2008-08-04

Polisförbundet om slopade antagningskravTill den 15 september 2008 är framtidens polisutbildning ute på remiss. Utredningen lades fram i april 2008. Läs mer om den genom dess återupptagna nyhetsvärde:


Utredningens främsta mål är att få in fler kvinnor och invandrare på polisutbildningen genom slopade fysiska, språkliga och psykiska antagningskrav. Gärna då invandrare med utomnordisk och i synnerhet muslimsk bakgrund:


"Mostafa Alshawi ser också behov av förändringar inom polisens
grundutbildning. Under sin egen lärotid i Växjö noterade han
brister i undervisningen inom kultur och religion.
– De flesta som läser till polis har nog inte så stor erfarenhet
av främmande kulturer samtidigt som det finns ungefär 400 000
muslimer i Sverige. Då räcker det inte med en fyra timmars föreläsning
om hedersrelaterat våld, konstaterar han."

Mostafa Alshawi
Närpolis, Rosengård i Malmö.

Hämtat ur:
Polis till yrket
Elva poliser berättar
sidan 38

Utgiven i juni 2008
Utgivare: Polisförbundet
Journalister: Katarina Petersén Nielsen och Linda Sundgren

Pdf-filer där hela boken laddas ner:Länkar till artiklar om boken Polis till yrket - elva poliser berättar:

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen uttalar sig i boken på sidan 4 och 5 om framtidens polisutbildning. Men ingenstans nämner han förslagen om slopade antagningskrav.


Däremot nämner de två författarna på bokens sista sidan 75 hur man ska utveckla polisutbildningen:

"• Fler kvinnor och fler personer med annan etnisk bakgrund

Det behövs fler kvinnor och fler med annan etnisk bakgrund om
poliskåren ska spegla samhället. En reformering av polisutbildningen
innebär att dessa grupper får upp ögonen för polisyrket."9 juni 2008 höll Polisförbundet ett seminarium om framtidens polisutbildning med de främsta makthavarna över polisutbildningen:En av utredarna bakom förslaget om slopade antagningskrav till polisutbildningen är rikspolischef Bengt Svensson som gästade seminariet och sa så här:

"Angående slopandet av de fysiska kraven menade Bengt Svenson att dessa färdigheter bör kunna förvärvas under utbildningens gång, likaså medborgarskap."Justitieminister Beatrice Ask som beställt utredningen tog seminariet i akt för att slå ett slag för rekrytering av fler poliser med invandrarbakgrund genom slopade antagningskrav:

"Beatrice Ask avslutade med att poängtera att polisen behöver bredda sin rekrytering för att på så sätt få in människor med bland annat det hon kallar "förortskompets"."Politiker från justitieutskottets olika riksdagspartier fick i en panel på seminariet tycka till om framtidens polisutbildning:

"Att utredning föreslår att de fysiska kraven tas bort möttes av panelen med blandade åsikter.
- Det är bra att man tagit bort en del av kraven och öppnar upp för andra sökande. Jag tror i och för sig inte att en utbildare alltid har den kurage som krävs för att avsluta en utbildning om eleven inte lever upp till kraven. Därför är en bra rekrytering med bra urvalsmetoder viktigt, sa Inger Davidson (kd).

Annie Johansson (c) menade att det är viktigare att uppfylla kraven vid en anställning än då man antas till en utbildning."
"Remissvar polisutbildningsutredning

Just nu är uredningen om Framtidens polisutbildning ute på remiss. Polisförbundet delar i stort utredningens förslag. Däremot anser Polisförbundet att man även i framtiden ska gallra fram de mest lämpade polisstudenterna genom uppsatser och intervjuer. Att intervjuer är rätt väg att gå styrks i en doktorsavhandling.

Läs Polisförbundets synpunkter

"Polisförbundet synpunkter på polisutbildningsutredningen

UTKAST UTKAST UTKAST
Observera att detta är ett utkast och att förbundsstyrelsen kan komma att komplettera remissvaret innan det skickas in till justitiedepartementet i september.

Slutbetänkande av utredningen om den framtida polisutbildningen SOU 2008:39"

"Vidare anser vi att kravet på svenskt medborgarskap ska behållas samtidigt som det ska tydliggöras vilka fysiska krav som gäller när man söker till polisutbildningen. De fysiska kraven, som testas under termin ett eller två, ska vara godkända för att polisstudenten ska få påbörja praktiken under termin tre. Polisförbundet vill också införa intervjuer i rekryteringsprocessen enligt den modell som används vid antagningen till främst tandläkarutbildningen."

"8.5.3 Tillträdeskrav som bör slopas
Polisförbundet delar i stort utredarens slutsatser kring rekryteringen. Men på några områden har vi en annan uppfattning.

Svenskt medborgarskap
Polisförbundet anser att det ska vara obligatoriskt med svenskt medborgarskap för att få tillträde till polisutbildningen. Eftersom man inte kan anställas som polis om man inte har svensk medborgarskap så är det naturligt att man har ett svenskt medborgarskap redan när man börjar vid polisutbildningen.

Fysiska prov
Fysiska prov upptar en stor del av dagens rekryteringsprocess till polisutbildningen. Utredaren föreslår därför att de fysiska kraven ska tas bort helt i rekryteringen och hänvisar till att det är upp till polismyndigheterna att själva anordna fysiska prov i samband med anställningen.

Polisförbundet anser att det är viktigt med tydlighet och likriktighet kring de fysiska kraven. Alla som söker till polisutbildningen måste veta vilka fysiska krav som gäller för att bli anställd som polis. Det är också viktigt att det ställs samma krav på fysisk förmåga i alla polismyndigheter.

Polisförbundet anser att det redan av ansökningshandlingarna ska framgå vilka fysiska krav som gäller. Sedan bör det vara utbildningsorterna som håller i de fysiska testerna under termin ett eller två. Poängen är att man ska ha klarat av testerna för att få påbörja praktikterminen som startar termin tre.

Personliga egenskaper
Utredaren föreslår att de tester och intervjuer som har till syfte att bedöma den sökandens lämplighet tas bort och hänvisar till att lämpligheten kommer att bedömas under utbildningen istället.

Polisförbundet anser att intervjuer är en viktig del även i framtidens rekryteringsprocess. Detta vore inte något unikt för polisutbildningen. Intervjuer sker också inom andra högskoleutbildningar såsom Läkar- och tandläkarutbildningen liksom tandteknikerutbildningen."
Centerns ena representant i justitieutskottet heter Johan Linander och är jurist. Dagen efter utredningen kom 17 april 2008, skrev Linander så här oroväckande på sin blogg:

"Igår kom Anders Danielsson (säpochef, men när han utsågs till utredare var han länspolismästare i Skåne) med sin utredning om framtidens polisutbildning. Det har inte blivit speciellt uppmärksammat i media"

"De gamla svensktesterna och fystesterna tas bort, likaså kravet på svenskt medborgarskap."

"Som jag ser det idag kan jag ställa mig bakom en proposition som rakt av bygger på utredningen"
I ett pressmeddelanden och på hemsidan går idag måndag 4 augusti 2008 Rikspolisstyrelsen och Hjälmareds Folkhögskola ut med hur fantastiskt det är att utbilda fler kvinnor och invandrare som vill bli poliser:

"- Hälften av deltagarna är kvinnor och ett flertal olika bakgrunder är representerade, säger kommissarie Peter Backenfall som är med och arrangerar sommarens utbildning."

Bloggen Muslimska friskolan anser det vara en farlig väg att slopa antagningskraven till polisutbildningen och försämra poliskåren för att anpassa sig till islam. Bloggen undrar därför om det finns något eller några politiska partier kvar som är beredda att försvara polisutbildningen och i förlängningen polisyrket? Det finns idag 25 000 poliser och deras familjer som skulle vara beredda att rösta på ett sådant parti. En orolig person har hört av sig till bloggen och menar att med slopade antagningskrav kommer kraven för framtidens poliser att bli lägre än för de som arbetar på Samhall. Detta kommer att drabba alla Sveriges medborgare i ännu högre utsträckning än FRA-lagen, eftersom alla medborgare någon gång drabbas av brott och behöver en duglig polis.


Inga kommentarer: