2011-04-27

Fick intervju med koranskoleforskare
Bloggen Muslimska Friskolan förbjöds att tala med två forskare på Högskolan Väst, den dag de släppte pressmeddelande om barns koranstudier. Bakom beslutet stod rektorn för högskolan. Bloggen påtalade det orimliga i att ingen svarar den dag när pressmeddelandet uppmanar till kontakt. Först dagen efter tilläts bloggen intevjua forskarna. Redaktionen för Forskning.se fördömer därför Högskolan Västs tillvägagångssätt.

Forskarna vid Högskolan Väst berättade att de först när de var klara med sin studie, blev varse att Århus universitet blott några dagar tidigare publicerat en rapport med rakt motsatt slutsats. I Sverige var koranskolor bra för integrationen och i Danmark var koranskolor dåliga för integrationen. Forskarna i Sverige valde bort att referera till den danska studien i sitt pressmeddelande. Ingen svensk media har skrivit om den danska studien.

Sveriges Radio P4 upptäckte inte själv forskarnas studie, utan gjordes medveten om den av högskolans pressansvarige.

De kallar genomgående koranskolorna för koranstudier, så att de låter mindre farliga.

Forskarna fann att flickorna tvangs bära slöja i koranskolorna. Det förekom att muslimska flickor gick utan slöja på sin fritid. Men så fort det var koranskola måste de sätta på sig slöja. Forskarna kallar detta för att flickorna satte på sig sin favoritslöja. Därmed ignorerar forskarna problemet med tvång att ta på slöja i sin koranutbildning till könsförtryckta muslimer.

Forskarna påstår att koranskolorna i Trollhättan och Borås inte är så stränga. Men en forskare medger att i Bellevuemoskén inne i Göteborg är det en otäck islamism som predikas.

En stor brist i forskningen är att forskarna nöjt sig med att inte bevista en enda koranlektion. I stället nöjde de sig med att höra koranlärarens eller imamens andrahandsversion av hur koranstudierna bedrevs. Forskarnas syn på koranstudier snedvreds ytterligare då de svalde koranlärarnas bedyrande att det de lärde ut var integration. Den danska studien avslöjade tvärtom att koranlärarna där gjorde allt för att inte integrera muslimska barn med danskt levnadssätt.

Naiviteten hos koranstudieforskarna vid Högskolan Väst är påtaglig. Till exempel förstår de inte att koranstudier som får bidrag skriver att det är för integration i sin ansökan. Annars skulle de inte erhålla finansiering. Vad som sedan lärs ut kan vara raka motsatsen. Forskarna valde att inte närvara på någon koranlektion. Hur vetenskapligt är det?

Inte heller kunde forskarna förstå eller förklara varför muslimska friskolor avråder elever från att gå till koranskolor, då dessa lär ut radikaliserad islam. Detta kände koranstudieforskarna inte till.

På bloggen Muslimska Friskolans uppmaning ska nu forskarna vid Högskolan Väst kontakta forskarna vid Århus universitet för att ta reda på varför slutsatserna skiljer sig åt.

Forskarna ogillade utbildningsminister Jan Björklunds ovilja att finansiera koranskolor. Bloggen Muslimska Friskolan kontaktade utbildningsdepartementet för att höra deras syn på Högskolan Västs slutsats att koranskolor gynnar integrationen.

Utbildningsdepartementet hade inte hört talas om studien och ansåg inte heller att det fanns någon anledning att ändra riktlinjerna till att rekommendera koranskolor. Utbildningsdepartementet trodde helt enkelt inte på Högskolan Västs så kallade forskning.

Forskarna visste inte heller varför SÄPO kartlägger koranskolor. Forskarna hävdar ju att koranskolor gynnar integration. Bloggen Muslimska Friskolan uppmanade forskarna att sända sin studie till SÄPO i Göteborg, för de kunde kanske ha glödje av den. Samtidigt upplyste bloggen forskarna om att de koranskolor som de studerat redan var kartlagda av SÄPO sedan många år tillbaka, varför SÄPO snarare ska ses som experten på koranskolor framför Högskolan Väst.

Forskarna fick inte heller ihop att SÄPO studerar koranskolor för att de hotar demokratin och säkerheten i Sverige, samtidigt som Högskolan Väst menar att koranskolor gynnar integrationen.

Forskarna var positiva till att det skattepengaslukande muslimska studieförbundet Ibn Rushd höll i koranstudier.

Forskarna höll med om att det kan te sig märkligt att den förre socialdemokraten Jan Nygren är styrelseordförande för Högskolan Väst i Trollhättan samtidigt som han är vice VD för SAAB i Trollhättan. Korporativism kallas en sådan skadlig ekonomisk företeelse. Det syns i att Högskolan Väst förbundit sig i att förse sina studenter med kurser om bilforskning som anknyter till SAAB. Samtidigt är Högskolan Väst ett regionalpolitiskt projekt ämnat att ta över sysselsättningen när SAAB läggs ner.

Dummare lärosäte än Högskolan Väst får man leta efter. Är det förresten någon som hört talas om en enda banbrytande forskning som kommit från Högskolan Väst någonsin?


Inga kommentarer: