2010-04-19

Islamologer beskriver muslimsk valtaktik
av Johan Cato & Leif Stenberg

ATT DEFINIERA “MUSLIMSKA VÄLJARE”

"I Sverige har Mahmoud Aldebe uttryckt tankar om ett svenskt muslimskt parti, men samtidigt har han kandiderat för Centerpartiet. Kandidaturen lades dock ner efter att han beskyllts av andra centerpartister för att vara islamist (Expressen 091007)."

"Undersökningar i Storbritannien har visat hur icke-muslimska parlamentsledamöter som företräder valkretsar som befolkas av stora grupper av muslimer helt sonika flyttar sina valkontor till lokala moskéer i området (Allievi 2003)."

"I de fall där olika partier har förlitat sig på en strategi som betonar etnicitet har detta betytt en ökad fokusering på ledare inom etniska minoriteter och andra samhällsföreträdare som ett sätt att attrahera hela kommuniteter att rösta på ett specifikt parti eller kandidat."

"Utvecklingen under mitten av 1970-talet innebar en viss gräsrotsmobilisering bland muslimer vilket resulterade i olika institutioner som skulle tjäna Europas olika muslimska grupper. Vid denna tidpunkt var det vanligt att moskéer och kulturella center antingen startades eller styrdes av muslimska stater eller av transnationella muslimska rörelser som exempelvis Muslimska Brödraskapet."

"I Sverige kan de organiserade protesterna mot tennismatchen mellan Sverige och Israel i Malmö under 2009 ses som ett exempel på muslimska organisationers deltagande i civilsamhället – muslimska organisationer deltog i organisationskommittén."

"Institutionaliseringen handlar inte längre i lika stor utsträckning om moskéer och muslimska skolor utan också nationella muslimska råd blir vanligare och finns i en rad olika europeiska stater."

"Skapandet av nationella muslimska råd kan förstås som en strävan från statligt håll att i någon form normalisera islam i en europeisk tappning där moderata tolkningar skjuts fram som värdiga att stödja. En tanke är att detta speglar och gör rättvisa mot en muslimsk minoritet och dessutom undergräver en ökande radikalisering. I detta sammanhang kan ett problem vara att det blir en form av närmast artificiell islam som lyfts fram - den goda europeiska eller svenska blågula islam omfattar alla de värden som kan anses vara politiskt lämpliga, men som följaktligen praktiseras av få."

"Kritiken från muslimska organisationer på samarbetet med officiella strukturer bottnar ofta i en aversion mot säkerhetsaspekten och det återkommande användandet av benämningar och definitioner som ”moderat islam”, ”islamisk extremism” och ”islamisk terrorism” i vokabulären från statligt håll."

"I ett svenskt sammanhang kan den starkt kritiserade ”Rosengårdsrapporten” ses som ett exempel som vilar på ett tänkande som fick sitt definitiva genombrott efter Londonbombningarna 2005. "

"En sådan analys grundar sig på antagandet att muslimska väljare anses uppfatta Socialdemokraterna som ett parti som är positivt till olika former av bidragssystem, medan Moderaterna uppfattas som generella motståndare till alltför generösa bidragssystem finansierade av staten (Roald 2002)."

"Miljöpartiets attraktionskraft uppfattas som liggande nära islam när det handlar om civilisationskritik och kritik av den ensidiga fokuseringen på framsteg och monokulturer."

"Ett exempel på denna strategi som kan ha en viss betydelse för Miljöpartiets attraktionskraft bland svenska muslimer är att Sveriges unga muslimers (SUM) tidigare ordförande Mehmet Kaplan är invald i riksdagen för Miljöpartiet och sitter även i partiets styrelse. Kaplan blev också utnämnd till partiets integrationspolitiske talesperson 2009."

"I de samtal vi genomfört med unga praktiserande muslimer i Malmöregionen framträder inte en bild av personer i ett enkelt utanförskap."

"Dessa unga religiöst aktiva är löst knutna till församlingar och de besöker ofta flera moskéer. Målet är att finna imamer som de känner kan leverera fredagspredikningar och råd som de känner sig berörda av."

"Ett intressant exempel utgjorde en turkisk moské i Malmö som efter att ha fört en tynande tillvaro under flera år fick en ung engagerad och välutbildad muslim med Mellanösternbakgrund som imam. Han predikade på svenska och snart räckte inte moskélokalen till för alla de unga muslimer av olika etnisk och religiös bakgrund som ville lyssna på den unge imamens predikningar."

"Men även hur de deltar i skapandet av islamkunskap på Internet. Några unga muslimer vittnar om att Internet är en central källa och att de chattar med andra muslimer eller lyssnar på virtuella koranföreläsningar. Internet blir en kunskaps- och inspirationskälla, men alltså även plats där den enskilde individen kan delta i islamproduktionen."

"Är det till exempel bra eller dåligt att flera olika organisationer, däribland muslimska, deltog i organiseringen av protesterna mot Davis cup-matchen i tennis mellan Sverige och Israel i Malmö?"

"I de fall där aktivt troende muslimer kommit att kandidera för riksdagsplatser finns det en gemensam nämnare, nämligen anklagelserna om islamism. Så var fallet med Mahmoud Aldebes kandidatur för Centerpartiet och detsamma inträffade gällande Abdirisak Waberis kandidatur för Moderaterna i Göteborg (Svenska Dagbladet 091214).

I båda exemplen har andra partikamrater från respektive parti varit mycket snabba att döma ut de muslimska kandidaterna som islamister och anklagat dem för att inte respektera vissa ”svenska värderingar” som jämställdhet och demokrati."


Källa, Islamologi.se 6 april 2010:


Inga kommentarer: