2010-10-08

Koranen styr sexundervisning på muslimsk friskola


Författare:
Jery, Shroq (Södertörns högskola, Lärarutbildningen)

Titel:
Sex- och samlevnadsundervisning i en muslimsk friskola: En kvalitativ undersökning om hur sex- och samlevnadsundervisning utformat i en muslimsk friskola

Tillgänglig från:
2010-09-02


Jag har gjort en fallstudie av sex- och samlevnadsundervisning i en muslimsk fri skola. Studien bygger på en kvalitativ undersökning. Jag har främst använt mig av kvalitativa intervjuer och observation.

Studiens syfte är att få förståelse på hur denna undervisning är utformad i en religiös skola som har en muslimsk profil. Vidare är syftet att försöka öka förståelsen för hur elevernas religion eller islamisk kultur kan påverka deras lärande och uppfattningar om sex - och samlevnadsfrågor utifrån lärarens perspektiv.

Undersökningens resultat visar att människokroppens byggnad och funktion samt pubertetens inverkan på individen, är i fokus i sex- och samlevnadsundervisning i denna skola såväl för flickor som för killar. Fokus i flickors undervisning var i arrangerat äktenskap och omskärelse. En del elever drabbas av det fortfarande, därför uttrycker lärarna att det är viktigt att fokusera på de här ämnena mer än andra. Däremot är homosexualitet, preventivmedel och abort exempel på ämnen som inte har stor betydelse i undervisningen. Anledningen är homosexualitet är förbjudet enligt koranen, samt att abort och preventivmedel är områden som är förenade med äktenskapet.Källa:
Utdrag ur fulltexten:


"Observationerna genomförde jag i två klasser, årskurs sju och nio under två veckor. Jag fick vara med klasserna under biologi, kemi och matematik lektionerna. Jag fick även vara med under sex och samlevnads lektioner men då klasserna vara delade i två grupper. En flicka grupp som undervisas av den kvinnliga läraren och två pojke grupper som undervisas av två manliga lärare. Jag fick endast observera sex och samlevnad lektionerna med flickgruppen."

"Läraren stödjer sin undervisning på muslimiska lagstiftning från koranen när det gäller t.ex. kärlek, abort, könsstympning och arrangerade äktenskap."

"Samuelsson (2002) har omnämnt några exemplar på kulturkrockar och motsatta värderingar mellan sexualitet i dagens svenska samhälle och islamiska värderingar som t.ex. homosexualitet, preventivmedel, abort och jämställdhet. Samt försäkrar imamen att koranen är en lagbok som är skriven av Gud och muslimer bör följa den.

Utifrån mina intervjuer med lärarna och observationer märkte jag att eleverna som går i den muslimiska skolan får bekräftelse för de värderingar som finns inom islam som religion och ibland passar det inte ihop med dagens svenska syn på sexualitet. Eleverna reagerar hårt när läraren tar upp ett ämne som kan kollidera med religionens synsätt på sexualitet."

"Läraren (Yasmin) tog upp ämnet preventivmedel och ville belysa att det finns fördelar med preventivmedel men elevernas argument var att det är förbjudet i koranen. Diskussion angående sexuellt överförbar smitta har inte godtagits av eleverna heller. Flickorna tycker att muslimska flickor får ha samlag med enbart man, deras framtida make, därför drabbas de inte av sådana sjukdomar och behöver inte heller diskutera det."

"Därför kan det förekomma en värdekonflikt när koranens lagar inte är förenliga med den svenska läroplanen."

"Samuelsson (2002) hävdar att en stor del av islamiska länder ser negativt och är ointresserade av jämlikhetstrevan. Kvinnoförtryck är något acceptabelt inom islam. Detta kan få man bekräftat i koranen i surorna (4:34)."


Inga kommentarer: