2011-11-19

Professor anklagar muslimska Römosseskolan för korruption

Bo Rothstein på bilden ovan är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.


"Ett exempel är en rapport som den statliga skolinspektionen i juni 2011 lade fram där man riktat osedvanlig skarp kritik mot en muslimsk friskola i Göteborg (Römosseskolan). Rapporten visar bland annat att lärarna ofta kränker elever fysiskt, att flickorna diskrimineras systematiskt i betygssättningen och att eleverna tvingas att delta i religiösa aktiviteter.

Betygssättningen grundas mer på vilken personlig relation läraren har till elevens familj än vad eleven faktiskt presterar, dvs. något slags vänskapskorruption är satt i system på denna skola."

"När en skola som i detta fall grundar sin undervisning och betygssättning på den enskilda elevens etnicitet, religion, kön eller familjebakgrund är det därmed att betrakta som ett klart brott mot grundlagen. Tilläggas kan att när grundlagen nyligen ändrades införde riksdagen ett förtydligande med syfte att ytterligare klargöra att detta stadgande även gäller när privaträttsliga subjekt, som i detta fall en fristående skola, fullgör offentliga uppgifter. Fristående skolor är således utan undantag skyldiga att följa denna grundlagsbestämmelse."


Källa, professor Bo Rothstein i Sans Magasin fredag 18 november 2011: http://www.fritankesmedja.se/bo-rothstein-diskriminering-som-verksamhetside

Inga kommentarer: