösningar som våra systerpartiet i Danmark och Nederländerna."

"Jag manar alla jordnära och oberoende folkpartister att organisera sig och få ut budskapet att det får vara nog! Smärtgränsen är nådd i invandrarpolitiken. Låt oss göra det till valets stora fråga!"

Källa:


"När jag själv för ett halvår sen deltog i SVT-programmet "Debatt" delade jag och två Stockholms-moderater taxi med Malmö-profilen för SD, Sten Andersson - en rejäl och trevlig person och hade en avslappnad pratstund tillsammans.

Hemma i Malmö hade en högt uppsatt S-politiker som deltog i programmet försökt få FP's kommunalråd att tro att jag var sverigedemokrat."

"Åkesson som person beskrivs av många väl insatta källor som den mest jordnära och sympatiska svenska partiledaren, rent privat."

Källa:


"Att utan medicinska grunder subvetionera omskärelser på små pojkar med skattemedel är omoraliskt.

Både mot skattebetalarn men också mot pojkarna vars kön blir vanställda för livet pga religiösa påbud.

Att man på både liberalt och borgerligt håll lagt sig och låtit Capio närsjukvård skrida till verket med utförandet är beklagligt."

Källa:


"Syrien tog ikväll beslutet att förbjuda burka och niqab på offentliga platser såsom universitet eftersom det inte är förenligt med den akademiska etiken. Ett steg i rätt riktning som påvisar den direkta motsatsen till vad t.ex DN's ledarsida okunnigt vräkte ur sig imorse om att länder kring mellanöstern skulle bli mer konservativa om Europa sätter ner foten."

Källa:


2010-07-23

Malmös moderater säger nej till muslimska friskolor


Malmös moderater vill stoppa både flyktingar och muslimska, samt andra religiösa friskolor. Dessutom vill malmömoderaterna stoppa undervisning på arabiska och andra invandrarspråk. Överst på sin riksdagslista har malmömoderaterna migrationsminister Tobias Billström. Tidningen Dagens Nyheter säger ikväll till bloggen Muslimska Friskolan, att det låter anmärkningsvärt, att Billström företräder de värderingar malmömoderaterna går till val på, och ska undersöka saken. Aftonbladet tänker också grilla Billström om varför avtalet med Migrationsverket bör sägas upp enligt hans malmömoderater. Bloggen Muslimska Friskolan hälsar malmömoderaterna välkomna att hämta exempel i bloggen på hur muslimska friskolor vansköts:


"Malmömoderaternas förslag i sitt kommunala handlingsprogram"

"Säger nej till religiösa och politiska friskolor."

"Sfi, svenska för invandrare, ska hålla hög klass och den som har ogiltig frånvaro får ingen ersättning och en karensdag vid sjukdom ska införas.

Malmö ska tillfälligt inte ta emot fler flyktingar och avtalet med Migrationsverket ska sägas upp."


Källa, Sydsvenskan fredag 23 juli 2010:"Vi vill välkomna alla icke-religösa friskolor som blivet godkände av Skolverket."

"Vi säger absolut nej till skolmiljöer där undervisning sker på modersmålet för elever med invandrarbakgrund."

Källa:


Malmömoderaterna, partiet mot muslimska friskolor och undervisning på arabiska. Sin främste representant till riksdagen har malmömoderaterna i migrationsminister Tobias Billström:


Läs också:

Sveriges första ramadantält"Ett stort ramadantält ska snart resas på Bennets väg i Rosengård. Tältet rymmer uppåt tvåhundra personer och kommer att ha öppet till klockan tre på morgonen."

"Tältet ska vara öppet under den muslimska fastemånaden ramadan och de efterföljande festdagarna bayram. Hela perioden löper mellan den 9 augusti och den 12 september."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C2 fredag 23 juli 2010:

"Ramadantältet bemöts positivt och med en viss bävan från MKB och företrädare för kommunen.

– Vi kommer inte att lägga hinder för det här, men kommer klagomål får vi strypa det, säger miljöinspektör Leif Persson"

"Ingen annan i Sverige har haft ramadantält, säger han."


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan C2 fredag 23 juli 2010:

Frågan är varför ramadantältet kommer att ha öppet till klockan tre på natten, augusti till september under ramadan 2010? Arbetar ingen av muslimerna på Rosengård då? Arbetar varken de som ska besöka ramadantältet eller de som kommer att bo grannar med det?


Ibn Rushds kaktält


Bloggen Muslimska Friskolan har idag besökt Möllevångsfestivalen i Malmö. Det är en orgie av vänsterinstallationer, yoga, exotisk mat, kommunistbokbord och sunkiga soffor utdragna på gatorna. Muslimska ungdomar på högljudda mopeder tränger sig vårdslöst genom folkmassan på en avspärrad gata där motortrafik är förbjuden. Simrishamnsgatan erbjuder gettoburgare som pimpas med ett otal tillbehör av ätaren själv. En indisk guru spelar trumma i rondellen som gjorts om till café med avspärrningstejp.
På Kristianstadsgatan nära Ivögatan dyker det muslimska studieförbundet Ibn Rushd upp med sitt kaktält. Unga osminkade vänstertjejer med för länge sedan tvättat hår i grådaskiga second handkläder och frånvarande solbränna flockas runt informationsbordet. Bloggen Muslimska Friskolan smaskar raskt i sig några köbekagor som skattebetalarna står för hos Ibn Rushd. Ett blad sätts i handen från en ung kvinna i slöja som företräder Ibn Rushd.


Bladet berättar om hur muslimska organisationer växer och breder ut sig med fler ämnesområden. Speciellt gläds Ibn Rushd över att många muslimska ungdomar engagerar sig. Ibn Rushd är hoppfulla inför en islamisk bank i Sverige. Ibn Rushd deltar i valrörelsen 2010 genom sina olika distrikt som ska arbeta mot främlingsfientlighet. De sju riksdagspartierna är inbjudna till en workshop om hur man röstar.


Ibn Rushd södra Sverige höll distriktsstämma på Jägersro hotell i Malmö. Ibn Rushd i norra Sverige erbjuder datakurs för pensionärer.


"I tjänst hos polisen

Oerhört glädjande är att det samarbete mellan distriktet och Polismyndigheten i Skåne som inleddes under 2009 har blomstrat och lett till en fortsättning. Under våren har Ibn Rushd Södra Sverige lett ett flertal utbildningstillfällen, och en planering för ett utökat samarbete har redan påbörjats.

Vårens utbildningar har varit en del av en mångfaldsutbildning som Polismyndigheten i Skåne inledde 2009, och har varit centrerade kring de upplevelser och erfarenheter som poliser i sin tjänsteutövning har av möten med islam och muslimer. Sammankomsterna har överlag präglats av entusiastiska deltagare och en mängd frågor och diskussioner."


Källa, nummer 2, juni 2010 av Det nationella nyhetsbrevet för Ibn Rushd studieförbundStrax söder om Möllevången sopar en man upp två hundra fimpar utanför porten på Norrtäljegatan i stadsdelen Södervärn.


SVT om Möllevångsfestivalen fredag 23 juli 2010:Gratistidningen Sydsvenskan om Möllevångsfstivalen på sidorna C4 och C5 lördag 24 juli 2010:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1184354/Mollevangsfestivalen-har-sparkat-igang.html

http://ss27i01.stream.ip-only.net/pdf/files/20100724/c3/sds_100724_e3_c_9825.pdf


Möllevångsfestivalens hemsida i samarbete med islamistfinansieraren ABF Malmö:

http://mollevangsfestivalen.net/

http://mollevangsfestivalen.net/samarbetsparter.aspx

2010-07-21

Polisens internutredning kan fria HerslowEn internutredning hos polisen kan få direkt utslag för åtalet mot Skånepartiets partiledare Carl P Herslow. Men bara om ideella krafter hjälper till.


7 maj 2010 skrev Skånska Dagbladet så här:


"Nu har en anonym avsändare lämnat in en anmälan mot polisen för att de har gett partiet tillstånd att demonstrera.

– Man menar att det är tjänstefel av oss att ge dem demonstrationstillstånd, säger Lars-Håkan Lindholm, polisinspektör och informatör vid polisen i Malmö.

Anmälan om tjänstefel kommer att utredas av interna utredningsgruppen (IUG). Sedan är det upp till åklagaren att utreda om något tjänstefel har begåtts."


Källa:Bloggen Muslimska Friskolan spårade upp vad som hänt utifrån uppgifterna i artikeln.

Skånepolisen har registrerat anmälan som tjänstefel med anmälningsnummer 1200-K66610 för år 2010.

Riksenheten för polismål i Malmö har övertagit anmälan.

Diarienumret är AM-78897 för år 2010.

Den har tilldelats chefsåklagare Kristian Augustsson:


Augustsson ska göra en förundersökningsprövning.

Hans bedömning kommer att få betydelse för JKs åtal mot Skånepartiets partiledare Carl P Herslow om hets mot folkgrupp. Det har diarienummer 2528-10-35. Åtalet gäller de muhammedaffischer som Herslow visat upp på Stortorget i Malmö våren 2010:I Skånskans artikel berättade polisen att den endast ska ge demonstrationstillstånd om de som söker tillstånd kan bedömas genomföra demonstrationen under trygga former. I Skånepartiets närradio avslöjades att Skånepartiet i sin demonstrationsansökan angett att en muhammedaffisch skulle visas upp. Polisen bedömde att de kunde få demonstrera. Därefter fick polisen order av JK att ingripa och beslagta affischen, som Skånepolisen själv vetat skulle visas upp.


Det polisens internutredare Kristian Augustsson nu måste ta ställning till är om det anses vara trygga former att visa upp en muhammedaffisch från ett islamkritiskt parti i en muslimtät stad som Malmö? Eller om man så vill, vilket klantarsel till polis antingen struntade i att beskåda muhammedaffischen i förväg, eller faktiskt såg affischen som uttrycker hets mot folkgrupp, och tyckte det kunde vara tryggt om ett islamkritiskt parti får begå ett brott med den på Malmös främsta offentliga plats?


Egentligen torde två möjligheter uppstå:


1. Det kan inte anses vara säkert och om Skånepolisen bemödat sig att se affischen innan de gav demonstrationstillstånd, skulle polisen enkelt ha konstaterat att risk för tumult kan uppstå, eller att muslimer ser affischen som hets mot folkgrupp. Då är det polisen som begått tjänstefel och Herslow har agerat i god tro. Det kan fria Herslow när han åtalas.


2. Det är inget fel på muhammedaffischen som är historiskt korrekt och framför balanserad islamkritik som vill värna mot muslimska barnäktenskap precis som svensk lag. I så fall har polisen gett korrekt demonstrationstillstånd, för affischen kan varken vara hets mot folkgrupp och borde inte väcka större tumult än en svensk lagbok eller historiebok. Då har Herslow agerat hundra procent korrekt. Han kan inte heller fällas för hets mot folkgrupp i åtalet som gäller honom. För om inte Skånepolisen tyckte det var relevant vilken affisch som visades upp, alternativt om Skånepolisen inte kunde se hets mot folkgrupp i den, hur ska Herslow då kunna ha uppsåt eller ens ana att han begår ett brott?Chefsåklagare Kristian Augustsson har därför hamnat i ett dilemma. Han vill ogärna vara den som friar eller fäller Herslow genom sin internutredning som berör polisen. Därför söker Augustsson nu efter utvägar. Han tänker helt enkelt lagligt sabotera sitt ärende, så att det inte får någon betydelse. Han har följande möjligheter:


Augustsson har tänkt sig att låta sitt ärende ligga längst bak i kön, så att han inte behöver fatta beslut förrän efter rättegången mot Herslow.

Men då gör Augustsson fel. Han bör prioritera ärenden som har betydelse för andra mål, framför internutredningar som är helt oberoende av tid.

Augustsson kan hoppas att ingen känner till eller att folk glömt bort Skånskans lilla artikel. Har han tur hör ingen av sig, varken media eller anmälare. Då kan han lyckas låta ärendet ta sådan tid, att han i lugn och ro kan fatta beslut efter rättegången. Augustsson har full hjälp av islamiseringstidningen Sydsvenskan som inte skrivit om internutredningen och gärna vill se Herlow fälld utan några förmildrande omständigheter som ett tjänstefel från polisens sida.

Augustsson kan även satsa på att vid sin förundersökningsprövning komma fram till att ingen förundersökning behövs. På så vis kan Herslows försvarsadvokat inte hänvisa till Augustssons beslut. Augustsson kan även avskriva ärendet med gärning ej brott, utan att motivera. Augustsson vill inte att hans motivering ska användas av Herslows försvarsadvokat.

Augustsson kan vid en förundersökning låta den ta så lång tid att rättegången mot Herslow hinner avslutas och dom falla.

Augustsson har en möjlighet till som är ännu värre. Han avskriver ärendet utan att motivera om Skånepolisen begått tjänstefel eller inte. Att inte ta ställning gör att Herslows försvarsadvokat kammar noll.

Ännu ett scenario är att Augustsson säger att han inte har fått in några papper från den anonyme anmälaren om vilken polis som fattat demonstrationsbeslutet. Hur ska en civilperson förväntas veta det? En åklagare har enbart att fatta beslut på det underlag han har. Augustsson kan lätt undslippa beslut genom att strunta i att själv leta upp rätt polisbefäl.

Polisen som fattat demonstrationsbeslutet kan ha läst Skånskans artiklar och försökt radera eller kasta uppgifterna så att det inte längre står vilken tjänsteman som fattat beslutet, utan enbart Skånepolisen. Då kan Augustsson inte komma fram i en förundersökning.

Augustsson kan lägga ner ärendet med motivering att han inte tror att han skulle vinna ett åtal mot polisen som beslutade. Slarv är inte skäl nog och uppsåt att begå brott saknas. Ringa brott föranleder inte åtal och vid varning återgår ärendet till Skånepolisen.

Augustsson kan luta sig mot att polisen inte sett Skånepartiets muhammedaffisch när de gav demonstrationstillstånd. Men i sådant fall kan inte Herslow lastas för att polisen inte ens bemödar sig om att se den affisch på islams profet som ett islamkritiskt parti ska visa upp i en valrörelse.

Augustsson har i sitt utsatta yrke hemligt telefonnummer även till sin tjänstetelefon. Det är lätt för honom att göra sig oanträffbar eftersom undrande måste ringa via växelnumret 040-174490.


Låt inte Augustsson med en åklagares slughet manipulera bort fallet. Sänd honom de fakta han behöver och ligg på så att han prioriterar ärendet. Tillskriv Malmö tingsrätt i åtalet att en internutredning hos polisen har betydelse för saken! Meddela Herlows försvarsadvokat om Augustssons internutredning! Initiera Augustssons chef överåklagare Björn Ericson om ärendet, så att han kan övervaka att det handläggs korrekt!
Det är allas framtida yttrandefrihet som står på spel. Gör Augustssons internutredning till en handling som kan fria Herlow för den islamkritik han har rätt att yttra! Naturligtvis ska inte den polis som gav Skånepartiet demonstrationstillstånd fällas i en internutredning. Målet är att polisen ska frias och då frias även Herslow och yttrandefriheten. Och kritiken mot att oskyldiga minderåriga muslimska flickor gifts bort mot sin vilja.


Som av en händelse har ett halvhemligt telefonnummer uppenbarat sig: