2011-03-03

Här dokumenteras hur Waberi (m) bröt mot skollagen


Bloggen Muslimska Friskolan kan för första gången publicera ett dokument från Skolinspektionen. Det innehåller förhör med personal på den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Lärarna avslöjar sin rektor Abdirizak Waberi med att bryta mot skollagen. Skolinspektionen skriver ner hur Waberi i för hög grad är frånvarande och saknar daglig insyn i verksamheten. Inga media har grävt fram dokumentet och inga media har någon enda gång berättat att moderaternas riksdagsledamot Waberi som rektor brutit mot skollagen från september till december 2010.


"Skolinspektionen

PROTOKOLL

Besök vid den fristående skolan Römosseskolan, belägen i Göteborgs kommun

Bakgrund

Skolinspektionen har tagit emot ett flertal anmälningar mot Römosseskolan under november och december 2010. I dessa anmälningar har bland annat uppgetts att rektorn för skolan saknar kännedom om den dagliga verksamheten då denne har sin huvudsakliga sysselsättning på annan ort. I den senaste anmälan, som är anonym, uppges att det förekommer kränkningar, både elever emellan, och mellan lärare och elever. Det uppges vidare att det förekommer obligatorisk bön och att skolan inte erbjuder modersmålsundervisning i de språk som krävs.

Mot bakgrund av ovanstående genomförde Skolinspektionen ett besök av Römosseskolan som ägde rum den 6 december 2010.

Besöket

Besöket vid Römosseskolan den 6 december 2010 bestod av följande delar:

· Inledande möte med Abdullah Almasri för att förklara syftet med besöket.
· Enkätundersökning bland Römosseskolans elever i årskurserna 3-8.
· Möten med representanter för Römosseskolans lärare, samt annan personal. 2 grupper, om 5 lärare vardera.
· Avslutande möte med Abdullah Almasri.

Vid mötet med Abdullah Almasri, samt vid möten med representanter för lärare och personal vid Römosseskolan, lyfte Skolinspektionen ett antal frågor angående i huvudsak följande ämnesområden:

· Rektors ledarskap och förtrogenhet med verksamheten.
· Römosseskolans arbete mot kränkande behandling.
· Tillgången på modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmålet.
· Religionsfrihet.

Sammanfattning

Rektors ledarskap och förtrogenhet med den dagliga verksamheten

Skolinspektionen konstaterar att det råder en osäkerhet bland skolans personal om rektorns arbetsuppgifter och rektorns funktion. Flertalet lärare uppgav att de anser att Abdirizak Waberi är skolans rektor. De uppgav vidare att Waberi kommer till Römosseskolan endast en eller två gånger per vecka, samt att Waberi inte är insatt i skolans dagliga verksamhet. Detta försvårar uppdraget att vara en pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan.

Abdullah Almasri förklarade att han befinner sig i en övergångsperiod, och att han kommer att ta över rollen som rektor vid Römosseskolan i januari 2011. Han uppgav också att han har för avsikt att ta över rollen som rektor på halvtid, samt att två biträdande rektorer kommer att rekryteras. Almasri har utbildning inom matematik och statistik, men ingen pedagogisk utbildning. Han uppgav att han har erfarenhet av att undervisa vid universitetet.

Römosseskolans arbete mot kränkande behandling

Vid besöket framkom att Römosseskolans årliga plan mot kränkande behandling inte är förankrad bland skolans elever. Lärarna uppgav att eleverna inte har varit med och tagit fram planen. Det uppgavs vidare att planen inte är kommunicerad med eleverna, samt att eleverna inte känner till vilka rutiner som gäller när någon upplever sig vara utsatt för kränkande behandling.

Vid den enkätundersökning som Skolinspektionen genomförde bland Römosseskolans elever framkom att ett flertal elever upplever oro och att lärare uppges ha agerat på ett negativt sätt gentemot elever vid skolan.

Religionsfrihet

Skolinspektionen fick olika bilder av hur skolan har organiserat bönestunden. Skolinspektionen fick höra, både från Abdullah Almasri och från representanter för lärare och personal, att deltagande vid bönestunderna vid Römosseskolan är frivilligt. Närvaron vid böner dokumenteras inte, enligt lärarna, och elever som hellre vill vara ute och leka kan göra detta om så önskas.

Skolans imam uppgav å sin sida, att föräldrar önskar att middagsbönen ska vara obligatorisk, då denna är en träning i religionsutövningen. Det upprättas således närvarolistor. För de äldre eleverna är middagsbönen frivillig, enligt imamen.

Skolinspektionen fick information om att fördjupningslektioner i islam hålls i Römosseskolans moské, samt att recitation av koranen förekommer vid dessa lektioner.

Skolinspektionen fick uppgifter om att Römosseskolan kan vara i stånd att sätta betyg i profilämnet islam. Skolinspektionen konstaterar att detta strider mot gällande regler.

Tillgången på modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmålet

Skolinspektionen konstaterar att Römosseskolan erbjuder modersmålsundervisning i arabiska samt i somaliska. Skolinspektionen konstaterar vidare att det finns ett flertal elever vars modersmål är bosniska, och som inte har blivit erbjudna undervisning i sitt modersmål.

Skolinspektionen konstaterade vid den oanmälda tillsynen att Römosseskolan inte tillhandahåller någon studiehandledning på modersmål.


Göteborg, den 15 december 2010,

Lena von Platen
t.f. Enhetschef,
Anmälningsärenden
Gerhard Eriksson
Undervisningsråd
Maja Smochina
Jurist,
Anmälningsärenden"Läs bakgrunden till hur Abdirizak Waberi bröt mot skollagen höstterminen 2010 som rektor för Römosseskolan:


Inga kommentarer: