2010-09-20

Islamolog föreläser om Muslimska Brödraskapet


Gästföreläsning/seminarium

Tisdag 21 september kl. 16.15 – 18.00

kommer docent Leif Stenberg föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet att hålla ett seminarium på temat Religion i det offentliga rummet – kampen om islam i Syrien


Den syriska regeringens idé om att etablera en form av "offentlig" islam har blivit utmanad vid flera tillfällen. Det mest kända är förmodligen det Muslimska Brödraskapets försök under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Efter att Brödraskapet slagits ner i det tidiga 1980-talet har den syriska regimen strävat mot en form av övertagande av "islam" där målet kan sägas ha varit att skapa en regimlojal och, paradoxalt nog, opolitisk islam.

Tanken har även varit att denna "officiella" islam ska vara en kanal för fromhet, det vill säga att regimens islam blir det val unga muslimer gör. De muslimska rörelser och organisationer som varit en del av denna offentliga islam har emellertid genom sin lojalitet getts ett visst manöverutrymme.

De har bland annat kunnat engagera många praktiserande muslimer i samhället till sina organisationer, som kan vara i form av till exempel utbildningsinstitut och välgörenhetsstiftelser.

Rörelserna har kunna bygga upp god ekonomi och kan ses som organisationer som utmanar staten genom att erbjuda praktiserande muslimer ett nätverk av möjligheter som kan trygga individens och familjens liv.

Det spännande i detta är att nyligen verkar regimen ha sett sig hotad av dessa rörelser, det vill säga av den "officiella islam" som den delvis skapat på egen hand. Från cirka 2006 har greppet hårdnat och under 2008 och 2009 har religiösa ledare fängslats som tidigare ansågs vara representanter för "officiell islam". Nu ska bland annat alla religiösa stiftelser lyda under religionsministeriet och alla utländska studenter gå till statligt kontrollerade utbildningsinstitut och en politik genomdrivs som ska bevara Syriens sekularism, något som underströks av landets president Bashar al-Asad i amerikansk TV nyligen.

Under seminariet ska vi närmare diskutera denna utveckling och fundera kring hur och varför en "officiell" organisering och praktik av en religion skapad av en stat kan upplevas som hotande av samma stat.

Lokal: C430 Humanisten Renströmsgatan 6


Källor, Göteborgs universitet måndag 20 september 2010:
Inga kommentarer: