2011-02-10

Skånepartiets domslut mot Region Skåne klart i hovrätten idagHOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE

Avdelning 1
Rotel 13
DOM 2011-02-10
Malmö
Mål nr T 1482-08
Dok.Id 137367

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Kristianstads tingsrätts dom 2008-05-09 i mål T 2154-02, se bilaga A
KLAGANDE
Skånes Valförbund
Malmgatan 16
211 32 Malmö
Ombud: Carl P. Herslow
adress som ovan
Biträde enligt rättegångsbalken: Advokat Theodor Nordenadler
Gustav Adolfs torg 41
211 39 Malmö

MOTPART
Region Skåne
291 89 Kristianstad
Ombud: Advokat Annika Gustafsson
Box 3152
103 63 Stockholm

SAKEN
Skadestånd

___________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten dels förpliktar Region
Skåne a
tt till Skånes Valförbund betala 367 281 kr jämte ränta på detta belopp enligt
6 § räntelagen (1975:635) från och med den 31 december 2000 till dess att betalning
sker, dels upphäver vad tingsrätten under punkten 2 i domslutet förordnat om rättegångskostnader.

Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i hovrätten.


YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Skånes Valförbund, i det följande benämnt Skånes Valförbund II, har yrkat att hovrätten bifaller förbundets vid tingsrätten förda talan. Vidare har Skånes Valförbund II yrkat att hovrätten befriar förbundet från skyldigheten att utge ersättning för Region
Skånes
rättegångskostnad vid tingsrätten samt förpliktar Region Skåne att utge ersättning
för förbundets rättegångskostnad där.

Region Skåne har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

NÄRMARE OM PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Parterna har i hovrätten anfört samma omständigheter till grund för sin talan som vid
tingsrätten.

Skånes Valförbund II har i hovrätten vidare till stöd för sitt påstående, att det förekommit
fel och försummelse vid Region Skånes handläggning av frågan om Skånes
Valförbund
II:s rätt till partistöd, anfört att Region Skåne inte fattade något beslut med
anledning av de krav på partistöd som förbundet framställde för år 2000. Skånes Valförbund II har förklarat att omständigheten åberopas som ett moment i det sammansatta
rättsfaktumet fel och försummelse eller som en omständighet av endast medelbar
betydelse. Region Skåne har invänt att omständigheten i fråga inte tidigare har åberopats
av Skånes Valförbund II som grund för dess talan.

Hovrätten uppfattar den nyss nämnda omständigheten som en omständighet av endast
medelbar relevans och kommer således i det följande att behandla den i enlighet därmed.
Till förtydligande av sin talan har Skånes Valförbund II i hovrätten framhållit att det
endast var Skånes Valförbund II som hos Region Skåne ansökte om partistöd för år
2000 med avseende på de mandat som det ursprungliga Skånes Valförbund, i det
följande benämnt Skånes Valförbund I, hade erhållit i regionfullmäktige efter 1998 års
val.

Region Skåne har till förtydligande av sin talan i hovrätten anfört i huvudsak följande.

Region Skånes verksamhet vad avser hanteringen av partistöd utgör inte myndighetsutövning.

Redan detta förhållande innebär att Skånes Valförbund II:s talan inte kan
vinna bifall. Det har vidare inte förekommit något fel eller någon försummelse vid Region
Skånes
handläggning av partistödsfrågan. Skånes Valförbund II har inte heller
vållats någon ersättningsgill skada.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

I huvudsak samma skriftliga bevisning som lades fram vid tingsrätten har åberopats
även i hovrätten. Skånes Valförbund II har med hovrättens medgivande åberopat viss
ytterligare skriftlig bevisning.

Carl P. Herslow, Harry Franzén och Karl Gustav Andersson har hörts på nytt i hovrätten
medan förhören vid tingsrätten med Roland Olsson, Bengt Larwik, Kjell Knösfelt
och Ingemar Wiik har lagts fram genom uppspelning av tingsrättens ljudupptagningar.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Föreligger myndighetsutövning?

Skånes Valförbund II:s skadeståndsanspråk grundar sig på bestämmelsen i 3 kap. 2 §
skadeståndslagen. En förutsättning för skadeståndsansvar är enligt den bestämmelsen
att skadan har vållats vid myndighetsutövning. Frågan är alltså om Region Skånes agerande
i förhållande till Skånes Valförbund II i de här aktuella frågorna har innefattat
myndighetsutövning. Region Skåne har hävdat att så inte varit fallet och till stöd härför
anfört att utbetalning av partistöd utgör en frivillig förvaltningsåtgärd från Region
Skånes
sida.


Läs resten av det 37-sidiga domslutet på Skånepartiets hemsida torsdag 10 februari 2011:


Inga kommentarer: