2009-06-22

Moskéns antimobbningsgruppEftersom den stora moskén i Malmö driver en muslimsk friskola, så behövs en antimobbningsgrupp. På bilden ses gruppen från Ögårdsskolan sammanträda. Ordförande som bestämmer är biträdande rektor Ann-Louise Wallner. Rakt till höger om henne sitter läraren i islamologi. Bilden är tagen i lärarrummet som ligger med fönsterna inåt gården på Islamic Center:
"Antimobbningsgruppen


Att kunna gå till skolan utan att bli mobbad är en självklar rättighet för alla elever. På Ögårdsskolan försöker samtlig personal förebygga mobbning. I klasserna jobbar lärarna med samarbetsövningar och värderingsövningar. Ute på rasterna försöker de vuxna rastvakterna engagera barnen i olika aktiviteter för att ingen ska känna sig utanför. På skolan finns också Kamratstödjare som hjälper de vuxna genom att hålla ögon och öron öppna för att se om det finns någon elev på skolan som utsätts för mobbning. Skulle mobbning trots allt upptäckas följer de inblandade lärarna skolans Antimobbningsprogram.


Ögårdsskolan har utarbetat ett antimobbningsprogram som vi aktivt följer och utvärderar. Huvudansvaret för detta har antimobbningsgruppen, där alla lärare ingår. Ett viktigt led i detta är samarbetet med
Kamratstödjarna. Skolans lärare och övrig personal får ju inte alltid reda på allting som händer på skolan.

Det är därför viktigt att eleverna hjälper till att hålla ögonen öppna. En förutsättning för att antimobbningsprogrammet ska kunna följas är att skolans personal är medvetna om problemen. Elever kan kontakta antimobbningsgruppen via deras brevlåda eller via kamratstödjarna, om läraren ej känner till problemen.


Mobbning är inget lättlösligt problem, men det måste uppmärksammas och diskuteras. På skolan finns det olika forum för kontakt och hjälp, en hjälp som tar elevernas problem på allvar.


Antimobbningsgruppen har, liksom Kamratstödjarna, fått mycket positiv respons för sina insatser."Källa, Ögårdsskolan vårterminen 2009:


Inga kommentarer: