2010-04-29

Al-Huda bryter mot författningskravSkolinspektionen finner att den muslimska friskolan Al-Huda (årskurserna f - 9) inte följer flera krav på författningar. Bland annat bryter man mot skollagen och kränker eleverna:Skolinspektionen

2010-04-20

Dnr 44-2009:4266


Beslut
efter tillsyn av den fristående grundskolan Central Skola Al-Huda i Stockholms kommun


Utbildnings Organisationen Al-Huda AB
Box 114
145 01 NORSBORG


Skolinspektionen har genomfört tillsyn av den fristående grundskolan och förskole-klassen Central Skola Al-Huda i Stockholms kommun. Besök gjordes i skolan den 17-18 februari 2010.


Tillsynen av Central Skola Al-Huda visar att skolan har en rad allvarliga brister. Skolan lever i nuläget inte upp till det grundläggande krav som skollagen ställer på en fristående grundskola; att ge kunskaper och färdigheter som väsentligen svarar mot de som grundskolan ska förmedla. Därutöver finns det på Central Skola Al-Huda stora brister i skolans ledning och kvalitetsarbete, bland annat på grund av att rektorn inte i tillräck-lig utsträckning tar sitt ansvar för att verksamheten inriktas mot, och följs upp, i rela-tion till de nationella målen.


De brister som påtalas i den bilagda rapporten rör såväl skolans kunskapsuppdrag som värdegrundsuppdrag, vilket gör att situationen på Central Skola Al-Huda är särskilt allvarlig. Bland annat erbjuder inte skolan undervisning i samtliga ämnen vilket gör att eleverna inte ges möjligheter att uppnå målen i alla för grundskolan obligatoriska äm-nen. Detta har medfört att elever som avslutat sina grundskolestudier vid skolan inte har kunnat få ett fullständigt slutbetyg i årskurs 9. Skolinspektionen finner detta helt oacceptabelt och konstaterar att Central Skola Al-Huda härigenom grovt brustit i sitt uppdrag.


Skolans samlade betygsresultat är anmärkningsvärt lågt vilket innebär att skolan ge-nom åren borde ha byggt upp ett fungerande arbete kring elever i behov av särskilt stöd, vilket dock inte är fallet. Istället konstaterar Skolinspektionen att det finns elever på skolan med omfattande stödbehov som varken fått åtgärdsprogram eller erbjudits adekvata stödinsatser. Skolan har heller inte hittills upprättat individuella utvecklingsplaner i enlighet med författningarnas krav.


Även skolans betygssättning uppvisar stora brister. Skolan har i strid med författ-ningarna satt betyg även i andra ämnen än de obligatoriska och omfattande fel i betygshanteringen har kunnat konstateras. Skolan har heller inte upprättat en betygska-talog som lever upp till författningarnas krav eller utfärdat skriftliga bedömningar på föreskrivet sätt för elever som inte uppnått målen.


När det gäller undervisningen har skolan inte kunnat säkerställa att denna i alla ämnen tar sin utgångspunkt i de mål som anges i de nationella kursplanerna då skolans lokala konkretiseringar uppvisar omfattande brister. För undervisningen i islam och arabiska finns överhuvudtaget inga kursplaner att tillgå på svenska. Skolan kan därmed inte garantera att eleverna ges kunskaper som är likvärdiga med de som grundskolan ska förmedla.


Skolans lärare kan heller inte fullt ut anses vara garanter för att den undervisning som erbjuds är av god kvalitet och ligger i linje med de nationella kraven, då skolan har en mycket låg andel lärare med en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. De flesta av skolans lärare åtnjuter dock ett stort förtroende från elever och föräldrar och fungerar enligt samstämmiga uppgifter generellt sett väl i sin yrkesutövning. Att det finns kompetens och engagemang i skolans lärarkår kunde även Skolinspektionen konstatera under tillsynsbesöket.


Skolinspektionen har avslutningsvis funnit allvarliga brister i skolans värdegrundsarbete. Det har framkommit att elever på skolan känner sig utsatta för kränkande behandling, såväl från andra elever som från vuxna på skolan. Skolledningen saknade vid tillsynsbesöket kännedom om att elever upplever att vuxna på skolan utsätter dem för kränkande behandling. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att skolledningen inte på något sätt tillfrågat eleverna om detta mot bakgrund av att liknande uppgifter framkommit tidigare, bland annat vid den senaste tillsynen. Skolan har heller inte en plan mot kränkande behandling som lever upp till författningarnas krav.


Skolinspektionen har i tillsynen av Central Skola Al-Huda identifierat följande brister som måste åtgärdas:


- Skolans kunskapsresultat och det faktum att skolan inte erbjuder undervisning i alla ämnen visar att eleverna inte ges möjligheter att nå målen för utbildningen i årskurs 9 (9 kap. 2 § skollagen).

- Ledningen av skolan bedrivs inte i enlighet med författningarna då det inte är tyd-ligt att utbildningen leds av skolans rektor (1 a kap. 4 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet).

- Skolans rektor tar inte i tillräcklig utsträckning ansvar för den verksamhet som be-drivs vid skolan (1 a kap. 4 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet).

- Skolan har inte ett fungerande värdegrundsarbete och det har i tillsynen framkom-mit uppgifter om att elever känner sig utsatta för kränkande behandling, såväl från andra elever som från vuxna på skolan (9 kap. 2 § skollagen samt 14 a kap. 6-7 §§ skollagen).

- Skolan har en mycket låg andel lärare med en utbildning avsedd för den undervis-ning de i huvudsak ska bedriva (9 kap. 2 § p.6 skollagen).

- Skolan har inte säkerställt att undervisningen tar sin utgångspunkt i de nationella mål som anges i kursplanerna (9 kap. 2 § skollagen).

- Skolan upprättar inte individuella utvecklingsplaner i enlighet med författningarnas krav (1 a kap. 8 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet jämfört med 7 kap. 2 § grundskoleförordningen).

- Skolan saknar ett fungerande kvalitetsarbete och en kvalitetsredovisning som lever upp till författningarnas krav (3 och 5 §§ förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.).

- Skolan har inte en plan mot kränkande behandling som lever upp till författning-arnas krav (14 a kap. 8 § skollagen).

- Skolan utfärdar inte betyg i enlighet med gällande bestämmelser (1 a kap. 7 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet jämfört med 7 kap. 3 och 9 §§ grundskoleförordningen samt Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan m.m. SKOLFS 2009:35).

- Skolan har inte upprättat en betygskatalog i enlighet med författningarnas krav (1 a kap. 7 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet jämfört med 7 kap. 11 § grundskoleförordningen samt Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för grundskolan SKOLFS 2009:27).

- Skolan erbjuder inte särskilt stöd till alla elever i behov av detta och utarbetar inte heller åtgärdsprogram i enlighet med författningarnas krav (9 kap. 2 § skollagen samt 1 a kap. 5 a § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet).


Skolinspektionen har i tillsynen av Central Skola Al-Huda också identifierat följande för-bättringsområden som bör åtgärdas:

- Skolan bör vidta åtgärder för att säkerställa att eleverna får ett reellt inflytande över alla delar av sin utbildning.


Föreläggande:

Skolinspektionen konstaterar efter genomförd tillsyn att utbildningen vid den fristå-ende grundskolan Central Skola Al-Huda inte uppfyller kraven för godkännande och rätt till bidrag enligt 9 kap. skollagen.


De brister som påpekats ovan under rubriken "Brister som måste åtgärdas" är så vä-sentliga att skolans fortsatta godkännande och rätt till bidrag måste ifrågasättas. Mot bakgrund av de brister som framkommit avseende elevernas möjligheter att nå kun-skapsmålen för utbildningen och att skolan ska svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för det offentliga skolväsendet - varav en del redan påtalats i tidigare tillsyner - finner Skolinspektionen även anledning att ifrågasätta huvudman-nens förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med dessa villkor.


Enligt 9 kap. 12 § skollagen ska godkännandet för en fristående grundskola återkallas om den inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen. I så fall återkallas även rätten till bidrag liksom godkän-nandet och rätten till bidrag för den fristående förskoleklassen.


Utbildnings Organisationen Al-Huda AB ska därför senast den 20 maj 2010 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påpekats ovan under avsnittet Brister som måste åtgärdas.


I ärendets slutliga handläggning har också enhetschefen Bertil Karlhager samt under-visningsrådet Claes-Göran Aggebo deltagit.


Tillsyn av den fristående grundskolan Central Skola Al-Huda i Stockholms kommun


Skolinspektionen mottog under höstterminen 2009 uppgifter från Stockholms kommun om allvarliga brister avseende betygssättningen vid Central Skola Al-Huda. Mot denna bakgrund beslutade Skolinspektionen att genomföra en tillsyn av Central Skola Al-Huda under pågående läsår och besök på skolan gjordes den 17-18 februari 2010. Detta är den andra tillsynen av skolan sedan den startade sin verksamhet läsåret 2003/04.


Huvudmannen för Central Skola Al-Huda får efter genomförd tillsyn ett beslut där iakttagelser och bedömningar av skolan redovisas. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påtalas. Tidpunkt för detta anges i beslutet.


Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från Central Skola Al-Huda, dels den information som samlats in under besöket. I Central Skola Al-Huda intervjuades rektorn, biträdande rektorn samt ett urval av lärare, elever och föräldrar. Därtill fördes samtal med skolsköterskan och företrädare för huvudmannen. Även annan information om skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt har använts.


Huvudmannen för Central Skola Al-Huda har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.


Enligt huvudmannens ansökan ska skolan ha med viss profilering mot dels IT-teknik, dels etik, normer och värderingar för att motverka våld, rasism och narkotika. Skolans övergripande målsättning är att ge eleverna förutsättningar att uppnå aktiv tvåspråkighet.


Huvudman för skolan är Utbildnings Organisationen Al-Huda AB med organisations-nummer 556703-4151.


Verksamheten vid Central Skola Al-Huda startade läsåret 2003/04 och omfattar årskurserna 1-9 samt förskoleklass. Skolan ska enligt ansökan följa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m. (Lpo 94) och de nationella kursplanerna. Skolan har en all-män inriktning.


Skolan hade vid tillsynsbesöket totalt 81 elever inklusive förskoleklassen. Majoriteten av eleverna är födda i Sverige men har föräldrar som kommer från Algeriet, Irak, Libanon och Syrien. Vid tidpunkten för tillsynsbesöket var elva av skolans elever nyanlända till Sverige och gick därför i så kallad förberedelseklass. Samtliga elever är folkbokförda i Stockholm och närliggande kommuner.


Central Skola Al-Huda flyttade läsåret 2007/08 till sina nuvarande lokaler i stadsdelen Älvsjö i Stockholm.


Tidigare tillsyner


Vid den första tillsynen, som genomfördes av Skolverket 2006, framkom ett antal all-varliga brister vid skolan. Bl.a. framkom uppgifter om att elever upplevde sig utsatta för kränkande behandling både från skolans dåvarande rektor och från annan personal, att elever avstängdes från undervisningen i strid mot skolförfattningarna, att skolan inte anordnade undervisning i samtliga för grundskolan obligatoriska ämnen, att skolledningen och kvalitetsarbetet inte fungerade tillfredsställande samt att skolan inte var öppen för alla elever.


I Skolverkets beslut den 20 oktober 2006 ålades huvudmannen att åtgärda dessa och ytterligare ett antal brister. Då det i uppföljningen av ärendet framkom att samtliga påtalade brister inte rättats till beslutade Skolverket att vidta ytterligare åtgärder.


Bl.a. genomfördes två uppföljande besök på Central Skola Al-Huda under vårterminen 2007. I en enkätundersökning som Skolverket vid ett av besöken genomförde med eleverna, samt i ett anmälningsärende som inkom i april 2007, framkom uppgifter om att skolans rektor och ytterligare två lärare fortsatt att utsätta elever för kränkande behandling. Skolverket beslutade då att polisanmäla händelserna. Skolverket utfärdade även ett föreläggande till huvudmannen den 29 juni 2007 att åtgärda kvarstående brister för att skolan inte skulle fråntas sitt godkännande och rätten till bidrag från elevernas hemkommuner.


Av huvudmannens svar som inkom den 3 september och den 22 november 2007 fram-gick att de påtalade bristerna hade åtgärdats. Bl.a. hade skolans rektor, tillika företräda-ren för huvudmannen, slutat som rektor. Istället hade en t.f. rektor anställts på halvtid i avvaktan på att en ny rektor skulle rekryteras. T.f. rektor var för övrigt samma person som skolan tidigare anlitat som konsult för att bistå skolledningen i olika frågor. De lärare som utsatt elever för kränkande behandling fanns inte lägre kvar på skolan. Skolan hade bl.a. även utarbetat planer för hur det fortsatta värdegrundsarbetet och kvali-tetsarbetet skulle bedrivas. Mot denna bakgrund beslutade Skolverket den 21 december 2007 att avsluta tillsynen.


Under höstterminen 2009 mottog Skolinspektionen uppgifter från Stockholms kommun om allvarliga brister avseende betygssättningen vid Central Skola Al-Huda. Skolinspektionen beslutade då att genomföra en fullständig tillsyn av skolan under vårterminen 2010 och besök på skolan gjordes, som angivits ovan, den 17-18 februari 2010.


Central Skola Al-Huda har alltsedan starten haft så få elever i årskurs 9 att betygsresul-taten av sekretesskäl inte redovisas i den offentliga nationella statistiken. Skolinspektionen har dock i samband med föreliggande tillsyn tagit del av samtliga betyg som skolan utfärdat för avgångselever åren 2007-2009. De slutbetyg som utfärdats uppvisar mycket stora brister (se vidare bedömningspunkten "Skolans betygssättning" i rapportens avsnitt "Enskild elevs rätt") men kan ändå till viss del användas som utgångspunkt för Skolinspektionens bedömning av skolans kunskapsresultat.


Skolinspektionen kan utifrån de granskade betygsdokumenten konstatera att skolans betygsresultat ligger mycket lågt i jämförelse med riket i övrigt. Uppskattningsvis lig-ger skolans genomsnittliga meritvärde för åren 2007-2009 på 153, med ett lägsta värde på 122 året 2009. Samma år låg motsvarande siffra för riket i övrigt på 209,6. Det finns dessutom en sådan spridning mellan ämnena för de enskilda eleverna att det förefaller osannolikt att variationerna kan förklaras av annat än att skolan brustit i sin skyldighet att erbjuda eleverna sådan undervisning att de ges förutsättningar att nå målen för utbildningen i respektive ämne (se vidare bedömningspunkten "Undervisningstid" i rappor-tens avsnitt "Enskild elevs rätt"). Exempelvis anges det på betygsblanketten för vissa elever som uppnått betyget MVG i ett flertal ämnen att de överhuvudtaget inte uppnått målen i andra ämnen - ämnen som skolan enligt vad som framkommit av föreliggande tillsyn inte alltid erbjudit undervisning i.


I skolans kvalitetsredovisning för året 2008 finns inga sammanställningar av betygsre-sultaten, men en sammanställning av genomförda nationella prov under vårterminen 2009 visar att samtliga tre elever i årskurs 9 klarade proven i svenska, två av tre klarade dem i engelska och en av tre klarade proven i matematik. Överensstämmelsen med de betyg som sedan sattes i respektive ämne är relativt god.


I de nationella proven i årskurs 5 uppnådde samtliga elever de prövade målen i svens-ka, engelska och matematik. I årskurs 3 uppnådde hälften av eleverna målen i svenska och fem av sex elever uppnådde dem i matematik. I en kommentar till resultaten i kvalitetsredovisningen från år 2008 anges att skolan behöver vidta åtgärder för att fler av de äldre eleverna ska uppnå målen i matematik, och för att fler av de yngre ska uppnå målen i svenska. I praktiken har dock skolan inte klarat att erbjuda adekvat stöd till alla elever i behov av särskilda stödinsatser, vilket framgår av bedömningspunkten "Särskilt stöd" i rapportens avsnitt "Enskild elevs rätt".


Skolinspektionen bedömer att utbildningen vid Central Skola Al-Huda inte ger kun-skaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan i det offentliga skolväsendet ska förmedla. Skolan måste därmed vidta kraftfulla åtgärder för att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildningen.


Nuvarande rektor på Central Skola Al-Huda anställdes hösten 2007 som t.f. rektor på halvtid i avvaktan på att en nyrekrytering skulle göras. Tidigare hade han anlitats som konsult för att bistå skolledningen i olika frågor. Någon nyrekrytering gjordes dock aldrig, utan konsulten har alltsedan hösten 2007 tjänstgjort som skolans rektor. Han har den pedagogiska utbildning och erfarenhet som författningarna kräver för att få anställas som rektor. Innevarande läsår är rektorn anställd motsvarande 30 procent av en heltidstjänst för att fullgöra sitt uppdrag. Han finns tillgänglig på skolan en och en halv dag per vecka. Rektor uppger själv i intervjun att han är förtrogen med skolans verk-samhet och att han upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning på skolan.


Av tillsynen har dock framkommit att det råder olika uppfattningar om vem som fak-tiskt är rektor på Central Skola Al-Huda. De intervjuade eleverna och föräldrarna upp-lever att skolans tidigare rektor - tillika den verkställande direktören i det bolag som är huvudman för skolan - fortfarande är den egentliga rektorn. Enligt eleverna finns han på skolan dagligen och agerar även som skolans rektor, exempelvis genom att besöka lektioner och framföra synpunkter på undervisningen eller på elevernas uppträdande i och utanför klassrummen.
Den intervjuade personalen uppger att den tidigare rektorn numera har en mer tillba-kadragen roll än tidigare, men att det ändå ibland kan uppstå situationer när det blir oklart vem som egentligen är skolans ledare.


Förutom den nuvarande rektorn och den tidigare rektorn finns det dessutom även en biträdande rektor på skolan, och det är hon som formellt är utsedd till skolans pedago-giska ledare. Den intervjuade personalen uppger att det är den biträdande rektorn som i praktiken leder arbetet på skolan och att det är hon - inte rektor - som är förtrogen med verksamheten.

Huvudmannen för Central Skola Al-Huda har i sin sakgranskning av föreliggande rapport anfört att det ankommer skolans tidigare rektor i egenskap av ägare till skolan att fatta vissa beslut. Huvudmannen menar att detta skulle kunna vara en förklaring till att personalen uppger att det ibland är oklart vem som leder skolan.


Mot bakgrund av att det i författningarna anges att en fristående skola ska ledas av en rektor och att det genom tillsynen framkommit att det är oklart vem som i praktiken är skolans rektor bedömer Skolinspektionen att Central Skola Al-Huda måste vidta åtgärder för att förtydliga skolans ledning. De omfattande och allvarliga brister som fram-kommit genom föreliggande tillsyn visar även på ett behov av att vidta åtgärder för att stärka skolans ledning.Källa, Skolinspektionens beslut om den muslimska friskolan Al-Huda, sidorna 1-11 av 21 den 20:e april 2010:Läs kortare sammanfattning hos Fria Tider 27 april 2010:


Hemsida för Central Skola AL-Huda:


Karta till Al-Huda muslimska friskola:


Inga kommentarer: