2009-04-06

Vem är salafisterna i Rosengårdsrapporten?


"Alltså, man har inte lyckats hitta en enda av dessa radikaliserade muslimer som undersökningen handlade om. Hittade man inte dom eller ville dom inte ställa upp för intervjuer?"

Källa, bloggen Bulten i Bo 28 januari 2009:Så löd kritiken också från islamologer. Tidningar hakade på och undrade varför inga radikala muslimer intervjuats. Enligt Rosengårdsrapporten har följande intervjuats:


"Totalt har studien omfattat 30 personer och kvalitativa intervjuer om sammanlagt 50 timmar. Personerna har varit fördelade på följande sätt: två representanter från polismyndigheten i Skåne län, tre representanter från Säpo, två representanter från närpolisen i Rosengård, fem representanter från socialtjänsten, fyra representanter från skolan, fem representanter från akademiska världen och slutligen nio representanter från områden som arbetar mot utsatta ungdomar och brobyggande verksamhet."


Källa, Rosengårdsrapporten sidan 7 onsdag 28 januari 2009:"De frågor som ställts till respondenterna redovisas nedan under rubrikerna radikalisering, skolor och ungdomar."

"Vilka miljöer handlar det om? Källarmoskéer, skolor, fängelser, gäng o.s.v. Vilken inriktning (Shia/Sunni, Salafister, Wahabister etc.) tillämpas?"

Källa, Rosengårdsrapporten sidan 8 onsdag 28 januari 2009:"Vissa radikala krafter, främst från salafistiska grupperingar, har förekommit i skolor och universitet. Ett exempel är gruppen Hizb-ut-Tahir som redan har ett relativt väletablerat säte i Amsterdam och som även har försökt få fotfäste i Rotterdam."

Källa, sidorna 34 och 35 i Rosengårdsrapporten 28/1 2009:Enligt Rosengårdsrapporten finns alltså ingen intervju alls med någon salafist eller annan muslim som radikaliserats. Precis som kritiken tar fasta på. Men så löd inte informationen i presskonferensen med Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan och demokratiminister Nyamko Sabuni eftermiddagen onsdag 28 januari 2009. Den sändes i TV och finns kvar på regeringens hemsida. På en overhead visar Ranstorp upp att salafister intervjuats i Rosengårdsrapporten:

2.30-2.40 minuter in i pressändningen ovan står följande text att läsa:

"30 djupintervjuer med företrädare för skola (kuratorer, lärare, elever), polis, forskare, socialtjänst och verksamma/boende i Rosengård (inkl salafister.)"Jämför med nedanstående text:

"29 av 30 respondenter beskriver oberoende av varandra en allmän ökning av radikalisering de senaste fem åren även om man tycker det är svårt att precisera exakt omfång på ökningen. Det är värt att understryka att de radikala individerna är få, men har en relativt stor inverkan på omgivningen."

Källa, sidan 11 i Rosengårdsrapporten:I presssändningen berättades att salafister intervjuats. Salafister är pluralis och måste vara minst två personer. I slutsatserna ovan berättas att 29 av de 30 beskriver en ökning av radikaliseringen. Logiskt sett måste alltså en av de minst två salafisterna själv anse att radikaliseringen ökat.På sidan 7 i Rosengårdsrapporten framgår att de minst två salafisterna måste ingå i gruppen:
"nio representanter från områden som arbetar mot utsatta ungdomar och brobyggande verksamhet."


Alternativet skulle vara att de minst två salafisterna räknas in i gruppen:

"två representanter från polismyndigheten i Skåne län, tre representanter från Säpo, två representanter från närpolisen i Rosengård, fem representanter från socialtjänsten, fyra representanter från skolan, fem representanter från akademiska världen"I pressändningen sades att de minst två salafisterna ingick i gruppen de intervjuat som är boende/verksamma i Rosengård.


I Rosengårdsrapporten framträder det otäcka att de minst två salafisterna torde ingå i gruppen av nio intervjupersoner som arbetar mot utsatta ungdomar och brobyggande verksamhet.Ett antal frågor som inte besvaras dyker därför upp:


Är Rosengårdsrapporten som inte säger sig intervjua några salafister alls i Rosengård sann?

Eller är pressändningen som berättar att de intervjuat flera salafister i Rosengård sann?

Vilka är i så fall dessa två eller flera salafister?

Är det rimligt att minst en av de flera salafisterna sagt att radikaliseringen i Rosengård ökat?

Är salafisterna avhoppade från någon källarmoské och därför egentligen bara före detta salafister?

Eller vill en eller flera av salafisterna att deras egen salafistiska rörelse ska bli mindre salafistisk och mindre radikal?

Är det sannolikt att en salafist som alla på Rosengård fruktar skulle vara rädd att gå ut med sitt namn såsom Aje Carlbom berättade att han ingick bland de 30 intervjupersonerna?

Är en eller flera av de intervjuade salafisterna infiltratörer som arbetar för SÄPO?Eftersom de inblandade medarbetarna i Rosengårdsrapporten fått order att inte tala med bloggen Muslimska Friskolan mer, vände sig bloggen till en annan medarbetare på Försvarshögskolan:

Nils Marius Rekkedal är professor i Krigsvetenskap, särskilt militärteori:Idag måndag 6 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med Rekkedal. Han tror att Försvarshögskolans medarbetare talar sanning för bloggen. Rekkedal skrattar när han hör Lars Nicanders svar om det förstörda källmaterialet som uppenbart inte går ihop. Rekkedal tror att Nicander helt enkelt minns fel vid ett av tillfällena.


Rekkedal förklarar varför Försvarshögskolan inte vill besvara bloggens eller medias frågor mer. Han vet själv hur det känns då han nyligen utsattes för ett drev. Rekkedal blev anmäld av sina egna kolleger. Försvarshögskolans rektor Mats Ericson har anmält Rekkedal som förväntas få disciplinpåföljd för bristande källdokumentation:"Vetenskapsrådet skriver avslutande:

”Sammanfattningsvis finner expertgruppen att arten och omfattningen av den bristande redovisningen av källmaterial är av den karaktären att Rekkedal måste anses ha brutit mot allmänt vedertagna principer för forskning och därmed avvikit ifrån god vetenskaplig sed. Ett ansvar för hanteringen av publiceringsverksamheten vid Försvarshögskolan måste emellertid även läggas på ledningen vid högskolan. Utlåtandet överlämnas härmed till Försvarshögskolan. Vetenskapsrådets granskning har därmed slutförts”.


Enligt den av högskolestyrelsen under hösten 2008 fastställda handläggningsordningen för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning (se bilaga 2), så ankommer det på rektor att ta ställning till den fortsatta handläggningen.


Undertecknad lämnade 26 januari 2009 en anmälan (se bilaga 3) till Statens ansvarsnämnd där Försvarshögskolan förordar att professor Rekkedal tilldelas disciplinpåföljd enligt 15 § lagen om offentlig anställning. I ett beslut den 19 februari (se bilaga 4) har rektor för Försvarshögskolan sedan (i en tolkning av den för Försvarshögskolan gällande handläggningsordningen) fattat ett beslut angående ytterligare åtgärder. I detta beslut ingår bl.a. att informera allmänheten om det inträffade, vilket i och med detta brev kan anses ha utförts.


Mats Ericson, professor
Rektor
Försvarshögskolan"


Källa, Försvarshögskolans nyhetsarkiv januari 2009:21 januari 2009 skriver Göteborgsposten en artikel om Rekkedals bristande källhänvisningar:En vecka senare har Försvarshögskolans rektor Mats Ericson fått ta ansvar för Rosengårdsrapportens förstörda källmaterial och i mars 2009 startade JO-utredningen som rektorn måste svara på. Det är alltså två allvarliga incidenter där källmaterial fattas som inträffar ungefär samtidigt.Därför säger sig Rekkedal förstå varför hans kolleger vill hålla tyst. Han menar att när media förvrider sanningen så svarar man inte till slut. Men Rekkedal har ingen förklaring till varför Försvarshögskolan inte vill svara en oskyldig liten blogg.


Rekkedal berättar för bloggen Muslimska Friskolan att det finns två olika versioner av Rosengårdsrapporten. En gavs till regeringen och en annan blev officiell för allmänheten. Men regeringen har inte varken i versionen de fick eller i den officiella versionen fått ta del av källmaterialet. Rekkedal säger att ett hemligt arkiv hade kunnat ge en destruktionsrapport. Något sådant hemligt arkiv finns inte på Försvarshögskolan.


Rekkedal säger att regeringen inte bett om källmaterialet och inte skulle vilja ha det eller se det även om de fick. Rekkedal berömmer Ranstorp som en trovärdig forskare och tror fullt ut på slutsatserna i Rosengårdsrapporten. Rekkedal utesluter inte att den ofärdiga versionen kan finnas kvar på Försvarshögskolan, hos regeringen eller på annat ställe. Den första versionen är antiakademisk och inte komplett.


Rekkedal försöker tolka vad som menas med att radikala eller salafister kan ha intervjuats i Rosengårdsrapporten enligt pressändningen 28/1 2009, men försvunnit i den slutliga versionen av Rosengårdsrapporten samma dag 28/1 2009. Rekkedal tror att det kan röra sig om infiltratörer som Försvarshögskolan intervjuat. Att dessa intervjupersoner döljs borde bero på att de samarbetat med operativ polis eller ingått i annat underrättelsearbete.


Rekkedal håller med bloggen Muslimska Friskolan att bekämpningen av politisk radikalisering har gått i stå. Under vänsterregeringar görs inget och nu under högerregering får Rosengårdsrapporten så mycket kritik, att handlingskraften förlamas. Detta tror Rekkedal kommer att fortsätta tills ansvariga politiker själva drabbas av radikal islamism.


Rekkedal tror inte så mycket på kritiken från lundaislamologerna som krävde ut källmaterialet för att granska det. Rekkedal anser att islamologer har en egen agenda och inte skulle kunna presentera en helt objektiv forskning om radikalisering bland muslimer.


Till slut påpekar Rekkedal att de enda som kan berätta om hur det egentligen gått till med det förstörda källmaterialet och de mystiska salafisterna i Rosengårdsrapporten, är de inblandade forskarna själva."Den undermåliga Rosengårdsrapporten visade att alliansen tycker att terrorismforskare är de som är mest lämpade att beskriva sociala problem i Rosengård, och hur ska invånarna i Rinkeby uppfatta att den svenska armén ser dem som statister som kan efterlikna fientligt inställd lokalbefolkning utomlands."

Källa, Ann-Margarethe Livh (V) Oppositionsborgarråd Stockholm för Etcetera måndag 6 april 2009:Försvarshögskolan läser nu även intresserat vad bloggen Politiskt Inkorrekt har i sina poster om det förstörda källmaterialet, enligt Sitemeter nedan:


Domain Name: fhs.se ? (Sweden)
IP Address: 130.242.58.# (Swedish National Defence College)
City: Stockholm
Time of Visit: Apr 6 2009 5:22:52 pm
Last Page View: Apr 6 2009 5:28:32 pm
Visit Length: 5 minutes 40 seconds
Page Views: 3


Inga kommentarer: