2010-09-27

Försvarshögskolan söker ny rektor


Den skandalomsusade annonserar nu i svenska dagstidningar efter ny rektor, eftersom förra rektorn fick sparken när bland annat s källor mörkades:


Rektor, dnr HF/HR 63/2010

Försvarshögskolan forskar och utbildar nationellt och internationellt inom bland annat säkerhetspolitik, krishantering, militära ämnen och ledarskap. Officersutbildning på alla nivåer utgör större delen av vår verksamhet. Våra utbildningar kan inte läsas någon annanstans och vi välkomnar såväl militära som civila sökande. Försvarshögskolan finns i Stockholm och Karlstad och antalet anställda är cirka 360.

Bakgrund

Utåt representerar rektor högskolan och ska långsiktigt säkerställa dess särskilda plats i såväl universitets- och högskolevärlden som försvarssektorn och den nära relationen med verksamheter väsentliga ur försvars- och krishanteringsperspektiv. Ett brett kontaktnät, nationellt och internationellt, bedöms vara en förutsättning. Inåt är rektor en samlande kraft som skapar energi, kunskap och stolthet över att vara student, lärare, officer, forskare eller verksam i annan funktion vid högskolan.

Försvarshögskolan har sedan beslutet om att inrättas som statliga högskolan i januari 2008 utvecklats såväl organisatoriskt som akademiskt. Det har också inneburit förändringar som innefattar övertagandet av ansvaret för den grundläggande officersutbildningen, som besparingar relaterade till främst den militära forsknings- och utbildningsverksamheten.

Personliga egenskaper

Den kvinna eller man som ska leda Försvarshögskolan är en person som genom sin erfarenhet och goda ledarskap utgör ett föredöme. Rektor ska vara tydlig som ledare och kunna skapa ett positivt arbetsklimat. Rektor är dynamisk men trygg, välkomnar initiativ och har hög integritet.

Rektor är även väl omvärldsorienterad, särskilt inom relevanta samhällssektorer, och bra på extern samverkan, bra på att driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete samt leda interna styrningsprocesser och kvalitetsarbete. Hon eller han är bra på att formulera mål, att lyssna och att kommunicera, att delegera samt att fatta och följa upp beslut.

Rektor bör ha ett genuint intresse för och kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor samt samhällets krisberedskap liksom om officersyrket. Särskilt meriterande är att ha en uttalad vilja och förmåga att utveckla högskolans verksamhet i riktning mot att skapa starka och internationellt erkända forskningsmiljöer. Ett mål är att Försvarshögskolan ska ges rätt till forskarutbildning inom de områden och ämnen där högskolan har en framträdande profil.

Behörighet

I 2 kap 11 § högskoleförordningen föreskrivs att behörig att vara rektor är den som uppfyller kraven för anställning som professor eller lektor. Även administrativ skicklighet ska beaktas vid anställning av rektor.

Anställningen

Enligt 2 kap 8 § i högskoleförordningen ska rektor anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den höra lärarna, övriga anställda och studenter på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, ska styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen ska för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska innehålla CV och ett personligt brev som gärna får beskriva hur du ser på uppgiften att leda Försvarshögskolan.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt men senast 19 november. Märk din ansökan med dnr HF/HR 63/2010. Ansökan skickas till:

Försvarshögskolan
Expeditionen
Box 27 805
115 93 Stockholm

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37

Alternativt: registrator@fhs.se

Ytterligare upplysningar

Landshövding Peter Egardt, styrelseordförande, tfn 070-560 00 91
Professor Helena Lindholm-Schulz, styrelseledamot, tfn 0760-240188
Åsa Anthony, Avdelningen för HR, tfn 08-553 425 39

Du kan även ta kontakt med Michaël Berglund Executive Search och rekryteringskonsult Filip Strömbäck, filip.stromback@mberglund.se om du är intresserad och vill veta mer.

Fackliga företrädare

Carl-Einar Stålvant (SACO), Thomas Uneholt (OF) och Malin Bäckström (OFR). Tfn växel: 08-553 42 500.

Sista ansökningsdag

19 november 2010.

Sidan senast ändrad: 17 september 2010


Källa:
http://fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Jobba-hos-oss/Rektor-dnr-HFHR-632010/

Inga kommentarer: