2011-03-26

Hjärpe, FOI och SÄPO definierar islamism olika


"I en kandidatuppsats i journalistik, Islamism på fyra ledarsidor: En studie i hur islamism skildrades inför valet 2010 (Södertörns högskola), undersöker Gabriel Holmqvist hur begreppet islamism skildrades på ledarplats i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan 1 januari till 20 september 2010. Det är tydligt att nästan allt redaktionellt utrymme ägnas åt våld, antidemokrati och terrorism när begreppet islamism behandlas. Av 47 artiklar fann Holmqvist att 36 beskrev islamism i negativa termer. I 39 av dem framställs islamism som ett hot, i 38 som våldsam och hälften av artiklarna kopplade samman islamism med terrorism."

"I sammanhanget tillhör professor emeritus Jan Hjärpe och Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), två av de mest anlitade kommentatorerna när det gäller händelser som kan relateras till politiska islamtolkningar. En tredje viktig aktör är Säpo som i början av året publicerade rapporten Våldsbejakande Extremistisk Islamism. Medan Hjärpe och Säpos definition uppvisar en viss grad av likhet avviker Norell från deras analyser."

"Att likställa all islamism med anti-demokratisk terrorism går emot kravet på en korrekt och allsidig nyhetsförmedling, eftersom begreppet kan förleda läsaren, beroende på vem det häftas vid. Det genomslag Norells definition har fått gör att demokratiskt sinnade islamister, som Recep Tayyip Erdogan i Turkiet, Rashid Ghannousi i Tunisien eller grenar av det Muslimska Brödraskapet i Egypten automatiskt förstås som terrorister när begreppet används utan vidare specificering."


Inga kommentarer: