2008-09-24

Skattebetalarna får notan för muslimsk friskolaSkattebetalarna har under två år fått stå för notan när invandrartäta skolor utbildats i mångfaldsfrågor:"Många skolor och kommuner behöver stöd och kompetensutveckling kring mångfaldsfrågor och flerspråkighetens villkor. Regeringen satsar 225 miljoner kronor på insatser i segregerade områden under 2006 och 2007. Behovet känner även RUC och Lärarutbildningen igen. Olika slags utbildningar, handledning och forskningsprojekt i svenska som andraspråk, flerspråkighet, modersmålsundervisning och interkulturell kommunikation blir allt vanligare. Nedan följer några exempel på samarbeten mellan kommuner, skolor och RUC vid Malmö högskola."


"Friskolor i Malmö satsar också på insatser för att ge sina elever en god utbildning. För tredje läsåret i rad genomför RUC seminarieserier på uppdrag av Al Salamahskolan. Syftet är att vidareutveckla personalens pedagogiska och didaktiska kunskap om hur man kan skapa språk- och kunskapsutvecklande lärmiljöer i en flerspråkig skola."


Källa, lärarutbildningen vid Malmö högskola:En stilla fråga:

- Hur kommer det sig att vi inte fått se resultatet av hur dessa 225 skattemiljoner utfallit? Varför fortsätter barn från muslimska friskolor att bryta, tala dålig svenska eller tala arabiska, somaliska och bosniska med varandra i skolan och på fritiden?

Kan ingen säga åt deras föräldrar att lära sina barn svenska så att barnen slipper börja lära sig svenska först när de börjar skolan. På Rosengård hörs knappt någon förälder tala svenska med sina barn.


Inga kommentarer: