2011-02-27

Endast 30 % klarade målen i svenska och matte på Al-Azharskolan


Skolinspektionen har onsdag 23 februari 2011 fattat beslut efter tillsyn på den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Örebro. Klicka på bilddokumentet ovan för att se sidan 7 av 8!

Diarienummer: 44-2010:4159

Al-Azhar stiftelsen
Box 237
162 13 Vällingby

Al-Azharskolan
Mellringevägen 104
70353 ÖREBRO

Skolans inriktning är konfesionell med islamisk inriktning. Redan 1996 godkändes skolan i Örebro under namnet Al Elowm al-Islamiaskolan. Den var en av tre under det namnet som drevs av en bedrägeridömd muslimsk friskolerektor i Malmö, som anordnade moskébesök på Islamic Center för skolbarnen varje fredag. 1998 bytte skolan i Örebro huvudman till Al-Azhar stiftelsen med organisationsnummer 875002-8402. Skolan bytte samtidigt namn till Al-Azharskolan i Örebro.

Al-Azharskolan ligger i stadsdelen Mellringe i Örebro. Skolan saknar egen idrottshall och lokal för ämnet trä- och metallslöjd. Undervisning i hem- och konsumentkunskap bedrivs i skolans personalrum.

Skolan erbjuder för få timmar i träslöjd för att eleverna ska kunna nå målen. Det saknas helt lärare i trä- och metallslöjd och skolan kan inte få tag i någon sådan lärare.

"Eleverna får därmed inte undervisning i ämnet trä- och metallslöjd så att de har möjlighet att nå målen."

Skolan behöver vidta pedagogiska åtgärder för att vända sina nedåtgående kunskapsresultat.

Enligt Skolinspektionens beslut ges inte alla eleverna möjlighet att lägst nå målen i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3 och i samtliga ämnen i årskurs 5.

"Skolans sammanställning av måluppfylleslen för årskurs 5 läsåret 2009/10 visar att cirka 30 procent av eleverna nådde målen i svenska/svenska som andraspråk och matematik och att 66 procent av eleverna nådde målen i engelska."

Skolan plan mot kränkande behandling uppfyller inte författningens krav.

Det kan inte säkerställas att det finns utredningar för och därmed stöd till elever med särskilda behov på skolan.


Källa, Skolinspektionens tillsynsbeslut onsdag 23 februari 2011:


Inga kommentarer: