2009-10-04

Oreligiösa gymnasieelever försvarar islam"Har gymnasieskolornas historieböcker samma bild av svenskhet som eleverna? Det är en av de frågor som ungdomar i Malmö svarat på i en ny avhandling som presenteras i vår.

MALMÖ. His story eller history, frågan om vem historieämnet handlar om och vem det vänder sig till ställs ofta av genusforskare. Nu har en doktorand i historia intervjuat gymnasielever i Malmö för att ta reda på om historieböckernas bild av svenskhet stämmer överens med ungdomarnas."

"Under arbetet med avhandlingen har Vanja Lozic läst historieböcker som använts i gymnasieskolor sedan 1962. En sak är tydlig, böckerna har aldrig vänt sig till elever som har föräldrar som en gång invandrat till Sverige. Men hela samhället bidrar till att vissa elever upplever sig som outsiders.

En historiebok från 1966 beskrev mångfald så här:

De kommer från varma soliga länder, från byar och städer med gammal kultur och ”atmosfär” och hamnar i ett kargt skogslandskap med mycket lång vinter och en modern traditionslös bebyggelse.

– Mycket har blivit bättre, men långt ifrån allt. I de nya böckerna är till exempel hedersmord och mångkultur samma sak."

"– Många börjar uppfatta sig som invandrare när de upplever att de avviker.

Speglingsprocessen är viktig. Om du till exempel möter många som tvingar dig att försvara saker som har med islam att göra blir islam till slut en viktig del av din identitet även om du egentligen kanske knappt är religiös.

36 gymnasielever från två skolor i Malmö har ställt upp på Vanja Lozics två timmar långa intervjuer. Fem lärare och tre läroboksförfattare har också intervjuats."


Källa, Sydsvenskan lördag 3 oktober 2009:"Kort beskrivning:

Historieundervisning i ett multikulturellt samhälle – multikultiungdomars identitet, historiebruk och historieämnets framtid

Sverige har förändrats till ett multikulturellt samhälle präglat av förändrad omvärldsuppfattning, vilket har väckt frågor kring vad det innebär att vara svensk och därmed även ”invandrare”. Det är en allmänt accepterad åsikt att en av gymnasieskolans huvuduppgifter är att utveckla elevernas kunskaper. Men frågor som är mer relevanta i dagens multikulturella Sverige är:

Vad anses vara relevant kunskap? Hur uppfattar och konstruerar multikultiungdomar sin egen identitet.

En av avhandlingens syften är att undersöka hur de intervjuade ungdomarna identifierar sig själv och hur de uppfattar sin etniska bakgrund och skolans historieförmedling.

Genom intervjuer ca 30 elever hoppas jag kunna få en klarare bild av dessa unga människors uppfattningar om och deras subjektiva bilder av historieundervisning och personernas historiemedvetande och de krav som de ställer på skolan."


Källa, hemsida för historiedoktoranden Vanja LozicMalmö högskola:


Inga kommentarer: