2009-09-08

Islamic Center tvangs till förlikning i domstol


Islamic Centers moské har återigen tvingats till förlikning för byggnation. Denna gång gällde tvistemålet 22 obetalda månadshyror för den muslimska friskolan Ögårdsskolan:
Tidigare år har Islamic Center använt samma metod när de beställt byggarbeten. När allt är färdigbyggt vägrar Islamic Center att betala. Då drar bygg- eller entreprenadföretagen moskén i Malmö inför domstol. Innan tvistemålet avgörs lockar Islamic Center med en förlikning. Företagen som behöver pengarna för det de byggt, går med på förlikning för att alls få betalt. På så vis slipper Islamic Center undan med lägre betalning än vad man fått byggt för. Taktiken är i alla fallen densamma, att påpeka smärre byggfel och totalvägra all betalning. Tre företag har lurats på samma vis under de senaste åren. Hur många fler ska gå på detta? Här nedan senaste exemplet från tingsrättens protokoll:26 augusti 2009 hölls en muntlig förberedelse i Malmö. Det var Malmö tingsrätts avdelning 1, enhet 12 som höll i målet med nummer:

T 1387-09

Av aktbilaga 31 framgår följande:

Tid: 10.00 - 14.30
Datum: 26/8 2009RÄTTEN
Hovrättsassessorn Niclas Söderberg


PARTER

Kärande
Nordic Modular Leasing Leasing AB, 556017-9824
Box 914
194 29 Upplands Väsby
närvarande genom ombud

Ombud: Advokat Harry Steinmann
Advokatfirman Steinmann AB
Box 5220
102 45 Stockholm
närvarande

Svarande
Islamic Centers Församling, 846003-9251
Västra Skrävlingevägen 1
212 37 Malmö
närvarande genom ombud och ställföreträdare

Ställföreträdare: Bejzat Becirov
Adress hos församlingen
närvarande

Ombud: Advokat Cai Inge Holm
Advokaterna Holm & Åberg AB
Tegelgårdsgatan 3
211 33 Malmö
närvarande


SAKEN
hyra


Ordföranden redogör för vad som hittills hänt i målet.

Parterna yrkar och utvecklar sin talan å ömse sidor i enlighet med tidigare inlämnade skrifter.

Harry Steinmann ger in en uppställning över vad Nordic Modular Leasing AB:s andrahandsyrkanden (baserat på 2001 års avtal) jämte ränta till dags dato uppgår till,
aktbilaga 33.

Det antecknas att parterna är överens om att målet vid en kommande huvudförhandling ska avgöras av tre domare.

Under rättens ledning för partena diskussioner i syfte att nå en samförståndslösning.

Parterna uppger att de enats om en förlikning med följande lydelse:


1. Islamic Centers Församling ska till Nordic Modular Leasing AB betala sammanlagt 1 625 000 kronor senast den 1 oktober 2009 genom insättning på klientmedelskonto hos Advokatfirman Steinmann bankgiro. Beloppet fördelar sig enligt följande; 700 000 kronor inklusive moms för förfallna hyror, 700 000 kronor inklusive moms för lösen av byggnaden, 150 000 kronor ränta och 75 000 kronor ersättning för rättegångskostnader.


2. Om Islamic Centers Församling betalar enligt punkten 1 utgör denna förlikning en slutlig reglering av parternas samtliga mellanhavanden, innefattande att Islamic Centers Församling genom betalningen övertar äganderätten till byggnaden.


3. Om Islamic Centers Församling inte betalar enligt punkten 1 är ett belopp om 2 000 000 kronor omedelbart förfallet till betalning. Vid sådant förhållande är parterna ense om att byggnaden fortfarande tillhör Nordic Modular Leasing AB, om att dispositionsrätten över byggnaden återgår till Nordic Modular Leasing AB samt om att Nordic Modular Leasing AB har rätt att avhämta och avlägsna byggnaden den 15 oktober 2009 på Islamic Centers Församlings bekostnad.


Parterna är överens om att denna förlikning ska stadfästas i dom den 25 september 2009. För det fall Islamic Centers Församling erlagt betalning innan detta datum förbinder sig Nordic Modular Leasing AB att återkalla målet. I sådant fall har Islamic Centers Församling ingen erinran mot att målet skrivs av.


Förhandlingen förklaras avslutad.

Inga kommentarer: