2009-09-18

Skolinspektionen kritiserar muslimsk friskola"Statens Skolinspektion

Skolinspektionen: Gryningeskolan i Botkyrka riskerar att förlora sitt tillstånd
2009-09-18 12:41


Skolinspektionen riktar idag skarp kritik mot den fristående grundskolan Gryningeskolan i Botkyrka kommun. Skolinspektionens tillsyn visar att skolan har ett stort antal brister som sammantaget leder till att skolan inte ger eleverna en god utbildning i en trygg miljö. Om skolans ägare inte inom tre veckor visar att man kan rätta till bristerna kommer Skolinspektionen att återkalla skolans tillstånd.


Gryningeskolan är en fristående grundskola med 20 elever i årskurs 1-3 och ligger i Botkyrka kommun. Skolan startade sin verksamhet höstterminen 2008. I mars 2009 besökte Skolinspektionen skolan som en del i en ny ordning där nystartade fristående skolor besöks redan under första året för att fånga upp eventuella problem. Det var vid besöket i mars som Skolinspektionen beslutade att omedelbart starta en tillsyn av skolan. Skolinspektionens tillsyn är nu klar och visar ett stort antal brister som Gryningeskolan omedelbart måste åtgärda.


Några av bristerna ur Skolinspektionen rapport:

· Skolan ger inte eleverna förutsättningar att nå de nationellt fastställda målen i alla ämnen. Rektorn och lärarna vet för lite om de nationella målen som ska prägla en grundskola och bedriver inte alltid undervisningen utifrån dessa mål. I vissa fall har skolan tagit bort ett antal nationella mål.

· Skolan saknar tydliga rutiner för att följa upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla ämnen i förhållande till läroplanens och kursplanernas mål. Skolan har heller ingen samlad bild av elevernas måluppfyllelse i årskurs 3.

· Skolans rektor har bristande kunskaper om vad skolförfattningarna ställer för krav på skolan och undervisningen. Även rektorns pedagogiska ledarskap har brister.

· Skolan har anställt lärare som saknar utbildning för den undervisning som de ska bedriva.
· Skolans miljö är inte trygg. Verbala och fysiska kränkningar förekommer och det finns elever som inte trivs för att andra elever retas och bråkar. Skolan gör inte tillräckligt för att förebygga och förhindra detta. Skolan har tagit fram en likabehandlingsplan men utan att ta med eleverna i arbetet.

· Skolan tar inte fram åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Det finns brister i elevernas individuella utvecklingsplaner.
· Skolans ägare, Johai AB, saknar ekonomiska förutsättningar för att bedriva en varaktig och stabil verksamhet.Skolan har en konfessionell inriktning med islamisk profil. Ingen av de brister som Skolinspektionen pekar på rör undervisningens allsidighet och saklighet.


Skolinspektionen bedömer att de konstaterade bristerna sammantaget medför att Gryningeskolan inte ger eleverna kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan ska förmedla. Senast den 9 oktober 2009 ska skolan ägare, Johai AB, redovisa vilka åtgärder som skolan vidtar med anledning av de brister som Skolinspektionen uppmärksammat. Därefter kommer Skolinspektionen ta ställning till om åtgärderna är tillräckliga eller om skolans tillstånd ska åter

Skolinspektionen bildades 1 oktober 2008 och har till uppgift att granska skolor och utreda ansökningar om att starta fristående skolor. En nyhet är att Skolinspektionen besöker nystartade fristående skolor under första verksamhetsåret för att tidigt fånga upp eventuella problem. Om besöket visar att skolan har problem kan Skolinspektionen starta en tillsyn och därefter besluta att rikta kritik mot skolans ägare. Om bristerna inte åtgärdas kan skolan i slutändan förlora sitt tillstånd.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut och rapport kan laddas ned på

www.skolinspektionen.se/gryningeseptember2009

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se"Källa, pressmeddelande från Skolinspektionen fredag 18 september 2009:


Skolinspektionens beslut om den muslimska friskolan Gryningeskolan:


Skolinspektionens 28-sidiga rapport om den muslimska friskolan Gryningeskolan:


Hemsida för Gryningeskolan:


"Muslimsk friskola riskerar förlora tillstånd
Textstorlek
Publicerad : 2009-09-18 15:12 Uppdaterad: 2009-09-18 15:18

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot den fristående grundskolan Gryningeskolan i Botkyrka kommun."

"Gryningeskolan är den första friskolan i Botkyrka med islam och arabiska som inriktning.

TT/Dagen.se"


Källa, Dagen fredag 18 september 2009:Fler rapporterar om att den muslimska friskolan Gryningeskolans tillstånd riskerar att dras in, fredag 18 september 2009:


SVT ABC:

SR Stockholm:


Inga kommentarer: