2010-04-26

Försvarshögskolans forskning totalsågas


Bilaga 1 till HKV 21 000:56248, 2010-04-06

Utvärdering av Temaområde FOT Människan i NBF

Hans Hasselbladh, företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Carin Eriksson Lindvall, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet


Bedömningen av texterna i forskningsprojektet är att de "huvudsakligen inte kan sägas vara forskning i någon egentlig mening" (sidan 9).

Detta är ett fundamentalt underkännande! Det är tydligen även typiskt för många andra texter från Försvarshögskolan vilket öppnar för "en rad frågor om hur den form av beställarstyrd forskning som tillämpas i relationen mellan FM och Försvarshögskolan (inte) utvecklar forskarnas kompetens vid Försvarshögskolan." (sidan 10).

Sågningen av professor Gerry Larssons kunskapssyn är monumental! (sidorna 16 och 18)

Dessutom anses hela serier med rapporter ha "en för sammanhanget mycket begränsad relevans och som i några fall är så dåliga att de inte alls borde ha publicerats." (sidan 25).

Fast mer än något annat visar utvärderingen hur tillämpad forskning på Försvarshögskolan är en tämligen luddig verksamhet från start till mål.


Inga kommentarer: