2008-09-25

Hedersförtryck i muslimska friskolorDet sägs inte rakt ut. Men beskrivningen av problemet i regeringspressmeddelandet stämmer precis in på vad som sker dagligen i muslimska friskolor:"- Det finns föräldrar som på grund av religion eller kultur inskränker sina barns rätt till upplysning och utveckling. Bland de vanligaste inskränkningarna finns obligatoriska delar av undervisningen som simning och gymnastik. Det är oacceptabelt, barnen har rätt till en fullständig skolgång oavsett föräldrarnas värderingar.


Det säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med anledning av rapporten "Lärarnas iakttagelser rörande förekomst av hedersrelaterat förtryck" i skolorna. Forum för levande historia har tagit fram rapporten på regeringens uppdrag.


De vanligaste formerna av hedersrelaterat förtryck, som lärarna uppger i undersökningen, är ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning samt systematisk frånvaro från klassfester och andra aktiviteter där barnen kan umgås i blandade grupper. Det förekommer även att barnen hålls borta från sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning."


Källa, pressmeddelande från regeringskansliet tisdag 23 september 2008:
Två citat ur rapporten:

"lärare som instämmer helt eller delvis i påståendet "Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar" (19,5 procent av samtliga, vägda data) har något högre benägenhet att rapportera än de lärare som tar avstånd helt eller delvis."
"Vidare rapporterar respondenter som instämmer delvis eller helt i påståendet "Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landvinningar" index 1 –händelser i något högre grad än de som tar avstånd från påståendet; de lärare som anser att det är ganska eller mycket "dåligt" med religiösa friskolor rapporterar markant fler händelser än de som anser att sådana skolor är bra."

Rapporten kan läsas på följande länk:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/20/43/c39757c3.pdf


Sveriges Radio International torsdag 25 september 2008:


Smålandsposten och TT tisdag 23 september 2008:


Inga kommentarer: