2011-02-25

Riksdagsledamot Waberi (m) bröt mot skollagen


Idag kan bloggen Muslimska Friskolan avslöja att moderaternas riksdagsledamot Abdirizak Waberi bröt mot skollagen i flera månader hösten 2010. Skolinspektionen vägrar skriva i sitt beslut att Waberi bröt mot skollagen. Trots att två höga tjänstemän på Skolinspektionen oberoende av varandra konstaterar att Waberi bröt mot skollagen. Tre dagstidningar har tackat nej till att skriva om att Waberi har brutit mot lagen. Hur är detta möjligt?

Minns ni att bloggen Muslimska Friskolan 28 oktober 2010 upptäckte att Waberis dubbelarbete som riksdagsledamot på heltid i Stockholm var oförenligt med skollagen om hans rektorsroll på den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg:Två privatpersoner samt SDU anmälde, efter att ha läs Muslimska Friskolans bloggpost, Waberi till Skolinspektionen:

29/10 2010:

15/11 2010:


21 december 2010 kom Skolinspektionens beslut som såg ut så här:


I motiveringen till beslutet står så här 21/12 2010:

"Skolinspektionens beslut

Skolinspektionen vidtar inga åtgärder i anmälningsärendet.

Ärendet

Skolinspektionen har tagit emot tre anmälningar i vilka det ifrågasätts om rektorn vid Römosseskolan kan fullgöra sitt uppdrag som rektor då han samtidigt är riksdagsledamot.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor. Denna regelbundna tillsyn utförs av Skolinspektionens regionala enheter. Tillsyn av Römosseskolan kommer att ske i början av 2011. Rektorns ledarskap och förtrogenhet med den dagliga verksamheten kommer att vara en del i denna granskning. Uppgifterna i ärendet lämnas till den enhet som ansvarar för tillsynen av Römosseskolan."

Källa, 24/12 2010:


I slutet av februari 2011 besökte Skolinspektionen ånyo Römosseskolan. Römosseskolan berättar i slutet av februari för bloggen Muslimska Friskolan att Abdirizak Waberi är tjänstledig från sin rektorsroll på Römosseskolan sedan 1 januari 2011. Skolan har nu en ny rektor på heltid. Enligt Skolinspektionen innebär det att vid återbesöket i februari 2011 kommer de att finna att Waberi inte längre är rektor och därför behöver ingen kritik framföras mot Waberis rektorsroll.

Men vad stod egentligen i beslutet 21/12 2010? Då besökte Skolinspektionen Römosseskolan. Skolinspektionen skrev i beslutet att inga åtgärder vidtas. Bloggen Muslimska Friskolan kan nu avslöjas att detta inte är sant. När Skolinspektionens tjänstemän:
en inspektör,
en enhetschef
samt en tredje tjänsteman
besökte Skolinspektionen i december 2010, sa man klart åt Römosseskolan att Waberi enligt skollagen inte fick deltidsarbeta så lite som rektor i Göteborg eftersom han samtidigt arbetade heltid i riksdagen så långt bort som i Stockholm.

Det är en åtgärd som Skolinspektionen vidtagit när de sa åt Römosseskolan utifrån skollagen och satte punkt för Waberis dubbelarbete. Varför står det då att Skolinspektionen inte vidtar någon åtgärd?

Skolinspektionen svarar att av rapporten som gjordes efter decemberbesöket 2010 framgår att det bröt mot skollagen. Men Skolinspektionen är osäker på om de endast muntligt sa till Römosseskolan, eller om de också skrev ner det i rapporten. Varken anmälarna eller media har fått se rapporten. Därför har anmälarna, bloggare och media trott på det som de sett, att i det korta beslutet står att ingen åtgärd vidtas.

Skolinspektionen anser det inte nödvändigt att skriva ut att Waberi bröt mot skollagen, eftersom de räknade med att Römosseskolan rättade till lagbrottet. Skolinspektionen hävdar att deras roll inte primärt är att kritisera, utan att rätta till.

Skolinspektionen vittnar även om att Waberi själv kontaktade dem dessförinnan och frågade om det var oförenligt med skollagen om dubbelarbetet. Skolinspektionen anser det vara förmildrande att Waberi hörde av sig själv. Därför bör det inte skrivas ut att han bröt mot skollagen.

Men är det verkligen förmildrande när Waberi hörde av sig till Skolinspektionen först efter att han läst i bloggar och i media om att han anmälts för brott mot skollagen? Och när han läst om det redan i slutet av oktober 2010, varför tog han då inte tjänstledigt förrän 1 januari 2011? Varför behövde Skolinspektionen säga till Römosseskolan vid decemberbesöket, om Waberi redan innan fått svaret av Skolinspektionen, att han inte fick vara rektor på deltid så lite? Naturligtvis, för att Waberi inte åtlydde Skolinspektionen direkt utan fortsatte deltidsarbeta ända till 1 januari 2011. Och är det verkligen så förmildrande att Waberi bröt mot skollagen, att det inte behöver stå någonstans att det skett?

Har Waberis brott mot skollagen haft någon betydelse? Ja, ett stort antal anmälningar även om andra missförhållanden på Römosseskolan inkom senhösten 2010 till Skolinspektionen under den tid som Waberi var frånvarande för riksdagsarbete:

Skolinspektionen berättar även att den blixtinsats som deceberbesöket 2010 samt den fördjupade tillsynen som startat 2011, tillkom efter att Römosseskolan haft allvarliga incidenter som måst lösas omgående.

Skolinspektionen berättar vidare att Waberis deltidsarbete som rektor klart bröt mot skollagen. Om han deltidsarbetat som rektor på halvtid hade det kunnat vara ett gränsfall. Men då han heltidsarbetade i Stockholm finns det ingen chans att han kunde uppfylla sin deltidsroll som rektor i Göteborg enligt skollagen.

När Skolinspektionen nu avslöjas av bloggen Muslimska Friskolan för att deras beslut om att ingen åtgärd vidtas faktiskt inte är sant, vägrar de ändra i beslutet. Skolinspektionen vägrar ändra i texten så att det står att Waberi bröt mot skollagen. Och i nästa beslut som kommer våren 2011 är saken löst, så då säger Skolinspektionen att de ska skriva att rektorsrollen är löst. Därför kommer ingen att kunna veta att Waberi bröt mot skollagen oktober, november och december 2010.

Är det inte ojust mot anmälarna, att inte berätta att de faktiskt hade rätt, samt att just deras anmälningar lett fram till att Skolinspektionen vidtog åtgärden att säga till så att dubbelarbetet avbröts för att det stred mot skollagen?

Skolinspektionen berättar att detta är det första fallet de haft som anmält på dessa grunder. är det extra anmärkningsvärt, att Skolinspektionen inte skriver sanningen i sitt beslut. De som läser beslutet kan ju tro att det är okej att göra såsom Waberi gjort, eftersom ingen kritik riktades. En tjänsteman förklarar, att det är så självklart att Waberi bröt mot skollagen, att det inte behöver ändras i beslutet. Läser man innantill i skollagen, ser varje person att Waberi bröt mot skollagen, förklarar hon.

Bloggen Muslimska Friskolan är naturligtvis nöjd med att ha fått rätt och först av alla 28 oktober 2010 ha funnit att Waberi bröt mot skollagen. Framförallt har bloggposten och anmälarna gjort skolsituationen bättre för Römosseskolans elever.

Men det är ett minus att ingen människa varken hos Skolinspektionen eller i media kan läsa att Waberi bröt mot skollagen. Waberis förtroende kan därför synas intakt. Det bör det inte vara, eftersom han brutit mot skollagen i höstas och nu i vinter sänt in två ansökningar om att starta nya muslimska friskolor i Eskilstuna och Malmö. Skolinspektionen har lovat att efter bloggen Muslimska Friskolans kartläggning, kontakta handläggarna som ska godkänna Waberis nya friskoleansökningar. Dels för att Waberi brutit mot skollagen. Dels för att under tiden då Waberi bröt mot skollagen med sitt dubbelarbete uppstod allvarliga incidenter på Römosseskolan som anmäldes av föräldrar till eleverna.

Hur kan man lita på bloggen Muslimska Friskolan att Waberi bröt mot skollagen och att Skolinspektionen sa detta till Römosseskolan i december 2010 samt direkt till Waberi när han kontaktade Skolinspektionen själv? Uppgifterna går ju bara att läsa på denna blogg och Göteborgsposten, Eskilstunakuriren samt Sydsvenskan har ju avböjt att i februari 2011 publicera att Waberi bröt mot skollagen.

Göteborgsposten borde ju ha intresse att skriva om saken, eftersom de bevakat ärendet med artiklar och Römosseskolan ligger i Göteborg. Eskilstunakuriren samt Sydsvenskan borde ju ha intresse att skriva om saken eftersom de båda tidningarna i slutet av februari haft artiklar om att Waberi genom sin paraplyorganisation Sveriges islamiska skolor ansökt om att få starta friskolor i Eskilstuna och Malmö.

Skolinspektionen och de tre dagstidningarna döljer nu sanningen, kanske för att det rör sig om muslimska friskolor och Waberi är muslim.

Den som vill veta om Waberi brutit mot skollagen eller inte kan fråga de som skrivit rapporten.

De två som undertecknat det osanna beslutet 21 december 2011 är:

undervisningsråd Maria Hamström 08-58608139
jurist Maja Smochina 08-58608024

Den chef som var med på decemberbesöket 2010 i Römosseskolan var enhetschef för anmälningsärenden, Lena von Platen 08-58608167.

Både Lena von Platen och Maria Hamström vittnar oberoende av varandra om att Waberi bröt mot skollagen. Jurist Maja Smochina har för tillfället tappat rösten och är därför inte hörbar. Både Lena von Platen och Maria Hamström vägrar att någonstans skriva att Waberi brutit mot skollagen.
Risken finns att medborgare tappar förtroende för Skolinspektionen när de inte skriver sanningen i sina beslut. Man blir rädd vid tanken på hur många anmälare som tagit del av beslut på sina anmälningar som inte stämmer överens med sanningen. Samtidigt som media tiger om skollagsbrott för att det är en muslimsk rektor som begått brottet.

Alla som läser denna bloggpost kan framöver referera till Waberi, som den som bröt mot skollagen, och hänvisa till Hamströms och von Platens vittnesmål. Moderaterna har nu i riksdagen en person som åsidosatt sitt ansvar som rektor. Waberi är en lagbrytare.


Abdirizak Waberi har inte gått att nå för en kommentar. Han är varken anträffbar på Römosseskolan i Göteborg eller riksdagen i Stockholm. Inte heller på sin mobiltelefon. Waberi saknar dessutom politisk sekreterare. Men moderaternas pressavdelning för riksdagskansliet kommenterar ärendet så här fredag 25 februari 2011:

" - Det är en sak mellan Waberi och Skolinspektionen."

Bloggposter som utvecklar Waberis skollagsbrott med tillhörande bilder, artikel samt video:

http://politisktinkorrekt.info/2011/02/26/moderaternas-egen-islamist-vill-starta-annu-en-islamisk-grundskola/

http://ingengornagot.blogspot.com/2011/02/moderaternas-egen-islamist-vill-starta.html

http://galaxybloggen.blogspot.com/2011/02/vad-ar-det-for-skillnad-pa.html

http://vgnt.se/moderaternas-egen-islamist-vill-starta-annu-en-islamisk-grundskola/

Inga kommentarer: