2009-12-22

Uppsats om kontraterrorismTitel: Den internationalistiska omfamningen

Författare: Maria KlangPubliceringsdatum:2009


Sammanfattning Svenska:


Med en internationalistisk teori i förgrunden handlar denna uppsats om internationalistisk idéspridning i försvarsberedningens rapporter inom ramen för hotet från olika former av terrorism. Den internationalistiska teoribildningen har sedan decennier tillbaka genomsyrat den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, vari man aktivt arbetat för en ökad internationalisering. Efter en vidgad definition av säkerhetsbegreppet har nya hot, i form av tidigare inrikespolitiskt polisiära frågor, uppkommit på den säkerhetspolitiska agendan.
Med terrorismen som analysfall undersöks förekomsten av internationalistiska värderingar i samband med hotets intåg i försvarsberedningens rapporter till dagens dominerande hotbild. Ett samband tycks finnas mellan hotbildens storlek och spridningen av internationalistiska idéer i försvarsrapporterna. Även om hotbilden inte alltid framställs som tydlig, till exempel i fallet med ”nya” diffusa hot som cyberterrorism, understryks vikten av att bygga upp institutioner, samarbeten och internationell rätt för att bemöta hotet.
Förutom uppsatsens analysdel i vilken försvarsberedningens rapporter granskas, tar jag i korthet upp svensk kontraterrorism samt diskuterar begreppen ”det vidgade säkerhetsbegreppet”, hotbilder och säkerhetisering.


Ämne: Law and Political Science

Nyckelord: internationalism, Terrorism, säkerhetisering, hotbild, identitet

Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Språk: Svenska

Handledare: Magnus Jerneck


Källa, uppsatser vid Lunds universitet 2009:


Läs hela uppsatsen här:


Läs om kontraterrorism och SÄPO hos svenska Wikipedia:

Inga kommentarer: